Filologia rosyjska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Rynki wschodnie szukają partnerów ze znajomością rosyjskiego

Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi opanować znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dzięki współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie studenci UKW mogą wyjeżdżać do Moskwy na studia semestralne oraz letnie kursy językowe. Absolwenci mogą rozpocząć Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdzie zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować filologię rosyjską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych filologia o specjalności filologia rosyjska, lingwistyka stosowana (j. obcy + j. rosyjski) oraz specjalności pokrewnych. 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt.1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. rosyjska). 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. 1. 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. filologia rosyjska).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zakres zagadnień egzaminiacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 1. praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 2. wstęp do językoznawstwa,
 3. gramatyka opisowa języka rosyjskiego (fonetyka, morfologia, leksykologia, składnia)
  językoznawstwo kontrastywne,
  historia języka z elementami gramatyki historycznej,
 4. gramatyka porównawcza języków słowiańskich,
  wstęp do literaturoznawstwa,
 5. historia literatury rosyjskiej z elementami historii Rosji,
 6. kultura rosyjska,
 7. akwizycja i nauka języka.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Pisanie (sem. 1, 2, 3)
 • Struktury (sem. 1, 2)
 • Translatoryka rosyjska (sem. 1)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Lingworealioznawstwo (sem. 3)
 • Metodologia badań literaturoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Leksykografia rosyjska (sem. 3)
 • Współczesna literatura rosyjska (sem. 2)
 • Kulturowe konteksty utworów literackich (sem. 4)
 • Literatura stosowana (sem. 4)
 • Wielokulturowość i regionalizm Rosji (sem. 1)
 • Analiza tekstów literackich (sem. 4)
 • Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (sem. 2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 3, 4)
 • Język obcy (sem. 2)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii rosyjskiej:

Filologia rosyjska