Filologia polska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Sieć, media, edytorstwo komputerowe - obszary dla nowoczesnego specjalisty od języka

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na studiach drugiego stopnia. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW

Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Możesz uzyskać również kwalifikacje nauczycielskiego po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz przygotowanie do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Warto studiować filologię polską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów.
 2. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Teoria kultury
 • Motywy i konteksty literatury polskiej do 1918 roku
 • Historyczno kulturowy kontekst polszczyzny najnowszej
 • Stylistyka i odmiany współczesnego języka polskiego
 • Terytorialne zróżnicowanie polszczyzny

Semestr II

 • Seminarium magisterskie
 • Dzieje krytyki i refleksji literaturoznawczej
 • Dzieje teorii literatury
 • Język obcy
 • Wiedza o znakach, znaczeniu i wartościowaniu

Moduł nauczycielski:

 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III etapie edukacyjnym
 • Przygotowanie psychologiczne do nauczania na III etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna          
 • Retoryka w edukacji polonistycznej

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Tekstologia
 • Edytorstwo naukowe
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Edytorstwo dzieł dawnych

Semestr III

 • Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza
 • Komparatystyka
 • Zarys teorii językoznawczych
 • Seminarium magisterskie
 • Socjologia literatury

Moduł nauczycielski:

 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna          
 • Semiotyka tekstów kultury w szkolnej interpretacji

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw

Semestr IV

 • Kluczowe problemy literatury XX i XXI wieku
 • Etnolingwistyka
 • Kultura żywego słowa
 • Seminarium magisterskie

Moduł nauczycielski:

 • Praktyka przedmiotowa ciągła

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii polskiej:

Filologia polska