Studia II stopnia na kierunku Pedagogika adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wątki dotyczące problematyki edukacji. Dzięki studiom II stopnia na kierunku Pedagogika zdobędziesz tytuł magistra pedagogiki, wiedzę i umiejętności oraz ukształtujesz w sobie postawy umożliwiające Ci projektowanie oraz realizację efektywnej, sprawczej i etycznej współpracy z ludźmi – poprzez procesy wychowania i kształcenia. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej z obszaru m.in. pedagogiki, andragogiki, antropologii, filozofii, socjologii oraz psychologii nabierzesz pewności w kontaktach z drugim człowiekiem oraz uzyskasz przygotowanie do wspierania ludzi z różnych grup wiekowych w ich świadomym rozwoju.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl


O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z następującej oferty:

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.
 • EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.
 • OGÓLNOPEDAGOGICZNA (TYLKO STUDIA STACJONARNE)
  Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż pedagogika
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM
  Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • WSPARCIE DZIECKA I RODZINY (TYLKO STUDIA STACJONARNE)
  Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.

Wybór jednego z powyższych modułów kształcenia następuje do połowy grudnia pierwszego roku studiów w danym roku akademickim. Dany moduł zajęć może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu studenta na dany moduł zajęć (z oferty powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji zadeklarowali jego wstępny wybór. Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich modułów kształcenia* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania to przygotowanie zgodnie z §2, pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy modułu ogólnopedagogicznego, w ramach którego studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne
 • Ilościowe badania pedagogiczne
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny

Animatorzy kultury są poszukiwani na rynku pracy

Kontynuuj studia z pedagogiki o spec. animacja społeczno-kulturowa na II stopniu. Z myślą o Was stworzyliśmy nowatorski i profesjonalny program studiów. Wybór spośród wielu obszarów studiów stwarza nie tylko okazję do realizacji własnych zainteresowań i predyspozycji studenta, przekutą na określone kwalifikacje zawodowe, pozwalające odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Studia na UKW przygotowują również do twórczego tworzenia tego rynku, poprzez samozatrudnienie i uruchamianie przedsiębiorczych inicjatyw dających zatrudnienie innym. W ten sposób studia będące realizacją efektów kształcenia na kierunku Pedagogika stają się istotną podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju.

 

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Absolwenci specjalności zarządzanie projektami kulturowymi mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • osoba zarządzająca projektami kulturalnymi,
 • osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • menedżer w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe), osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • osoba zarządzająca projektami w takich instytucjach jak: - domy, ośrodki i centra kultury oraz inne instytucje kulturalne,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • działy szkoleniowe firm, działy HR,
 • działy edukacyjne muzeów, galerii, centrów sztuk,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • teatry,
 • kina,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje public relations,
 • agencje eventowo-marketingowe
 • organizacje zajmujące się fundrisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe oraz wspólnoty środowiskowe.

W powyższych instytucjach absolwent może zgodnie z klasyfikacją zawodów pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 121904 Kierownik projektu.

Ponadto, absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne mogą pracować w pałacach młodzieży.

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Koncepcje i nurty współczesnej animacji społeczno-kulturalnej
 • Instytucje kultury - organizacja i działanie
 • Europejskie modele pracy społecznej i kulturalnej
 • Twórczość w animacji społeczno-kulturalnej
 • Wiedza o kinie i filmie
 • Polityka kulturalna
 • Kapitał społeczny i kulturowy – współczesne wyzwania
 • Dziedzictwo kulturowe w skali lokalnej, regionalnej oraz europejskiej
 • Projekt  kulturalny
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Podstawy prawa w zarządzaniu projektem
 • Źródła i sposoby finansowania projektów
 • Marketing projektów społeczno-kulturalnych
 • Biznesplan
 • Organizacja i animacja widowisk
 • Film w działaniach  animacyjnych
 • Twórczość w mediach  internetowych
 • Warsztaty o sztuce
 • Warsztaty fotograficzne i filmowe
 • Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych

 

Zostań specjalistą od trudnych sytuacji

Na ten moduł zapraszamy osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami lub sytuacje zagrożenia międzynarodowego. Na zajęciach otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Nauczysz się, jak zarządzać bezpieczeństwem w dużych strukturach i działać w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent Pedagogiki studia II stopnia posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu organizacji i przebiegu procesów edukacji i wychowania.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę dotyczącą funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego i strategii bezpieczeństwa realizowanych w krajach UE; umiejętności praktyczne na poziomie zaawansowanym i kompetencje niezbędne do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie bądź euroregionie. Umie identyfikować i określać możliwości działania organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa publicznego państwa. Potrafi zarządzać projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizować pomoc humanitarną.

Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodów: Specjalista zarządzania kryzysowego , w klasyfikacji zawodów  kod: 242227; Pracownik zarządzania kryzysowego, kod: 341206; Specjalista administracji publicznej, kod: 242217 (do podjęcia pracy w zawodzie preferowanie jest m.in. wykształcenie wyższe II stopnia kierunkowe zgodnie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy); Inspektor obrony cywilnej, kod: 325513; Nauczyciel przysposobienia obronnego, kod: 233019 (po uzupełnieniu wykształcenia o przygotowanie nauczycielskie) a także jako Pracownik cywilny służb mundurowych zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.); Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.); Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400, z późn. zm); Ustawa z 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm); Ustawa z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., Nr. 123, poz. 7790, z późn. zm.); Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); Ustawa z 23 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 r, Nr 104, poz. 708, z późn. zm).

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z Unią Europejską oraz placówek oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską, na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym;
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna);
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zakładach pracy
 • pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Diagnoza społeczności lokalnych i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa;
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa publicznego;
 • Etyka zarządzania zespołami ludzkimi;
 • Komunikacja społeczna w sytuacjach zagrożenia;
 • Wybrane zagadnienia edukacji obywatelskiej;
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa publicznego;
 • Historia bezpieczeństwa publicznego w Polsce;
 • Instytucje dialogu społecznego;
 • Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
 • Prawa człowieka z elementami międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • Problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 • Warsztaty z ratownictwa drogowego.

 

Zostań pedagogiem

Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy są absolwentami studiów I stopnia, II stopnia (lub jednolitych magisterskich) innych kierunków niż pedagogika (nie posiadają kierunkowego wykształcenia pedagogicznego). W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent uzyskuje wiedzę o procesach edukacyjnych (zarówno celowościowych - wychowanie, kształcenie, jak również przebiegających w sposób naturalny), systemie edukacyjnym, prawidłowościach rozwoju jednostki. W programie kształcenia przewidziano, oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, wymagane dla przygotowania pedagogicznego dydaktyki szczegółowe oraz praktykę pedagogiczną. Dzięki tak skonstruowanemu programowi kształcenia modułu ogólnopedagogicznego może być zatrudniony na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego oraz przygotowania pedagogicznego. Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych i/lub w Szkole Doktorskiej. Może również ubiegać się o stopień naukowy doktora w trybie eksternistycznym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna?

Absolwent modułu ogólnopedagogicznego może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego (wraz z tytułem zawodowym magistra) oraz przygotowania pedagogicznego, w szczególności na stanowiskach:

 • nauczyciela - wychowawcy w świetlicach szkolnych,
 • nauczyciela - wychowawcy w internatach, 
 • nauczyciela - pedagoga w szkołach różnych szczebli (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe),
 • nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczyciela w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych,
 • opiekuna, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczych.

 

Nowy moduł na kierunku pedagogika od roku 2022/2023

Absolwent kierunku Pedagogika moduł: Wsparcie  dziecka i rodziny o profilu ogólnoakademickim, dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania innych działań pomocowych na rzecz dziecka (do 18 roku życia) i rodziny w środowiskach rodzinnych i pozarodzinnych we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań o charakterze interwencyjnym i wsparcia społecznego na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych w rodzinie i poza nią, z uwzględnieniem tych wynikających z aktualnych wyzwań i kryzysów w kraju i na świecie (np. pandemia, konflikty zbrojne, migracje społeczeństw). Absolwent posiada wykształcenie uprawniające go do kontynuowania studiów na III stopniu. Absolwent posiada zdolność do refleksyjnej oceny własnej roli zawodowej i na jej podstawie projektuje warsztat metodyczny i rozwój zawodowy w zakresie wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności.  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ze wskazaniem aktów prawnych:

