Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Biznes potrzebuje lingwistów

Kontynuuj studia filologiczne z języka niemieckiego i rosyjskiego na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW?

Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. niemiecki z j. rosyjskim z łatwością odnajdują się na międzynarodowym rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych, konsultingowych, biurach tłumaczeń oraz międzynarodowych instytucjach zgodnie z kierunkiem wykształcenia. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem niemieckim), filologia o specjalności język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem niemieckim.

 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt. A, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie mogą przystąpić do egzaminu (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim).

Absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. A 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne (dla absolwentów kierunków innych niż filologia, specjalność lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim) lub specjalności pokrewnych)

 • praktyczna nauka języka niemieckiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy )
 • gramatyka opisowa j. niemieckiego i j. rosyjskiego
 • językoznawstwo kontrastywne
 • historia literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec
 • historia literatury rosyjskiej
 • językoznawstwo stosowane
 • kultura niemieckiego obszaru językowego
 • kultura rosyjska
 • historia języka niemieckiego lub rosyjskiego z elementami gramatyki opisowej.

Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Konwersacje (sem. 1,2,3,4)
 • Pisanie z elementami ortografii i gramatyki (sem.1,2,3)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Konwersacje (sem. 1,2,3,4)
 • Pisanie (sem. 1,2,3)
 • Struktury (sem. 1,2)
 • Translatoryka rosyjska (sem. 1)
 • Translatoryka niemiecka ( sem.1)
 • Tłumaczenie specjalistyczne (sem. 1,2)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (e-learning) (sem. 3)
 • Lingworealioznawstwo ( sem. 3)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Leksykografia rosyjska (sem. 3)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Komunikacja interkulturowa (sem.3)
 • Współczesna  literatura niemiecka (sem.1)
 • Współczesna literatura rosyjska (sem. 2)
 • Wielokulturowość i regionalizm Rosji  (sem. 1)
 • Kultura języka/Onomastyka (sem. 1,2)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu językoznawstwa (sem 3,4)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu literaturoznawstwa (sem. 2,3)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu kulturoznawstwa ( sem. 3,4)
 • Analiza tekstów literackich (niemiecki/rosyjski) ( sem.4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1,2,3,4)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus +.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska