Rynki wschodnie szukają partnerów ze znajomością rosyjskiego

Dzięki współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie studenci UKW mogą wyjeżdżać do Moskwy na studia semestralne oraz letnie kursy językowe. Absolwenci mogą rozpocząć Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdzie zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować filologię rosyjską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

 

Podstawowe zasady 

1)  Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia rosyjska oraz kierunków i specjalności pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2)  Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie  kandydatów  na  I  rok  studiów  odbywać  się  będzie na  podstawie  wyniku  egzaminu pisemnego (test  z  zakresu  modułów  przewidzianych  planem  studiów  I  stopnia  kierunku  filologia rosyjska).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku filologia rosyjska oraz na kierunkach i specjalnościach pokrewnych, jeśli ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zakres zagadnień egzaminacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 1. praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 2. wstęp do językoznawstwa,
 3. gramatyka opisowa języka rosyjskiego (fonetyka, morfologia, leksykologia, składnia)
  językoznawstwo kontrastywne,
  historia języka z elementami gramatyki historycznej,
 4. gramatyka porównawcza języków słowiańskich,
  wstęp do literaturoznawstwa,
 5. historia literatury rosyjskiej z elementami historii Rosji,
 6. kultura rosyjska,
 7. akwizycja i nauka języka.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3)
 • Struktury (sem. 1, 2)
 • Translatoryka rosyjska (sem. 1)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Lingworealioznawstwo (sem. 3)
 • Metodologia badań literaturoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Leksykografia rosyjska (sem. 3)
 • Współczesna literatura rosyjska (sem. 2)
 • Kulturowe konteksty utworów literackich (sem. 4)
 • Literatura stosowana (sem. 4)
 • Wielokulturowość i regionalizm Rosji (sem. 1)
 • Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (sem. 2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Język obcy (sem. 2)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)