Lingua franca dla liderów biznesu

Program i tok studiów zachęcają do samodzielnej pracy nad swoimi umiejętnościami i rozwijają w studentach potrzebę kreatywnego działania w celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Absolwent zdobywa kompetencje językowe  na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studenci mogą uczestniczyć w seminarium magisterskim z zakresu językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa stosowanego, kulturoznawstwa, translatoryki lub literaturoznawstwa. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii angielskiej na UKW?

Absolwenci filologii angielskiej na UKW mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

Warto studiować filologię angielską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

1)  Na  studia  przyjmowani  będą  absolwenci  studiów  wyższych  kierunku  filologia  angielska  oraz kierunków i specjalności pokrewnych.

O  przyjęciu  decydować  będzie  w  pierwszej  kolejności  ocena  na  dyplomie  ukończenia  studiów wyższych,  w  drugiej  kolejności  średnia  ocen  z  toku  studiów  potwierdzona  przez  dziekanat macierzystej uczelni.

2)  Na studia przyjmowani są absolwenci  kierunków i specjalności  innych niż wymienione w
pkt 1.

Przyjęcie  kandydatów  na  I  rok  studiów  odbywać  się  będzie  na  podstawie  wyniku  egzaminu pisemnego (test  z  zakresu  modułów  przewidzianych  planem  studiów  I  stopnia  kierunku  filologia angielska).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga!  Do  egzaminu  mogą  również  przystąpić  kandydaci,  którzy  ukończyli  studia  wyższe  na kierunku  filologia  angielska  oraz  na  kierunkach  i  specjalnościach  pokrewnych,  jeśli  uzyskana ocena  na  dyplomie  nie  gwarantuje,  w  ich  przekonaniu,  przyjęcia  na  studia  drugiego  stopnia  na podstawie oceny na dyplomie.

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Językoznawstwo ogólne (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Współczesny j. angielski i jego odmiany (sem. 1)
 • Metodologia badań literaturoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Analiza języka mediów (sem. 3)
 • Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 3)
 • Analiza tekstów literackich (sem. 4)
 • Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (sem. 2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Język obcy (sem. 2)
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)