Filozofia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Kontynuuj naukę na studiach drugiego stopnia (studia uzupełniajace magisterskie) z filozofii. Rozwijaj swoje zdolności analityczne i dalej zadawaj pytania, rozwiązuj problemy, myśl krytycznie. To wszystko pomoże Ci w rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych i poszerzy zdolności krytycznej oceny sytuacji w trakcie życiowych i zawodowych wyzwań. Warto dodać, że filozofia jest często wybierana przez studentów jako drugi kierunek, bowiem ćwiczą umysł i rozwijają tak przydatne w wielu miejscach pracy zdolności poznawcze.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filozofii na UKW

Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują również w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli (po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego - płatnego można podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki lub filozofii).

Warto studiować filozofię na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Filozofii
ul. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 709
email: ifukw@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia polska, historia, kognitywistyka, politologia, psychologia, socjologia, teologia i kierunków pokrewnych.

 • O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt. A, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie,mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filozofia).  

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1. 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filozofia).

Zagadnienia egzaminiacyjne

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 • Różnica między byciem a bytem
 • Koło hermeneutyczne
 • Egzystencja nieautentyczna
 • Podstawowe rodzaje metod naukowych
 • Stopnie języka
 • Klasyczna teoria prawdy
 • Definicja prawdy A. Tarskiego
 • Wyjaśnianie i dowodzenie
 • Dualizm kartezjański
 • Argumenty za istnieniem Boga
 • Problem zła
 • Spór o powszechniki
 • Realizm i idealizm epistemologiczny
 • Metody filozofii analitycznej
 • Liberalizm a konserwatyzm polityczny
 • Teoria bytu Tomasza z Akwinu
 • Aprioryzm I. Kanta
 • Teoria cnót etycznych
 • Główne założenia pragmatyzmu
 • Kognitywizm i akognitywizm jako stanowiska metaetyczne
 • Teoria piękna Platona
 • Starożytny atomizm (Leucyp, Demokryt, Epikur, Lukrecjusz)
 • Matryce logiczne głównych spójników klasycznego rachunku zdań
 • Teoria intencjonalności świadomości
 • Racjonalizm a empiryzm w filozofii nowożytnej
Literatura pomocnicza
 • Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.
 • Arno Anzembacher, Wprowadzenie do filozofii.
 • Adam Nowaczyk, Filozofia analityczna.
 • Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (tom I,II , III).
 • Peter Vardy, Paul Grosch, Etyka.
 • Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna.

Lista przedmiotów 2019/2020

I semestr   

 • Filozofia polska XX w.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii
 • Problemy kultury współczesnej
 • Wybrane zagadnienia z epistemologii
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie 

Blok nauk społecznych:

 • Psychologia    

II semestr 

 • Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska                                     
 • Studia nad dyskursem
 • Etyka społeczna                                            
 • Teoria argumentacji i retoryka                                                                      
 • Seminarium magisterskie

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Wybrane problemy aksjologii                                   
 • Filozofia cywilizacji                                                                                     
 • Problemy ontologii                                        

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Wybrane problemy estetyki                                      
 • Filozofia techniki
 • Problemy metafizyki                          

III semestr

 • Język obcy specjalistyczny                                       
 • Ogólna metodologia nauk – e learning                                  
 • Seminarium magisterskie 

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Bioetyka
 • Filozofia państwa i prawa
 • Filozofia analityczna
 • Filozofia dziejów         

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Etyka szczegółowa
 • Filozofia ekonomii
 • Pragmatyzm
 • Filozofia nauk historycznych

IV semestr

 • Współ. filozofia francuska                                       
 • Współ. filozofia niemiecka                                                                                                  
 • Współ. filozofia anglosaska
 • Seminarium magisterskie  

Moduł zajęć do wyboru A:

 • Najnowsze problemy filozofii współczesnej 

Moduł zajęć do wyboru B:

 • Filozofia egzystencji

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filozofii:

Filozofia