Biznes potrzebuje lingwistów

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW?

Można znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych, konsultingowych, biurach tłumaczeń oraz międzynarodowych instytucjach zgodnie z kierunkiem wykształcenia. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska oraz kierunków i specjalności pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku i specjalności innych niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu modułów przewidzianych planem studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska oraz na kierunkach i specjalnościach pokrewnych, jeśli ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zagadnienia egzaminacyjne (dla absolwentów kierunków innych niż filologia, specjalność lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim) lub specjalności pokrewnych)

 • praktyczna nauka języka niemieckiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy )
 • gramatyka opisowa j. niemieckiego i j. rosyjskiego
 • językoznawstwo kontrastywne
 • historia literatury niemieckiej z elementami historii Niemiec
 • historia literatury rosyjskiej
 • językoznawstwo stosowane
 • kultura niemieckiego obszaru językowego
 • kultura rosyjska
 • historia języka niemieckiego lub rosyjskiego z elementami gramatyki opisowej.

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Konwersacje (sem. 1,2,3,4)
 • Pisanie z elementami ortografii i gramatyki (sem.1,2,3)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Konwersacje (sem. 1,2,3,4)
 • Pisanie (sem. 1,2,3)
 • Struktury (sem. 1,2)
 • Translatoryka rosyjska (sem. 1)
 • Translatoryka niemiecka ( sem.1)
 • Tłumaczenie specjalistyczne (sem. 1,2)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (e-learning) (sem. 3)
 • Lingworealioznawstwo ( sem. 3)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Leksykografia rosyjska (sem. 3)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Komunikacja interkulturowa (sem.3)
 • Współczesna  literatura niemiecka (sem.1)
 • Współczesna literatura rosyjska (sem. 2)
 • Wielokulturowość i regionalizm Rosji  (sem. 1)
 • Kultura języka/Onomastyka (sem. 1,2)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu językoznawstwa (sem 3,4)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu literaturoznawstwa (sem. 2,3)
 • Wykład specjalizacyjny z zakresu kulturoznawstwa ( sem. 3,4)
 • Analiza tekstów literackich (niemiecki/rosyjski) ( sem.4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1,2,3,4)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)