Kierunek ma na celu pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia tekstów (literackich i użytkowych), ich korekty, redakcji oraz projektowania publikacji i ich edycji. Studia te są skierowane do osób pragnących wpływać na rozwój kultury literackiej i czytelniczej poprzez pracę w sektorze wydawniczym. Współczesne kształcenie w szeroko pojętym zakresie praktyki tekstu i organizacji pracy w wydawnictwach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dzięki wykorzystaniu cyfrowych mediów oraz udoskonalaniu kompetencji komunikacyjnych, m.in. w relacji redaktor prowadzący – autor.

Jednym z głównych zadań kierunku jest przygotowanie studentów do harmonijnego łączenia teorii z praktyką. Jego podstawą jest stałe pogłębiania wiedzy o języku, literaturze (zarówno polskiej, jak i obcej), a także kulturze, przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych podczas kolejnych etapów wydawania publikacji, ich promocji i dystrybucji. 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku proces wydawniczy i praktyka tekstu mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy redakcji czasopism, edytorzy tekstów, pracownicy instytucji kulturalnych, administracji państwowej czy też mediów.

Warto studiować proces wydawniczy i praktyka tekstu na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Literaturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
e-mail: literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków filologicznych,
  lingwistycznych, kulturoznawczych, edytorskich oraz innych kierunków w zakresie nauk
  humanistycznych i społecznych.
 2. O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Semestr I

 • Trendy wydawnicze i mody literackie
 • Tekstologia i edytorstwo naukowe
 • Sztuka interpretacji tekstów
 • Wybrane dzieła literatury światowej (od antyku do XVII wieku)
 • Redakcja językowa
 • Projekt wydawniczy (współpraca z interesariuszami)
 • Konteksty literatury popularnej

Semestr II

 • Literatura i wydawnictwa dla dzieci i młodzieży
 • Estetyka książki i redakcja tekstu
 • Wybrane dzieła literatury światowej (XVIII-XIX wiek)
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Semestr III

 • Wybrane dzieła literatury światowej (do połowy XX wieku)
 • Humanistyka cyfrowa
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV

 • Wybrane dzieła literatury światowej (od połowy XX wieku)
 • Intermedialność literatury i kultury
 • Instytucje literatury i kultury w dobie nowych mediów
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty do wyboru z zakresu zagadnień związanych z procesem wydawniczym albo praktyką tekstu

semestr II

 • Formy piśmiennictwa prasowego lub Zarządzanie wydawnictwem i przygotowanie propozycji wydawniczej

semestr II i III

 • Edycja literatury stosowanej lub Warsztat wydawcy tekstów dawnych i współczesnych

semestr IV

 • Webwriting i copywriting lub E-publishing
 • Poetyka i retoryka reklamy lub Promocja literatury i wydawnictwa