 • wychowawcy/pedagoga w placówkach wsparcia dziennego (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zmian. Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544, Art.26 pkt.1.1a;1.4);
 • opiekuna dziecięcego w placówce wsparcia dziennego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zmian. Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544, Art.26, pkt.1.5; Art. 98, pkt. 1.5);
 • wychowawcy/pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych, rodzinnych tj. świetlice środowiskowe, kluby, ogniska wychowawcze, hostele) (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zmian. Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544, Art. 98, pkt. 1.1;1.5);
 • asystenta rodziny (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zmian. Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544 Art.12, pkt.1.1)a));
 • koordynatora rodzinnej  pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zmian: Dz. U. z 2018r. poz. 998 Art.78.1.);
 • osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dz.U. z 2005r. nr 189 poz.1598 § 3);
 • społecznego kuratora sądowego (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz.1071, Art. 84. pkt. 1, 2.);
 • pełnomocnika/koordynatora w jednostkach samorządowych ds. rozwiązywania różnych problemów społecznych (Dz.U. z 2008r., nr 223, poz. 1458, art. 6, pkt.1.3); Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230, Art.4.2.);

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem wsparcie dziecka i rodziny?

 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze/świetlice, kluby, ogniska wychowawcze; świetlice środowiskowe; pracy podwórkowej) jako wychowawca/pedagog;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele jako wychowawca/pedagog;
 • instytucje i placówki pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia, hospicja, wioski dziecięce jako wychowawca/opiekun/asystent rodziny/koordynator pieczy zastępczej/pedagog);
 • placówki wychowania pozaszkolnego jako wychowawca (oprócz placówek wymagających innego, lub dodatkowego wykształcenia);
 • jednostki samorządu terytorialnego/pełnomocnik ds. dziecka, rodzin;

Dodatkowo absolwent, który posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) nabyte na pierwszym stopniu kształcenia wyższego ma uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach pedagoga/wychowawcy w instytucjach i placówkach oświatowych, na których wymagane jest wykształcenie wyższe pedagogiczne (poza stanowiskami w tych instytucjach i placówkach, gdzie wymagane jest inne dodatkowe wykształcenie).

Lista przedmiotów cykl kształcenia od 2022/2023

 • Współczesne nurty pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w rozwoju  
 • Zagadnienia prawne z elementami etyki w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Diagnoza warunków rozwoju dziecka  w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym
 • Warsztat pracy z ofiarą i sprawcą przemocy
 • Komunikacja w rodzinie
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych
 • Metodyka pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Współpraca rodziny z instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi
 • Inicjowanie i prowadzenie zajęć w grupach dziecięcych i młodzieżowych
 • Wsparcie dziecka i rodziny ze środowiska wielokulturowego
 • Wspieranie rozwoju dziecka w kontakcie indywidualnym
 • Podstawy psychologii klinicznej

 

Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

Dzięki temu modułowi zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

Absolwent tego modułu jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych oraz do spraw zatrudnienia (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 2423) w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działach Human Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego.  Może pracować również w charakterzespecjalisty ds. kadr (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242307), organizatora edukacji dorosłych w zakładach pracy (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr2424), a także w szkołach i instytucjach edukacji pozaszkolnej oraz specjalisty odpowiedzialnego za rekrutację (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr242309), selekcję i motywowanie pracowników w zakładach pracy, firmach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Absolwent tego modułu może być także organizatorem przekwalifikowania bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w zakładach pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz instytucjach rynku pracy. Może pracować w charakterze doradcy zawodowego w urzędach pracy i innych instytucjach zajmujących się doradztwem (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304), jak również ubiegać się o zatrudnienie w charakterze coacha (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920). Jeśli posiada ustawowo określone kwalifikacje, może również pracować na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…)).

Lista przedmiotów 2023/2024

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Psychologia w zarzadzaniu i doradztwie zawodowym
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia  
 • Polityka personalna w organizacji
 • Funkcjonowanie organizacji gospodarczych  
 • Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi  
 • Budowanie zespołów
 • Teoretyczne podstawy coachingu
 • Metodyka coachingu
 • Kadry i płace  
 • Pedagogika pracy  
 • Trening komunikacji społecznej