Kulturoznawstwo

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Film, teatr, promocja - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać

Studia na kierunku kulturoznawstwo są adresowane w szczególności do absolwentów i absolwentek studiów pierwszego stopnia kierunku kulturoznawstwo, a także pokrewnych kierunków. Studenci i studentki pogłębiają wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, ale przede wszystkim uczą się twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewnia modułowy program studiów.

Modułowy program studiów na kierunku kulturoznawstwo zawiera przedmioty do wyboru, zebrane w dwóch zestawach tematycznych:

Moduł: Kultura popularna

Moduł adresowany jest do osób zainteresowanych dynamiką rozwoju oraz bogactwem kultury popularnej. Trudno zrozumieć współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe bez znajomości tego kluczowego zagadnienia. Moduł dotyka zatem obszarów związanych z mediami elektronicznymi, literaturą, sportem, modą, omawiając je w szerszym kontekście historycznym i społecznym. Kultura popularna poddawana jest tu refleksji w różnych swych manifestacjach, stąd jednym z istotnych wyznaczników modułu jest jego interdyscyplinarność. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu rozwija on wiedzę, dając wgląd w kluczowe zagadnienia współczesności oraz wyposaża w kompetencje analityczne niezbędne w różnych sektorach działalności kulturalnej. Studia w oparciu o ten moduł przygotowują nie tylko do komentowania bieżących zjawisk, lecz także projektowania i animowania określonych form aktywności kulturalnej.
Przedmioty w programie modułu: wstęp do kultury popularnej, moda i design, literatura popularna, seriale, estetyka kiczu, kultura i sport, kultura popularna w PRL..

Moduł: Kultura małych ojczyzn

Adresatami modułu są osoby, które fascynuje kultura regionalna w jej różnych aspektach i pragną ów obszar eksplorować. Nabywają one wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające analizę i interpretację fenomenów reprezentujących kulturową i językową heterogeniczność Polski. Dzięki świadomości różnorodności (kulturowej, etnicznej, językowej, religijnej i aksjologicznej) i wielowymiarowości tradycji (w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym) oraz umiejętności analizy wszelkich przejawów regionalnej kultury materialnej, duchowej i społecznej są dobrze przygotowane do krytycznej recepcji współczesnych procesów cywilizacyjnych.
Dodatkowo absolwentki i absolwenci modułu zdobywają wiedzę na temat regionalnego dziedzictwa kulturowego jako bazy zasobów do wykorzystania w sektorze kreacji kultury i wytwarzania produktów kulturowych (również produktu turystycznego) oraz ich promocji i udostępniania za pośrednictwem instytucji kultury. Rozumieją znaczenie roli kultury jako czynnika lokalnego rozwoju i dlatego zawodowo mogą się zajmować opracowywaniem i prowadzeniem polityk kulturalnych w regionach.
Przedmioty w programie modułu: podstawy wiedzy o etniczności, muzyka źródeł, etnolingwistyka, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, polska wielu kultur, metodyka badań terenowych, etnografia polski, twórczość ludowa, dialekty i gwary ludowe na polskim obszarze etnicznym oraz poza obecnymi granicami.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW, ponieważ:

 1. Po studiach znajdziesz pracę. Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa są poszukiwani przez pracodawców różnych branż.
 2. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania tekstów kultury oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 3. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 4. Zajęcia odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 5. Wykłady cenionych specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są o zajęcia warsztatowe, które prowadzą praktycy związani zawodowo ze środowiskiem twórców.
 6. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych. Studentom i studentkom kulturoznawstwa polecamy studia w:
  Chorwacji (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu),
  Hiszpanii /na Teneryfie (Universidad de La Laguna),
  Turcji (Kadir Has University/Kadir Has Üniversitesi).
 7. Bydgoszcz to miasto ludzi młodych z wyobraźnią, które się zmienia, rozwija i oferuje wiele możliwości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW

W zależności od wyboru specjalności i zainteresowań absolwenci i absolwentki  mogą pracować w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do nich kierowane są oferty pracy dla dziennikarzy, krytyków artystycznych (literackich i filmowych), kustoszy lub organizatorów i twórców przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych lub specjalistów ds. promocji. Możesz też zostać animatorem rozmaitych medialnych, kulturalnych i kulturowych form.

Dodatkowo dogodna lokalizacja Instytutu Nauk o Kulturze - w sercu Bydgoszczy - pozwala na życie zgodne z kulturalnym rytmem miasta i bywanie w Teatrze Polskim, Filharmonii Pomorskiej, Operze Nova czy interdyscyplinarnym Miejskim Centrum Kultury. W bliskim sąsiedztwie prężnie działa też Dyskusyjny Klub Filmowy „Niespodzianka”. Terminy projekcji filmów poprzedzone profesjonalnym wprowadzeniem stały się cyklicznym wydarzeniem wpisanym do kalendarza studentów i studentek kulturoznawstwa na UKW.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci wyższych kierunku kulturoznawstwo oraz innych kierunków studiów.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Lista przedmiotów 2021/2022

Semestr I

 • Problemy filozofii współczesnej
 • Metody badań kulturoznawczych
 • Antropologia współczesności
 • Kultura nowoczesna i ponowoczesna
 • Antropologia miasta
 • Kultury europejskie – tradycja i współczesność


Semestr II

 • Kultury europejskie – tradycja i współczesność
 • Kultura rosyjska
 • Kultura czeska
 • Kultura żydowska
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Socjologia mediów

Moduły do wyboru:

Kultura popularna Kultura małych ojczyzn

Literatura popularna

Podstawy wiedzy o etniczności
Muzyka źródeł

Semestr III

 • Kultura niemiecka
 • Kultura Bydgoszczy
 • Seminarium magisterskie
Kultura popularna Kultura małych ojczyzn

Wstęp do kultury popularnej
Moda i design
Kultura popularna w PRL

Etnolingwistyka
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Polska wielu kultur
Metodyka badań terenowych

Semestr IV

 • Seminarium  magisterskie
 • Wprowadzenie do wiedzy o muzyce
Kultura popularna Kultura małych ojczyzn

Kultura i sport
Seriale
Estetyka kiczu

Polska wielu kultur
Etnografia Polski
Twórczość ludowa
Dialekty i gwary ludowe na polskim obszarze etnicznym
oraz poza obecnymi granicami Polski

Studiuj za granicą!

Kraje, do których studentki i studenci kulturoznawstwa UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+:

Kulturoznawstwo