Dydaktyka, edytorstwo komputerowe – obszary aktywności nowoczesnego polonisty

Studenci podczas studiów magisterskich mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego (we wszystkich typach szkół) oraz redaktora językowego i korektora.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

Absolwenci filologii polskiej na UKW dzięki ogólnohumanistycznemu przygotowaniu znajdują zatrudnienie nie tylko w szkołach. Nierzadko swój rozwój zawodowy wiążą z mediami (podejmując pracę w redakcjach czasopism i portali, rozgłośniach radiowych i telewizji), agencjami reklamowymi i Public Relations oraz instytucjami kultury. Wielu polonistów współpracuje również z wydawnictwami, firmami poligraficznymi bądź studiami DTP.

Warto studiować filologię polską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia polska oraz innych
kierunków studiów.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat
macierzystej uczelni.

Semestr I

 • Teoria kultury
 • Motywy i konteksty literatury polskiej do 1918 roku
 • Historyczno kulturowy kontekst polszczyzny najnowszej
 • Stylistyka i odmiany współczesnego języka polskiego
 • Terytorialne zróżnicowanie polszczyzny

Semestr II

 • Seminarium magisterskie
 • Dzieje krytyki i refleksji literaturoznawczej
 • Dzieje teorii literatury
 • Język obcy
 • Wiedza o znakach, znaczeniu i wartościowaniu

Moduł nauczycielski:

 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III etapie edukacyjnym
 • Przygotowanie psychologiczne do nauczania na III etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna          
 • Retoryka w edukacji polonistycznej

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Tekstologia
 • Edytorstwo naukowe
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Edytorstwo dzieł dawnych

Semestr III

 • Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza
 • Komparatystyka
 • Zarys teorii językoznawczych
 • Seminarium magisterskie
 • Socjologia literatury

Moduł nauczycielski:

 • Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Praktyka śródroczna przedmiotowo-dydaktyczna          
 • Semiotyka tekstów kultury w szkolnej interpretacji

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw

Semestr IV

 • Kluczowe problemy literatury XX i XXI wieku
 • Etnolingwistyka
 • Kultura żywego słowa
 • Seminarium magisterskie

Moduł nauczycielski:

 • Praktyka przedmiotowa ciągła

Moduł edytorstwo naukowe:

 • Edytorstwo dzieł dawnych
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 • Redakcja wydawnictw