Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Kontynuuj naukę na studiach drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie) z filozofii. Rozwijaj swoje zdolności analityczne i dalej zadawaj pytania, rozwiązuj problemy, myśl krytycznie. To wszystko pomoże Ci w rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych i poszerzy zdolności krytycznej oceny sytuacji w trakcie życiowych i zawodowych wyzwań. Warto dodać, że filozofia jest często wybierana przez studentów jako drugi kierunek, bowiem ćwiczą umysł i rozwijają tak przydatne w wielu miejscach pracy zdolności poznawcze.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filozofii na UKW

Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują również w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli (po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego - płatnego można podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki lub filozofii).

Warto studiować filozofię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Filozofii
ul. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 709
email: ifukw@ukw.edu.pl


Podstawowe zasady 

1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku filozofia,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia
polska, historia, kognitywistyka, politologia, psychologia, socjologia, teologia i kierunków
pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów
licencjackich kierunku filozofia).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest
zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku filozofia, jeśli ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 • Różnica między byciem a bytem
 • Koło hermeneutyczne
 • Egzystencja nieautentyczna
 • Podstawowe rodzaje metod naukowych
 • Stopnie języka
 • Klasyczna teoria prawdy
 • Definicja prawdy A. Tarskiego
 • Wyjaśnianie i dowodzenie
 • Dualizm kartezjański
 • Argumenty za istnieniem Boga
 • Problem zła
 • Spór o powszechniki
 • Realizm i idealizm epistemologiczny
 • Metody filozofii analitycznej
 • Liberalizm a konserwatyzm polityczny
 • Teoria bytu Tomasza z Akwinu
 • Aprioryzm I. Kanta
 • Teoria cnót etycznych
 • Główne założenia pragmatyzmu
 • Kognitywizm i akognitywizm jako stanowiska metaetyczne
 • Teoria piękna Platona
 • Starożytny atomizm (Leucyp, Demokryt, Epikur, Lukrecjusz)
 • Matryce logiczne głównych spójników klasycznego rachunku zdań
 • Teoria intencjonalności świadomości
 • Racjonalizm a empiryzm w filozofii nowożytnej

Literatura pomocnicza

 • Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.
 • Arno Anzembacher, Wprowadzenie do filozofii.
 • Adam Nowaczyk, Filozofia analityczna.
 • Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (tom I,II , III).
 • Peter Vardy, Paul Grosch, Etyka.
 • Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna.

Semestr I  

 • Filozofia polska XX w.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii
 • Problemy kultury współczesnej
 • Wybrane zagadnienia z epistemologii
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie 

Blok nauk społecznych:

 • Psychologia    

Semestr II

 • Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska                                     
 • Studia nad dyskursem
 • Etyka społeczna                                            
 • Teoria argumentacji i retoryka                                                                      
 • Seminarium magisterskie

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Wybrane problemy aksjologii                                   
 • Filozofia cywilizacji                                                                                     
 • Problemy ontologii                                        

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Wybrane problemy estetyki                                      
 • Filozofia techniki
 • Problemy metafizyki                          

Semestr III

 • Język obcy specjalistyczny                                       
 • Ogólna metodologia nauk – e learning                                  
 • Seminarium magisterskie 

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Bioetyka
 • Filozofia państwa i prawa
 • Filozofia analityczna
 • Filozofia dziejów         

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Etyka szczegółowa
 • Filozofia ekonomii
 • Pragmatyzm
 • Filozofia nauk historycznych

Semestr IV

 • Współ. filozofia francuska                                       
 • Współ. filozofia niemiecka                                                                                                  
 • Współ. filozofia anglosaska
 • Seminarium magisterskie  

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Najnowsze problemy filozofii współczesnej 

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Filozofia egzystencji