Film, teatr, promocja - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać.

Studia na kierunku kulturoznawstwo są adresowane w szczególności do absolwentów i absolwentek studiów pierwszego stopnia kierunku kulturoznawstwo, a także pokrewnych kierunków. Studenci i studentki pogłębiają wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, ale przede wszystkim uczą się twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewnia modułowy program studiów.

Modułowy program studiów: na kierunku kulturoznawstwo zawiera przedmioty do wyboru, zebrane w dwóch zestawach tematycznych: 

Moduł: Kultura popularna

Moduł adresowany jest do osób zainteresowanych dynamiką rozwoju oraz bogactwem kultury popularnej. Trudno zrozumieć współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe bez znajomości tego kluczowego zagadnienia. Moduł dotyka zatem obszarów związanych z mediami elektronicznymi, literaturą, sportem, modą, omawiając je w szerszym kontekście historycznym i społecznym. Kultura popularna poddawana jest tu refleksji w różnych swych manifestacjach, stąd jednym z istotnych wyznaczników modułu jest jego interdyscyplinarność. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu rozwija on wiedzę, dając wgląd w kluczowe zagadnienia współczesności oraz wyposaża w kompetencje analityczne niezbędne w różnych sektorach działalności kulturalnej. Studia w oparciu o ten moduł przygotowują nie tylko do komentowania bieżących zjawisk, lecz także projektowania i animowania określonych form aktywności kulturalnej.
Przedmioty w programie modułu: wstęp do kultury popularnej, moda i design, literatura popularna, seriale, estetyka kiczu, kultura i sport, kultura popularna w PRL.

Moduł: Kultura małych ojczyzn

Adresatami modułu są osoby, które fascynuje kultura regionalna w jej różnych aspektach i pragną ów obszar eksplorować. Nabywają one wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające analizę i interpretację fenomenów reprezentujących kulturową i językową heterogeniczność Polski. Dzięki świadomości różnorodności (kulturowej, etnicznej, językowej, religijnej i aksjologicznej) i wielowymiarowości tradycji (w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym) oraz umiejętności analizy wszelkich przejawów regionalnej kultury materialnej, duchowej i społecznej są dobrze przygotowane do krytycznej recepcji współczesnych procesów cywilizacyjnych.
Dodatkowo absolwentki i absolwenci modułu zdobywają wiedzę na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego jako bazy zasobów do wykorzystania w sektorze kreacji kultury i wytwarzania produktów kulturowych (również produktu turystycznego) oraz ich promocji i udostępniania za pośrednictwem instytucji kultury. Rozumieją znaczenie roli kultury jako czynnika lokalnego rozwoju i dlatego zawodowo mogą się zajmować opracowywaniem i prowadzeniem polityk kulturalnych w regionach.
Przedmioty w programie modułu: podstawy wiedzy o etniczności, muzyka źródeł, etnolingwistyka, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Polska wielu kultur, metodyka badań terenowych, etnografia Polski, twórczość ludowa, dialekty i gwary ludowe na polskim obszarze etnicznym oraz poza obecnymi granicami.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW, ponieważ:

 1. Po studiach znajdziesz pracę. Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa są poszukiwani przez pracodawców różnych branż.
 2. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania tekstów kultury oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 3. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 4. Zajęcia odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 5. Wykłady cenionych specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są o zajęcia warsztatowe, które prowadzą praktycy związani zawodowo ze środowiskiem twórców.
 6. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych. Studentom i studentkom kulturoznawstwa polecamy studia w:

  Chorwacji (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu),
  Hiszpanii /na Teneryfie (Universidad de La Laguna),
  Turcji (Kadir Has University/Kadir Has Üniversitesi).

 7. Bydgoszcz to miasto ludzi młodych z wyobraźnią, które się zmienia, rozwija i oferuje wiele możliwości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW

W zależności od wyboru specjalności i zainteresowań absolwenci i absolwentki  mogą pracować w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do nich kierowane są oferty pracy dla dziennikarzy, krytyków artystycznych (literackich i filmowych), kustoszy lub organizatorów i twórców przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych lub specjalistów ds. promocji. Możesz też zostać animatorem rozmaitych medialnych, kulturalnych i kulturowych form.

Dodatkowo dogodna lokalizacja Instytutu Nauk o Kulturze - w sercu Bydgoszczy - pozwala na życie zgodne z kulturalnym rytmem miasta i bywanie w Teatrze Polskim, Filharmonii Pomorskiej, Operze Nova czy interdyscyplinarnym Miejskim Centrum Kultury. W bliskim sąsiedztwie prężnie działa też Dyskusyjny Klub Filmowy „Niespodzianka”. Terminy projekcji filmów poprzedzone profesjonalnym wprowadzeniem stały się cyklicznym wydarzeniem wpisanym do kalendarza studentów i studentek kulturoznawstwa na UKW.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Kolegium I

Biuro Obsługi Studentów Kolegium I

Wydział Nauk o Kulturze:

Katedra Komparatystyki Kulturowej

Katedra Kultury Współczesnej

Katedra Badanie Gier i Kultury Cyfrowej

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kulturoznawstwo oraz innych
kierunków studiów.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat
macierzystej uczelni.

Semestr I

 • Moduły zajęć podstawowych
 • Problemy filozofii współczesnej
 • Metody badań kulturoznawczych
 • Antropologia współczesności
 • Kultura nowoczesna i ponowoczesna
 • Antropologia miasta
 • Kultury europejskie - tradycja i współczesność

Semestr II

 • Moduły zajęć podstawowych
 • Kultury europejskie - tradycja i współczesność
 • Kultura rosyjska
 • Kultura czeska
 • Kultura żydowska

Moduły zajęć do wyboru 

 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy

Moduł zajęć do wyboru: kultura popularna

 • Literatura popularna 

Moduł zajęć do wyboru: kultura małych ojczyzn

 • Podstawy wiedzy o etniczności
 • Muzyka źródeł

Semestr III

 • Moduły zajęć podstawowych
 • Kultura niemiecka
 • Kultura Bydgoszczy 

Moduły zajęć do wyboru

 • Seminarium magisterskie 

Moduł zajęć do wyboru: kultura popularna 

 • Wstęp do kultury popularnej
 • Moda i design
 • Kultura popularna w PRL

Moduł zajęć do wyboru: kultura małych ojczyzn

 • Etnolingwistyka
 • Mniejszości narodowe  i etniczne w Polsce
 • Polska wielu kultur
 • Metodyka badań terenowych

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

Wprowadzenie do wiedzy o muzyce 

Moduły zajęć do wyboru

 • Seminarium magisterskie

Moduł zajęć do wyboru: kultura popularna

 • Seriale
 • Estetyka kiczu
 • Kultura i sport

Moduł zajęć do wyboru: kultura małych ojczyzn

 • Polska wielu kultur
 • Etnografia Polski
 • Twórczość ludowa
 • Dialekty i gwary ludowe na polskim obszarze etnicznym oraz poza obecnymi granicami Polski