Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych drugiego stopnia otrzymasz wykształcenie ogólnoakademickie oraz przygotowanie do zatrudnienia w placówkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), organizacjach i instytucjach współpracujących z rozmaitymi podmiotami międzynarodowymi, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących działalność poza granicami kraju lub z zagranicznymi partnerami, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym. W ostatnim przypadku realizacji celów kształcenia służy specjalność: Europejski system bezpieczeństwa, zaś pozostałych specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych.
Będziesz przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia, np. z zakresu politologii w ramach Instytutu Nauk Politycznych lub historii w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Po ukończonych studiach, w ramach zwiększenia możliwości zatrudnienia, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę w mediach, public relations, reklamie, rozmaitych służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem oraz dyplomacją.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200


Podstawowe zasady

 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz innych kierunków studiów humanistycznych i społecznych.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%. 

I Semestr

 1. Metodologia badań naukowych
 2. Geopolityka a stosunki międzynarodowe
 3. Kraje bałkańskie w stosunkach międzynarodowych
 4. Wielokulturowość Europy
 5. Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych
 6. Problemy granic w XX i XXI wieku
 7. Międzynarodowa polityka handlowa
 8. Bezpieczeństwo ekonomiczne

II Semestr

 1. Wspólnota atlantycka
 2. System międzyamerykański
 3. Państwa skandynawskie i nadbałtyckie w XX i XXI w.
 4. Rosja: państwo-społeczeństwo-kultura
 5. Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych
 6. Francja: państwo-społeczeństwo-kultura

Blok I

 1. Seminarium magisterskie
 2. Język obcy

Blok II

 1. Seminarium magisterskie
 2. Język obcy

III Semestr

 1. Kraje niemieckiego obszaru językowego po 1945 r.
 2. Kwestia żydowska w XX i XXI w.
 3. Kraje Dalekiego Wschodu w relacjach międzynarodowych
 4. Afryka w relacjach międzynarodowych
 5. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Blok I

 1. Seminarium magisterskie
 2. Język obcy specjalistyczny

Blok II

 1. Seminarium magisterskie
 2. Język obcy specjalistyczny

IV Semestr

 1. Litwa-Białoruś-Ukraina

Blok I

 1. Seminarium magisterskie
 2. Międzynarodowa pomoc humanitarna
 3. Kościół katolicki w XX i XXI wieku
 4. Totalitaryzmy w XX i XXI w.
 5. Polityka bezpieczeństwa w UE

Blok II

 1. Prawo konfliktów zbrojnych
 2. Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
 3. Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie
 4. Systemy edukacyjne w państwach europejskich
 5. Podstawy negocjacji