Mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2500 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roku

Stwórz świat XXII wieku

Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą było zaglądanie do wnętrza mechanicznych czy elektronicznych zabawek i do teraz świat działania urządzeń technicznych pozostaje dla Ciebie ciekawy, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dyscyplin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, informatyczną, automatykę i robotykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy, o czym świadczy chociażby dzisiejszy świat robotów, pojazdów autonomicznych czy internet rzeczy. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są łączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate

Cechą wyróżniającą przyjętą koncepcję kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest nacisk na zastosowania metod informatycznych w szeroko rozumianym przemyśle wytwarzającym nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w różnego typu placówkach eksploatujących, serwisujących lub diagnozujących układy mechatroniczne. W przypadku studiów drugiego stopnia założono, że studenci w trakcie studiów mają ścisły kontakt z praktyką, najczęściej w formie etatowego zatrudnienia w zakładach przemysłowych lub usługach. Dlatego, realizacja dydaktyki na studiach dziennych odbywa się w godzinach popołudniowych

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra mechatroniki. Od drugiego semestru studenci mają dwa bloki zajęć do wyboru:
Bloki przedmiotów do wyboru:
Blok I. Mechatronika przemysłowa i produkcyjna: Kluczowe treści kształcenia w ramach tego bloku zawierają zaawansowaną wiedzę i umiejętność posługiwania się nią w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwenci posiadają umiejętność twórczej integracji tej wiedzy w badaniach, przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych i ich elementów, a także analizy takich układów w ich otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent wybierając blok: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna jest przygotowany do realizacji prac z zakresu budowy i eksploatacji układów mechatronicznych występujących w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia
Blok II. Systemy pomiarowe i diagnostyczne. Kluczowe treści kształcenia w ramach tego bloku zawierają zaawansowaną wiedzę i umiejętność posługiwania się nią w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent posiada umiejętność twórczej integracji tej wiedzy w badaniach, przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych i ich elementów, a także analizy takich układów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent specjalności Systemy po-miarowe i diagnostyczne ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych. Zna ważniejsze techniki pomiarowe stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Ma umiejętności projektowania i wytwarzania sprzętu pomiarowego stosowanego w kontroli (inżynierii) jakości, diagnostyce, monitoringu procesów przemysłowych, przyrodniczych, leczniczych, a także kwalifikacje w zakresie jego obsługi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW

 Absolwenci  są gotowi do podjęcia pracy w przemyśle wytwarzającym zaawansowane układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym), w ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych oraz innych placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane. Ponadto Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy: w przemyśle wytwarzającym lub wykorzystującym zaawansowane systemy kontroli jakości, w szpitalach i innych specjalistycznych jednostkach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych, w ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych oraz innych placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane. Efekty kształcenia i program studiów

Warto studiować mechatronikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Mechatroniki
ul. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika oraz absolwentów studiów wyższych kierunków pokrewnych, zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi aktualnej rekrutacji.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni. 


Lista przedmiotów 2020/2021

Blok przedmiotów: Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe,
 • Systemy zapewnienia jakosci,
 • Metody badań nieniszczacych i nieinwazyjnych,
 • Projetowanie ukladów pomiarowych,
 • Narzedzia i metody identyfikacji,
 • Wyklad monograficzny,
 • Specjalnosciowa pracownia dyplomowa;

Blok przedmiotów: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna:

 • Mechatronika maszyn roboczych,
 • Roboty i manipulatory,
 • Projektowanie mechatroniczne II,
 • Planowanie i sterowanie produkcją,
 • Elementy diagnostyki maszyn,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania,
 • Wyklad monograficzny,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom mechatroniki:

Mechatronika