Zostań nowoczesną specjalistką/ nowoczesnym specjalistą!

Absolwentki i absolwenci posługują się językiem niemieckim w zakresie komunikacji codziennej, specjalistycznej i naukowej, a także uzyskują znajomość drugiego języka na poziomie B2.

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – osoby studiujące mają możliwość wyboru części zajęć oraz mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy w międzynarodowych korporacjach, w sektorze usług biznesowych (w zakresie marketingu, reklamy, tłumaczeń, turystyki, handlu, IT i in.), w sektorze kultury i mediów, w organizacjach międzynarodowych, fundacjach i stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie ważne jest tworzenie i komunikowanie znaczeń w przestrzeni międzynarodowej, znajomość różnych kultur i języków, świadomość roli kontekstu kulturowego, otwarta postawa dialogu, umiejętność organizowania pracy w grupie oraz posługiwania się specjalistycznym językiem w komunikacji biznesowej. Działające w regionie przedsiębiorstwa i instytucje, utrzymujące kontakty kulturowe czy podejmujące współpracę gospodarczą z krajami niemieckiego obszaru językowego, poszukują absolwentek i absolwentów kierunków humanistycznych z dobrą znajomością języka niemieckiego, posiadających nowoczesne kompetencje komunikacyjne.

Strona kierunku Kultur und Kommunikation

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 3220355
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

 1. Na studia przyjmowane będą osoby, które: posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego
  stopnia kierunków przypisanych do dyscyplin: nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
  literaturoznawstwo, polonistyka, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach
  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat/Biuro Obsługi Studentów (BOS) macierzystej uczelni.

  Uwaga! Kandydaci znają język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. Znajomość języka należy udokumentować dyplomem studiów lub odpowiednim certyfikatem (osoby, które nie mogą przedłożyć certyfikatu, mają możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka niemieckiego; za egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów, jest zdany w wypadku uzyskania minimum 30 punktów).

Semestr I

 •  Teorie kultury
 • Teorie komunikacji
 • Kompetencje interkulturowe
 • Teorie przekładu
 • Moduł dyskusyjny
 • Etyczne aspekty globalizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Semestr II

 • Analiza dyskursu
 • Kultura współczesna
 • Moduł dyskusyjny
 • Praktyka przekładu
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Moduły zajęć do wyboru

 • Estetyka i retoryka: Retoryka jako szkoła myślenia, Estetyka: Sztuka i codzienność
 • Różnice kulturowe: Figury obcego, Transfer kulturowy
 • Literatura i film: Literaturoznawstwo interkulturowe, Literatura i film jako teksty kultury

Semestr III

 • Semiotyka kultury: Tekst
 • Semiotyka kultury: Obraz
 • Semiotyka kultury: Performatywność
 • Moduł dyskusyjny
 • Komunikacja specjalistyczna
 • Narzędzia CAT
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Semestr IV

 • Kultury memorialne
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia z języka obcego

Moduły zajęć do wyboru:

 • Kultury medialne: Teorie mediów, Praktyki medialne
 • Praktyka komunikacji: Komunikacja naukowa, Komunikacja cyfrowa
 • Lingwistyka kulturowa: Język i kultura, Lingwistyki funkcjonalne