Logopeda - specjalista zawsze poszukiwany

Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej, niezbędne do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy.

Gdzie można znaleźć pracę po logopedii na UKW?

 • Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach takich jak:wszystkie rodzaje przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępne, integracyjne i specjalne),
 • żłobki,
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.),
 • zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji,
 • poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce),
 • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • prywatne gabinety logopedyczne.

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia logopedii lub innych kierunków studiów z minimum 600h z zakresu logopedii, realizujący w toku studiów moduł przygotowania pedagogicznego zgodny z Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności na podstawie średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez dziekanat macierzystej uczelni (lub biuro obsługi studenta).

Semestr I

 • Logopedia w systemie oświaty i opieki zdrowotnej
 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy mowy i jej patologii
 • Neurologopedia
 • Gerontologopedia
 • Integracja sensoryczna w logopedii
 • Wprowadzenie do glottodydaktyki
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Ilościowe badania pedagogiczne
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Język obcy

Moduł zajęć do wyboru

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Funkcjonowanie komunikacyjne i opieka nad osobami z zespołami otępiennymi

Semestr II

Moduł zajęć podstawowych

 • Wybrane zagadnienia z patofonetyki 
 • Zespoły wad wrodzonych i choroby rzadkie
 • Wybrane zagadnienia z fonologii
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego
 • Jakościowe badania pedagogiczne
 • Badania w działaniu
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy specjalistyczny
 • Praktyka zawodowa

Moduł zajęć do wyboru

 • Balbutologopedia
 • Zaburzenia płynności mowy u osób dorosłych

Semestr III

Moduł zajęć podstawowych

 • Profilaktyka logopedyczna  i pierwsza pomoc w pracy z dzieckiem
 • Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki z metodyką
 • Metodyka terapii logopedycznej zaburzeń artykulacji
 • Warsztat diagnostyczny logopedy
 • Metodyka terapii logopedycznej przy wadach zgryzu i rozszczepach
 • Terapia logopedyczna i rewalidacja indywidualna w edukacji włączającej
 • Psychiatria i psychopatologia w logopedii 
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka pedagogiczna
 • Praktyka zawodowa

Semestr IV

Moduł zajęć podstawowych

 • Emisja głosu i metodyka terapii logopedycznej zaburzeń głosu
 • Metodyka wspomagania rozwoju i rewalidacja indywidualna w autyzmie
 • Arteterapia i terapie wspomagające rozwój
 • Współczesne problemy psychologii
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Moduł zajęć do wyboru

 • Surdologopedia z metodyką wychowania słuchowego
 • Zaburzenia programowania oraz  realizacji mowy - dyzartria i afazja