Inżynieria techniczno-informatyczna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 1,5 roku

Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej na UKW

Absolwent kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, wybierając dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), do nauczania w szkołach:

 • podstawowych i średnich przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka,
 • zawodowych różnego typu i stopnia przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Absolwent, poza wiedzą techniczną i informatyczną, uzyska także umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiające pełnienie funkcji kierowniczych w różnych obszarach gospodarki.

Warto studiować Inżynierię techniczno-informatyczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

1.  Studia 1,5 roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria techniczno-informatyczna oraz kierunków pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2. Studia 1,5-roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

 1. Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści kierunkowych i podstawowych właściwych dla kierunku inżynieria techniczno-informatyczna) 
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 


Lista przedmiotów 2020/2021

I rok I semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Modelowanie matematyczne w technice
 • Automatyzacja procesów technologicznych z elementami metrologii
 • Struktura i właściwości materiałów lignocelulozowych
 • Kompozyty drewnopochodne
 • Laboratorium specjalizacyjne
 • Komputerowe narzędzia w projektowaniu
 • Przedmiot humanistyczny

I rok II semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
 • Mechatronika i napędy maszyn
 • Język obcy
 • Przedmiot społeczny I

Moduł zajęć do wyboru A

 • Inżynieria biopolimerów
 • Metody badań materiałów kompozytowych
 • Projekt
 • Praca przejściowa
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Pracownia magisterska

Moduł zajęć do wyboru B

 • Konstrukcja wyrobów drzewnych
 • Technologia wyrobów drzewnych
 • Ergonomia w drzewnictwie
 • Projekt
 • Praca przejściowa
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Pracownia magisterska

II rok III semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Komputerowe metody eksploracji danych
 • Język obcy specjalistyczny
 • Przedmiot społeczny II

Moduł zajęć do wyboru A

 • Inżynieria biomateriałów
 • Systemy ochrony środowiska
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Pracownia magisterska

Moduł zajęć do wyboru B

 • Drewniane konstrukcje budowlane
 • Podstawy programowania CNC
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Pracownia magisterska

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii techniczno-informatycznej:

Inżynieria techniczno-informatyczna