W ramach kierunku pedagogika resocjalizacyjna student zdobędzie szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Poprzez realizację szerokiej oferty praktyk i kształcenia praktycznego podejmie aktywną i intensywną współpracę z placówkami resocjalizacyjnymi. Pogłębi wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w zakresie projektowania i realizowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, udzielania wsparcia i pomocy osobom niedostosowanym społecznie, w tym również dzieciom zagrożonym i niedostosowanym, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z niepowodzeniami edukacyjnymi.

Kształcenie na kierunku praktycznym uczyni go konkurencyjnym i pożądanym kandydatem do ubiegania się o potencjalne miejsca pracy w zakresie pedagoga resocjalizacji.

Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575)

Absolwenci, którzy ukończyli pełny 5-letni cykl kształcenia (studia I i II stopnia pedagogika resocjalizacyjna) będą posiadali ponadto kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019, poz. 1450).

Warto studiować pedagogikę resocjalizacyjną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

1) oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

2) średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni,

3) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

 • motywacji do studiowania,
 • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku psychologia, pedagogika resocjalizacyjna lub pedagogika w zakresie resocjalizacji, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu z §2, pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575 z późn. zmianami) potwierdzone przez dziekanat macierzystej uczelni. Brak dostarczenia powyższego dokumentu o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

SEMESTR I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

 • pedagogika resocjalizacyjna

PRZYGOTOWANIE METODYCZNO DYDAKTYCZNE:

 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy w poradni psychologiczno - pedagogicznej z el. projektowania uniwersalnego
 • dydaktyka szczegółowa metodyka pracy specjalisty resocjalizacyjnego z el. projektowania uniwersalnego
 • zasady projektowania uniwersalnego w obszarze edukacji/zdrowia

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:

 • emisja głosu
 • metodologia badań w działaniu
 • współczesne kierunki i nurty pedagogiki
 • współczesne problemy pedagogiki

PRAKTYKI:

 • zajęcia praktyczne w placówkach

SEMESTR II

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

 • kryminologia z wiktymologią

PRZYGOTOWANIE METODYCZNO DYDAKTYCZNE:

 • dydaktyka szczegółowa: metodyka pracy rodzinnego kuratora sądowego
 • terapie w resocjalizacji

PRZYGOTOWANIE OGÓLNE:

 • język obcy
 • seminarium magisterskie (projekt wdrożeniowy)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia sądowa i penitencjarna

ZAJĘCIA DO WYBORU:

 • psychiatria dla pedagogów
 • diagnostyka w poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • społeczne oblicza przemocy
 • podstawy prawa karnego i rodzinnego dla pedagogów resocjalizacyjnych
 • współpraca instytucjonalna pedagoga resocjalizacyjnego
 • podstawy prawne pracy pedagoga resocjalizacyjnego

PRAKTYKI:

 • praktyka pedagogiczna

SEMESTR III

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

 • resocjalizacja penitencjarna
 • interwencja kryzysowa w pracy resocjalizacyjnej
 • resocjalizacja osób z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnościami

PRZYGOTOWANIE METODYCZNO DYDAKTYCZNE:

 • dydaktyka szczegółowa: metodyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych

PRZYGOTOWANIE OGÓLNE:

 • język obcy specjalistyczny
 • seminarium magisterskie (projekt wdrożeniowy)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:

 • współczesne kierunki i nurty pedagogiki
 • doradztwo zawodowe w szkole
 • emisja głosu

ZAJĘCIA DO WYBORU:

 • pomoc postpenitencjarna
 • system pieczy zastępczej i adopcji
 • psychopatologie
 • wielokulturowość w resocjalizacji
 • warsztat pracy ze sprawcą przemocy
 • organizacja czasu wolnego w zakładach karnych

PRAKTYKI:

 • praktyka zawodowa

SEMESTR IV

PRZYGOTOWANIE METODYCZNO DYDAKTYCZNE:

 • terapie w resocjalizacji
 • elementy integracji sensorycznej w resocjalizacji

PRZYGOTOWANIE OGÓLNE:

 • seminarium magisterskie (projekt wdrożeniowy)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:

 • psychologia społeczna

ZAJĘCIA DO WYBORU:

 • przestępstwa seksualne
 • środowiskowe projekty resocjalizacyjne
 • komunikacja z osobami z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnościami
 • europejskie systemy resocjalizacji
 • diagnoza socjoterapeutyczna

PRAKTYKI:

 • praktyka zawodowa