Filologia angielska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  2800 za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Lingua franca dla liderów biznesu

Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków. Program i tok studiów zachęcają do samodzielnej pracy nad swoimi umiejętnościami i rozwijają w studentach potrzebę kreatywnego działania w celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Absolwent zdobywa kompetencje językowe  na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studenci mogą uczestniczyć w seminarium magisterskim z zakresu językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa stosowanego, kulturoznawstwa, translatoryki lub literaturoznawstwa. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii angielskiej na UKW?

Absolwenci filologii angielskiej na UKW mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

Warto studiować filologię angielską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[1] Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia, o specjalności filologia angielska i pokrewne (lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język).

 • O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1

 • Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, o specjalności filologia angielska).
 • Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 • Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą przystąpić również kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku filologia o specjalności filologia angielska oraz lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.  

Zakres zagadnień egzaminacyjnych
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1) 

 • praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka opisowa języka angielskiego (fonologia, morfologia, składnia, semantyka i pragmatyka),
 • językoznawstwo kontrastywne,
 • podstawy translatoryki angielskiej,
 • historia języka z elementami gramatyki,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
 • kultura brytyjska i amerykańska,
 • historia angielskiego obszaru językowego,
 • akwizycja i nauka języka.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Współczesny j. angielski i jego odmiany (sem. 1)
 • Metodologia badań literaturoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 3)
 • Analiza tekstów literackich (sem. 4)
 • Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (sem. 2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 3, 4)
 • Język obcy (sem. 2)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii angielskiej:

Filologia angielska