Wyższy poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności 

Postęp technologiczny, wzrost gospodarczy i zwiększenie świadomości konsumentów otwierają przed podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym nowe perspektywy rozwoju. Bez transferu wiedzy i zdobywania know-how niemożliwym jest sprostanie oczekiwaniom tego obrotu. Studia magisterskie na kierunku Prawo w biznesie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku, przygotowując studenta do nowych wyzwań i wymagań zwłaszcza pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia kluczowych funkcji w organizacjach.

Jest to kierunek nowatorski i interdyscyplinarny, dający realne perspektywy zawodowe. Stanowi uzupełnienie programu studiów licencjackich i stworzony został przez zespół naukowców, dydaktyków i praktyków.

Kształcenie na kierunku prawo w biznesie łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz przedmiotów związanych z szeroko pojętym biznesem. Różnorodne specjalistyczne przedmioty umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy pozwalającej na rozumienie, diagnozowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk odnoszących się do prawa i biznesu.

W ramach prowadzonego kształcenia już od II semestru studenci mają prawo wybrać określony moduł zajęć A i B. Bloki te oferują bardziej szczegółowe przedmioty z zakresu różnych dziedzin prawa i innych obszarów istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Program studiów nie obejmuje praktyk zawodowych.

Skorzystaj z oferty UKW i zdobądź przewagę konkurencyjną 

W obszarze biznesowym mówi się, że „rynek szybko weryfikuje przedsiębiorcę”. Brak wiedzy, doświadczenia i odpowiednich kompetencji może skutkować zamknięciem działalności gospodarczej lub potrzebą przebranżowienia się. Ty nie musisz tak ryzykować - korzystając z oferty i wybierając studia magisterskie na kierunku Prawo w biznesie zyskujesz szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i istotnych umiejętności. Możesz je wykorzystać prowadząc własną działalność gospodarczą lub zajmując kluczowe stanowiska w większych lub mniejszych organizacjach. Którą drogą chcesz pójść? - wybór należy do Ciebie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po prawie w biznesie na UKW?

Celem kierunku Prawo w biznesie jest dostarczanie rynkowi pracy specjalistów, którzy zaznajomieni są ze specjalistycznymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej biznesu oraz osób przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z nimi.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo w biznesie jest przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą o różnych profilach i instytucjach ich otoczenia, w szczególności w tych ich działach, w których istotne dla funkcjonowania przedsiębiorcy są zagadnienia natury prawnej, a także działach administracyjnych, organizacyjnych, personalnych i ekonomicznych. Jest również przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej i jej prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza nie obejmuje wyłącznie podstaw, ale także przedmioty specjalistyczne - na przykład z zakresu ochrony konkurencji, prawa handlowego, zarządzania czy marketingu, biometrii i innych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a znajomość mechanizmów funkcjonowania obrotu gospodarczego, dobrych praktyk rynkowych i metod zarządzania umożliwi konkurowanie na rynku. Zakres miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest więc bardzo szeroki.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. (52) 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl 

 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. O przyjęciu decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 3. Absolwentom kierunków studiów wyższych: prawo w biznesie, administracja, kryminologia, prawo, ekonomia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, zarządzanie, socjologia ocena na dyplomie zostanie podwyższona o 20%.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)  Pobierz

Semestr I

 • Prawo handlu elektronicznego
 • Prawo własności przemysłowej
 • System sądownictwa i pomocy prawnej
 • Pozasądowe organy ochrony prawa
 • Elektroniczne postępowanie sądowe
 • Postępowanie w sprawach gospodarczych
 • Prawo międzynarodowe w biznesie
 • Zarządzanie procesami i projektami
 • Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym
 • Sukcesja spadkowa w biznesie
 • Zbiorowe prawo pracy

Semestr II

 • Postępowanie rejestrowe
 • Prawo handlu międzynarodowego
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawa człowieka w biznesie
 • Nowoczesne technologie w biznesie
 • Prawo reklamy i mediów
 • Język obcy

Moduł A:

 • Podstawy sprawozdawczości finansowej
 • Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo rynku finansowego
 • Kontrola państwowa
 • Statystyka w biznesie

Moduł B:

 • Kadry i płace
 • Zachowania konsumenckie
 • Innowacyjna gospodarka
 • Historia biznesu
 • Networking w biznesie

Semestr III

 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 • Procesy inwestycyjne w biznesie
 • Zarządzanie zmianą
 • Podatki i opłaty lokalne w działalności gospodarczej
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w biznesie
 • Język obcy specjalistyczny 
 • Seminarium

Moduł A:

 • Podstawy finansów przedsiębiorstw
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych
 • Podstawy analizy finansowej
 • Osobowości biznesu

Moduł B:

 • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Biznes w literaturze i filmie
 • Podstawy prawa turystycznego 
 • Analiza danych w biznesie 

Semestr IV

 • Tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych
 • Arbitraż międzynarodowy w biznesie
 • Prawo ochrony zdrowia
 • Prawne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji
 • Biometria w sektorze prywatnym
 • Zrównoważony rozwój 
 • Seminarium

Moduł A:

 • Patologie w biznesie 
 • Symulacja zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wywiad gospodarczy i jego prawne aspekty
 • Analiza rynku

Moduł B:

 • Prawne aspekty budowy i eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej
 • Prawne aspekty działalności kurierskiej i pocztowej
 • Marketing terytorialny
 • Etyka prawnicza 

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.