Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej na UKW

Absolwent kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, wybierając dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), do nauczania w szkołach:

podstawowych i średnich przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka,

zawodowych różnego typu i stopnia przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Absolwent, poza wiedzą techniczną i informatyczną, uzyska także umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiające pełnienie funkcji kierowniczych w różnych obszarach gospodarki.

Warto studiować Inżynierię techniczno-informatyczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl

 


Podstawowe zasady 

1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria techniczno-informatyczna oraz kierunków transport, technologia drewna, technika rolnicza i leśna, papiernictwo i poligrafia, oceanotechnika, metalurgia, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, leśnictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, informatyka inżynierska, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo i higiena pracy.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2. Studia 1,5-roczne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści kierunkowych i podstawowych właściwych dla kierunku inżynieria techniczno-informatyczna) 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 

Semestr I

 1. Modelowanie matematyczne w technice
 2. Automatyzacja procesów technologicznych z elementami metrologii
 3. Struktura i właściwości materiałów lignocelulozowych
 4. Kompozyty drewnopochodne
 5. Laboratorium specjalizacyjne
 6. Jakość i normalizacja
 7. Komputerowe narzędzia w projektowaniu
 8. Przedmiot humanistyczny

Semestr II

 1. Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
 2. Mechatronika i napędy maszyn
 3. Język obcy
 4. Przedmiot społeczny I

Moduł A

 1. Inżynieria biopolimerów
 2. Metody badań materiałów kompozytowych
 3. Projekt
 4. Praca przejściowa 
 5. Wykład monograficzny
 6. Seminarium magisterskie
 7. Pracownia magisterska

Moduł B

 1. Konstrukcje wyrobów drzewnych
 2. Technologia wyrobów drzewnych
 3. Ergonomia w drzewnictwie
 4. Projekt
 5. Praca przejściowa 
 6. Wykład monograficzny
 7. Seminarium magisterskie
 8. Pracownia magisterska

Semestr III

 1. Komputerowe metody eksploracji danych
 2. Język obcy specjalistyczny
 3. Przedmiot społeczny II

Moduł A

 1. Inżynieria biomateriałów
 2. Systemy ochrony środowiska
 3. Wykład monograficzny
 4. Seminarium magisterskie
 5. Pracownia magisterska

Moduł B

 1. Drewniane konstrukcje budowlane
 2. Podstawy programowania CNC
 3. Wykład monograficzny
 4. Seminarium magisterskie
 5. Pracownia magisterska