Ochrona Środowiska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  
Studia magisterskie trwają 2 lata

Oferujemy:

Studiując nauczysz się kształtować trendy nowoczesnej ochrony środowiska, zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowywania raportów i ekspertyz przyrodniczych, wyceny środowiska przyrodniczego i tym samym staniesz się ekspertem przyrodniczym.

 • ciekawe wykłady prowadzone przez specjalistów
 • laboratoria i ćwiczenia z elementami zajęć terenowych
 • najnowsze terenowe i laboratoryjne techniki oceny stanu środowiska przyrodniczego
 • 2 bloki zajęć do wyboru od drugiego semestru
 • program kształcenia zgodny z najnowszymi europejskimi trendami w dziedzinie ochrony środowiska
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty)
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+

Gdzie możesz znaleźć pracę po studiach magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska?

 • organy kontrolne i urzędy ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy)
 • służby ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe)
 • laboratoria badań środowiska
 • środki masowego komunikowania
 • zakładowe służby ochrony środowiska
 • biura planowania przestrzennego
 • społeczne organizacje ekologiczne
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Warto studiować ochronę środowiska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120,
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

 1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się (w których kierunkowe efekty uczenia się pokrywają co najmniej 50% kierunkowych efektów uczenia się dla zajęć z kierunku ochrona środowiska I stopnia prowadzonego przez UKW). O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż zdefiniowane w pkt. 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku testu kompetencyjnego z zakresu treści podstawowych właściwych dla studiów kierunku ochrona środowiska I stopnia. Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów
 • Techniki chromatograficzne w monitoringu środowiska
 • Fykologia
 • Ekologia fitoplanktonu
 • Metodologia oceny stanu środowiska i monitoring
 • Toksykologia środowiskowa

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Metodologia nauk przyrodniczych (e-learning)
 • Bioetyka (e-learning)
 • Prawo własności przemysłowej (e-learning)

Semestr II
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Inwazje biologiczne
 • Ekologiczne miasto przyszłości
 • Siedliska przyrodnicze i gatunki NATURA 2000
 • Usługi ekosystemowe
 • Znaczenie przyrodnicze drzew w mieście
 • Seminarium
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Język obcy

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I

 • Biohealth – ocena zdrowotności biosfery 

BLOK II

 • Environmental health – nowe typy zanieczyszczeń w środowisku

Semestr III
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Chemiczne metody analityczne w badaniu środowiska wodnego
 • Funkcjonowanie i zagrożenia ekosystemów leśnych
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium
 • Pracownia magisterska

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I

 • Ekologia mykoryz w mieście
 • Fitoremediacja

BLOK II

 • Mykoryza drzew w ekosystemach zurbanizowanych
 • Biologiczne metody oczyszczania środowiska

Semestr IV
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Biopaliwa – technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach wiejskich
 • Seminarium
 • Pracownia magisterska

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU
BLOK I

 • Ekologia i ochrona owadów terenów poprzemysłowych
 • Ekologiczne skutki regulacji rzek
 • Oceny oddziaływania na środowisko

BLOK II

 • Ekologia i ochrona owadów terenów zurbanizowanych
 • Ekohydrologia i wpływ zmian klimatu na ekosystemy wodne
 • Raporty i ekspertyzy przyrodnicze

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ochrony środowiska:

Ochrona Środowiska