Biotechnolog – morze możliwości

Program studiów II stopnia kierunku Biotechnologia oferuje szeroki zakres zróżnicowanych oraz specjalistycznych modułów, realizowanych w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach dydaktycznych.

W trakcie studiów studenci biorą udział w praktykach i stażach zawodowych realizowanych w podmiotach gospodarczych z branży biotechnologicznej w akredytowanych laboratoriach oraz jednostkach badawczych. Zdobyta w trakcie praktyk oraz staży, wiedza i umiejętności wykorzystania zaawansowanej aparatury analitycznej oraz technik badawczych stanowią przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Możliwość wyboru specjalistycznych zajęć dydaktycznych oraz jednostek, w których studenci wykonują prace magisterską dodatkowo sprzyja planowaniu przyszłej ścieżki zawodowej.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Gdzie możesz znaleźć pracę po biotechnologii na UKW

Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Dają też możliwość kontynuacji kariery naukowej i kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i gałęzi pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Warto studiować biotechnologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl 


 

 1. Absolwenci studiów wyższych (I i II stopnia) kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych).

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

 2. Absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy kompetencyjnej (połączonej z testem kompetencyjnym z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku biotechnologia).
  Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.
  UWAGA: Do rozmowy kompetencyjnej połączonej z testem mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wymienionych w pkt. 1, ale uzyskana średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia.

Zagadnienia do testu kompetencyjnego: 
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Zagadnienia z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii - 35 punktów

 • Molekularna organizacja komórki.
 • Struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Budowa i funkcja enzymów. Metabolizm-lokalizacja, regulacja i integracja procesów komórkowych. Zaburzenia metabolizmu.
 • Replikacja DNA. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja genetyczna. Kod genetyczny. Ekspresja genów i jej regulacja. Metody analizy genetycznej. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Dziedziczenie pozachromosomowe.
 • Molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa.
 • Budowa i zróżnicowanie mikroorganizmów. Fizjologia drobnoustrojów. Wirusologia molekularna. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja i nadwrażliwość immunologiczna. Szczepienia i przeszczepy.
 • Biotechnologia - wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle
  i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie.

Budowa, funkcje i rozwój organizmów - 15 punktów

 • Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych.
 • Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa.
 • Cykl komórkowy i jego regulacja.
 • Podstawowe procesy fizjologiczne komórki.
 • Metody stosowane w biologii komórki.
 • Funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt.
 • Biologia i regulacja rozwoju poszczególnych grup organizmów. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 • Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych.
 • Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska.
 • Anatomia funkcjonalna człowieka.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Kierunki badań jednostek WNB i źródła finansowania badań
 • Statystyka
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Podstawy genomiki
 • Analiza białek
 • Rozwój technologii fermentacyjnych
 • Ekofizjologia mikroorganizmów

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Bioetyka (zajęcia w formie e-learningu)
 • Przedsiębiorczość (zajęcia w formie e-learningu)

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Podstawy ekologii
 • Podstawy biotechnologii zwierząt
 • Biosurfaktanty otrzymywane metodami biotechnologicznymi
 • Seminarium
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

 • Markery genetyczne
 • Metody ekspresji białek rekombinowanych
 • Techniki pozyskiwania szczepów i biopreparaty
 • Techniki pracy mikrobiologicznej
 • Metody immunochemiczne w biotechnologii

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Metody prezentacji badań naukowych
 • Biotechnologia roślin
 • Seminarium
 • Pracownia magisterska
 • Praktyki zawodowe
 • Język obcy specjalistyczny

Moduły zajęć do wyboru

 • Analiza i wizualizacja danych biologicznych w środowisku R
 • Techniki fluorescencyjne w biotechnologii
 • Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadów
 • Mikrobiologiczne badanie żywności
 • Analityka płynów ustrojowych

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Trendy w analizie i bezpieczeństwie żywności
 • Seminarium
 • Pracownia magisterska
 • Praktyki zawodowe

Moduły zajęć do wyboru

 • Analiza i interpretacja danych genetycznych
 • Techniki obrazowania w badaniach molekularnych i komórkowych
 • Podstawy technologii enzymatycznych
 • Podstawy mikrobiologii klinicznej
 • Cytogenetyka zwierząt

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej (zajęcia w formie e-learningu)