Stwórz świat XXII wieku

Studia te są łączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Cechą wyróżniającą przyjętą koncepcję kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest nacisk na zastosowania metod informatycznych w szeroko rozumianym przemyśle wytwarzającym nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w różnego typu placówkach eksploatujących, serwisujących lub diagnozujących układy mechatroniczne. W przypadku studiów drugiego stopnia założono, że studenci w trakcie studiów mają ścisły kontakt z praktyką, najczęściej w formie etatowego zatrudnienia w zakładach przemysłowych lub usługach. Dlatego, realizacja dydaktyki na studiach dziennych odbywa się w godzinach popołudniowych.


Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra mechatroniki. Od drugiego semestru studenci mają dwa bloki zajęć do wyboru. Bloki przedmiotów do wyboru:

 • Blok I. Projektowanie mechatroniczne i technologie 3D
  Kluczowe treści kształcenia w ramach tego bloku zawierają zaawansowaną wiedzę i umiejętność posługiwania się nią w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent posiada umiejętność twórczej integracji tej wiedzy w badaniach, przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych i ich elementów, a także analizy takich układów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: zaplanowaniem i zrealizowaniem kompletnego procesu produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM/CAE oraz użyciem nowoczesnych drukarek 3D, łącznie z obróbką i prezentacją produktu.
  Po ukończeniu studiów absolwent: będzie potrafił wykorzystać różne metody pozyskiwania modeli do druku 3D, tj. zaawansowane modelowanie 3D w kilku wybranych programach CAD czy skanowanie 3D; zdobędzie szczegółową wiedzę dotyczącą zasad projektowania ukierunkowanego na wytwarzanie metodami przyrostowymi; pozna zasady budowy i programowania najnowocześniejszych drukarek 3D; będzie umiał dobrać odpowiedni rodzaj materiału i parametry wytwarzania, tak by uzyskać detal określonej dokładności oraz założonych właściwościach fizycznych i chemicznych.
  Absolwent bloku przedmiotów Projektowanie mechatroniczne i technologie 3D jest przygotowany do realizacji prac z zakresu budowy i eksploatacji układów mechatronicznych występujących w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz procesach wytwórczych.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 • Blok II. Systemy pomiarowe i diagnostyczne
  Kluczowe treści kształcenia w ramach tego bloku zawierają zaawansowaną wiedzę i umiejętność posługiwania się nią w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent posiada umiejętność twórczej integracji tej wiedzy w badaniach, przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych i ich elementów, a także analizy takich układów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
  Absolwent bloku przedmiotów Systemy pomiarowe i diagnostyczne ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych. Zna ważniejsze techniki pomiarowe stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Ma umiejętności projektowania i wytwarzania sprzętu pomiarowego stosowanego w kontroli (inżynierii) jakości, diagnostyce, monitoringu procesów przemysłowych, przyrodniczych, leczniczych, a także kwalifikacje w zakresie jego obsługi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW

Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w przemyśle wytwarzającym zaawansowane układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym), w ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych oraz innych placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

Ponadto Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy: w przemyśle wytwarzającym lub wykorzystującym zaawansowane systemy kontroli jakości, w szpitalach i innych specjalistycznych jednostkach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych, w ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych oraz innych placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

Warto studiować mechatronikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Mechatroniki
ul. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika oraz absolwentów studiów wyższych kierunków pokrewnych, zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi aktualnej rekrutacji.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.


Blok przedmiotów: Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe,
 • Elementy diagnostyki medycznej,
 • Elementy diagnostyki technicznej,
 • Projektowanie układów pomiarowych,
 • Narzędzia i metody identyfikacji,
 • Wykład monograficzny Przemysł 4.0,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Blok przedmiotów: Projektowanie mechatroniczne i technologie 3D

 • Szybkie prototypowanie obiektów i systemów mechatronicznych,
 • Właściwości i dobór materiałów,
 • Zaawansowane metody modelowania CAD,
 • Specyfikacja geometrii wyrobu,
 • Zaawansowane metody CAM,
 • Projektowanie mechatroniczne II,
 • Wykład monograficzny Przemysł 4.0,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.