Studenci kierunku ochrona środowiska II stopnia uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz ćwiczeniach z elementami zajęć terenowych prowadzonych przez specjalistów. Dodatkowo od drugiego semestru oferowane są dwa bloki zajęć do wyboru zawierające moduły z zakresu renaturyzacji środowiska oraz współczesnej antropopresji. W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą metod terenowych i laboratoryjnych oceny stanu środowiska przyrodniczego jak również sposobów jego ochrony i rekultywacji. Zapoznają się z zasadami wykonywania profesjonalnych ekspertyz przyrodniczych. Zdobyte w toku studiów wiedza i umiejętności umożliwiają rozpoznawanie zagrożeń środowiska przyrodniczego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W trakcie studiów studenci uczestniczą w zajęciach z języka obcego oraz języka obcego specjalistycznego dzięki czemu poznają ściśle specjalistyczne słownictwo co zwiększa ich kompetencje na rynku pracy i umożliwia współpracę na poziomie międzynarodowym.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Gdzie możesz znaleźć pracę po studiach magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska?

 • Organy kontrolne i urzędy ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy)
 • Służby ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe)
 • Laboratoria badań środowiska
 • Środki masowego komunikowania
 • Zakładowe służby ochrony środowiska
 • Biura planowania przestrzennego
 • Społeczne organizacje ekologiczne
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Warto studiować ochronę środowiska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120,
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

 1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się (w których kierunkowe efekty uczenia się pokrywają co najmniej 50% kierunkowych efektów uczenia się dla zajęć z kierunku ochrona środowiska I stopnia prowadzonego przez UKW). O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż zdefiniowane w pkt. 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku testu kompetencyjnego z zakresu treści podstawowych właściwych dla studiów kierunku ochrona środowiska I stopnia. Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zagadnień do testu kompetencyjnego dla kierunku Ochrona Środowiska (II st.)

 • Struktura i rozwój biosfery - teorie powstania i ciągłości życia na Ziemi.
 • Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza.
 • Procesy redoks w biosferze. Bilans energetyczny biosfery.
 • Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Poziomy organizacji systemów ekologicznych.
 • Warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne a różnorodność i struktura biomów.
 • Trwałość układów przyrodniczych w czasie i przestrzeni.
 • Organizmy a środowisko.
 • Interakcje między gatunkami.
 • Systemy kojarzeń i dobór płciowy. Konflikty wewnątrz genomu. Ewolucja altruizmu biologicznego.
 • Rola i zadania systematyki (taksonomii).
 • Bioenergetyka organizmów. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Nisza ekologiczna.
 • Rozrodczość, śmiertelność, migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji.
 • Strategie życiowe. Dynamika liczebności. Regulacja liczebności.
 • Ochrona gatunkowa i obszarowa.
 • Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
 • Strategia ochrony przyrody. Formy eksploatacji środowiska. Degradacja wód, gleb i atmosfery.
 • Monitoring środowiska.
 • Stan środowiska a wzrost gospodarczy.
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi.
 • Ochrona przyrody i środowiska - podstawy prawne.
 • Organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis przedmiotów

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów                        
 • Techniki chromatograficzne w monitoringu środowiska                 
 • Fykologia                                                                                         
 • Ekologia fitoplanktonu                                                                    
 • Metodologia oceny stanu środowiska i monitoring                         
 • Toksykologia środowiskowa
 • Dendrologia                                                             

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych

 • Metodologia nauk przyrodniczych (e-learning)                                                      
 • Bioetyka (e-learning)                                                                                   
 • Prawo własności przemysłowej (e-learning)                                               

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Inwazje biologiczne                                                                         
 • Ekologiczne miasto                                      
 • Siedliska przyrodnicze i gatunki natura 2000                                  
 • Usługi ekosystemowe                                                                      
 • Znaczenie przyrodnicze drzew w mieście                                       
 • Seminarium                                                                                      
 • Pracownia specjalizacyjna                                                               
 • Język obcy                                                                                       

Moduły zajęć do wyboru

Renaturyzacja środowiska

 • Biohealth – ocena zdrowotności biosfery   

Współczesna antroporesja

 • Environmental health – nowe typy zanieczyszczeń w środowisku

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Chemiczne metody analityczne w badaniu środowiska wodnego  
 • Funkcjonowanie i zagrożenia ekosystemów leśnych                       
 • Język obcy specjalistyczny                                                              
 • Seminarium                                                                                      
 • Pracownia magisterska
 • Praktyki zawodowe                                                

Moduły zajęć do wyboru

Renaturyzacja środowiska

 • Metody planowania i gospodarowania zadrzewieniami                                                     
 • Biologiczne metody oczyszczania środowiska                                                                  

Współczesna antroporesja

 • Mykoryza drzew w ekosystemach zurbanizowanych                     
 • Problemy ochrony roślin na terenach miejskich                              

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Biopaliwa – technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach wiejskich                 
 • Seminarium                                                                                      
 • Pracownia magisterska
 • Praktyki zawodowe                                                                        

Moduły zajęć do wyboru

Renaturyzacja środowiska

 • Zmiany różnorodności owadów jako efekt renaturalizacji poprzemysłowych nieużytków
 • Renaturyzacja i ochrona dolin rzecznych                            
 • Ekspertyzy przyrodnicze w rewitalizacji środowiska                                

Współczesna antroporesja

 • Ekologia i ochrona owadów terenów zurbanizowanych                 
 • Ekohydrologia i wpływ zmian klimatu na ekosystemy wodne
 • Oceny oddziaływania na środowisko