Zostań świadomym, odpowiedzialnym i kreatywnym użytkownikiem nowych mediów oraz wspieraj w tym innych!

Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji są propozycją dla:

 1. absolwentów kierunków pedagogicznych - do kontynuowania akademickiego kształcenia pedagogicznego poprzez rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki medialnej i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji, m.in. w:
 • projektowaniu i realizacji edukacji w formie zdalnej,
 • przetwarzaniu tradycyjnych materiałów dydaktycznych w formę multimedialną,
 • profilaktyce zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią;
 1. absolwentów innych kierunków, np. filologicznych czy socjologicznych, którym studia oferują przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę umożliwiającą m.in.
 • rozumienie procesów edukacyjnych, w tym edukacji medialnej,
 • krytyczną analizę dyskursu medialnego oraz
 • świadome, uwzględniające prawne uwarunkowania, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych dla celów edukacyjnych i społecznych,
 • nabędą również umiejętności projektowania i realizowania działań pedagogicznych.
  Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku pedagogika medialna
  z nowoczesnymi technologiami w edukacji.

Studia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w zakresie nowych zawodów takich, jak:

 • pedagog mediów,
 • dydaktyk multimedialny,
 • metodyk edukacji na odległość,
 • specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych.

Absolwent będzie posiadał:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (tytuł zawodowy magistra) oraz
 • przygotowanie pedagogiczne, czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej:
  • w placówkach oświatowych i wychowawczych,
  • w placówkach kształcenia ustawicznego,
  • w placówkach doskonalenia nauczycieli,
  • w internatach,
  • w młodzieżowych domach kultury (np. na stanowiskach pedagoga, wychowawcy),

Gdzie można znaleźć pracę po pedagogice medialnej z nowoczesnymi technologiami w edukacji na UKW?

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako specjalista w zakresie:

 • edukacji medialnej,
 • bezpieczeństwa w Internecie,
 • technologii komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • kreowania wizerunku i promowania wydarzeń edukacyjnych za pomocą mediów.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie pedagogiki medialnej:

 • w instytucjach samorządowych, rządowych i w organizacjach pozarządowych,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w instytucjach kultury,
 • w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i nowoczesne technologie komunikacyjne.

Warto studiować pedagogikę medialną z nowoczesnymi technologiami w edukacji na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez właściwą jednostkę macierzystej uczelni.

Studia są adresowane do absolwentów studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, dodatkowo absolwentom innych kierunków niż pedagogiczne, np. filologicznych czy socjologicznych, oferują przygotowanie pedagogiczne.

Semestr I

 • Podstawy pedagogiki
 • Współczesne subdyscypliny pedagogiczne
 • Filozoficzne podstawy edukacji
 • Metodologia badań społecznych z logiką
 • Pedagogika szkoły
 • Wprowadzenie do pedagogiki medialnej
 • Wprowadzenie do nowych mediów
 • Historyczne aspekty edukacji medialnej

Semestr II

 • Interdyscyplinarne nurty i badania edukacyjne
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Etyczne i prawne aspekty mediów
 • Psychologiczne aspekty edukacji medialnej
 • Dydaktyka szczegółowa: trening umiejętności komunikacyjnych/trening relacji
  z mediami
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy

Semestr III

 • Psychologia społeczna
 • Społeczno-kulturowe aspekty mediów
 • Uzależnienie od mediów cyfrowych
 • Dydaktyka szczegółowa: interaktywne narzędzia w edukacji/nowoczesne technologie
  w pracy pedagoga
 • Dydaktyka szczegółowa: diagnoza uzależnień technologicznych/profilaktyka zagrożeń związanych z nowymi mediami
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy specjalistyczny

Semestr IV

 • Rozwój zawodowy pedagoga
 • Komunikacyjne aspekty edukacji medialnej
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Dyskurs edukacyjny w przestrzeni publicznej
 • Wizerunek i promocja wydarzeń edukacyjnych
 • Dydaktyka szczegółowa: zarządzanie wirtualną klasą/edukacja na odległość
 • Dydaktyka szczegółowa: projektowanie gier edukacyjnych/kulturowe i edukacyjne aspekty gier
 • Seminarium magisterskie