Studiując Biologię na studiach II stopnia na UKW, uzyskasz pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania organizmów żywych w środowisku oraz nowoczesnych technik badawczych opartych na zaawansowanych technologiach analitycznych. Studia umożliwią rozwój Twoich kompetencji poprzez realizację jednego z modułów do wyboru: analizy środowiskowe lub analizy molekularne. Liczne zajęcia laboratoryjne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pomieszczeniach, a także obowiązkowe indywidualne praktyki zawodowe, umożliwią nabycie niezwykle cennych umiejętności praktycznych, które będą dodatkowym atutem dla przyszłego pracodawcy.

Studenci mają również możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych Wydziału i popularyzowania uzyskanych wyników. Możesz też poszerzać swoje zainteresowania aktywnie uczestnicząc w działalności Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych. Studia na II stopniu Biologia na UKW solidnie przygotowują również do kontynuacji nauki w Szkole Doktorskiej.

Wydział zapewnia standardy kształcenia, umożliwiając zrealizować część studiów w innej uczelni polskiej (program MOST) lub zagranicznej (program ERASMUS+).

Gdzie można znaleźć pracę po biologii na UKW?

 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Laboratoria analityczne placówek służby zdrowia
 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe
 • Zakłady przemysłowe
 • Firmy farmaceutyczne
 • Ośrodki doradztwa rolniczego
 • Ośrodki hodowli roślin i zwierząt
 • Jednostki wykonujące raporty i ekspertyzy przyrodnicze

Warto studiować biologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl


 

Podstawowe zasady 

 1. Absolwenci studiów wyższych (I i II stopnia) kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych).
 • O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 1. Absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.
 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy kompetencyjnej (połączonej z testem kompetencyjnym z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku biologia). Zakres zagadnień w teście przygotowywany jest zgodnie z deklaracją wyboru specjalności na studiach drugiego stopnia.
  Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do rozmowy kompetencyjnej połączonej z testem mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wymienionych w pkt. 1, ale uzyskana średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia.

Zagadnienia do testu kompetencyjnego: 
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Zagadnienia z zakresu biologii molekularnej - 30 punktów (w przypadku wyboru specjalności molekularnej)

 • Molekularna organizacja komórki.
 • Struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Budowa i funkcja enzymów. Metabolizm – lokalizacja, regulacja i integracja procesów komórkowych. Zaburzenia metabolizmu.
 • Replikacja DNA. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja genetyczna. Kod genetyczny. Ekspresja genów i jej regulacja. Metody analizy genetycznej. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Dziedziczenie pozachromosomowe.
 • Molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa.
 • Budowa i zróżnicowanie mikroorganizmów. Fizjologia drobnoustrojów. Wirusologia molekularna. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja i nadwrażliwość immunologiczna. Szczepienia i przeszczepy.
 • Biotechnologia – wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie.

Budowa, funkcje i rozwój organizmów - 20 punktów (w przypadku wyboru specjalności molekularnej)

 • Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych.
 • Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa.
 • Cykl komórkowy i jego regulacja.
 • Podstawowe procesy fizjologiczne komórki.
 • Metody stosowane w biologii komórki.
 • Funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt.
 • Biologia i regulacja rozwoju poszczególnych grup organizmów. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 • Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych.
 • Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska.
 • Anatomia funkcjonalna człowieka.

Zagadnienia z zakresu różnorodności i ewolucji organizmów - 20 punktów (w przypadku wyboru specjalności środowiskowej)

 • Rola i zadania systematyki (taksonomii).
 • Zasady współczesnej nomenklatury biologicznej. źródła danych i sposoby ich interpretacji w taksonomii.
 • Podstawy systematyki fenetycznej, kladystycznej i ewolucyjnej.
 • Taksonomia molekularna.
 • Główne hipotezy i teorie pochodzenia roślin plechowych i osiowych.
 • Przegląd systematyczny głównych linii rozwojowych roślin.
 • Polifiletyczny charakter glonów.
 • Pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin lądowych.
 • Stopnie organizacyjne i ich przegląd systematyczny, ze szczególnym uwzględnieniem roślin nasiennych.
 • Budowa i biologia grzybów. Formy troficzne. Mikoryza, endofity, grzyby lichenizowane. Rola grzybów w ekosystemie. Mikologia stosowana. Organizacja komórki pierwotniaków.
 • Przegląd systematyczny pierwotniaków.
 • Teorie pochodzenia tkankowców.
 • Rodzaje symetrii. Gąbki i jamochłony, powstanie Bilateralia. Przegląd typów Metazoa w aspekcie ewolucyjnym. Powstanie strunowców.
 • Przegląd systematyczny kręgowców.

Zagadnienia z zakresu biologii środowiskowej - 30 punktów (w przypadku wyboru specjalności środowiskowej)

 • Struktura i rozwój biosfery - teorie powstania i ciągłości życia na Ziemi.
 • Cykl hydrologiczny. Cyrkulacja atmosferyczna.
 • Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza.
 • Procesy redoks w biosferze. Bilans energetyczny biosfery.
 • Warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne a różnorodność i struktura biomów.
 • Trwałość układów przyrodniczych w czasie i przestrzeni.
 • Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Poziomy organizacji systemów ekologicznych.
 • Organizmy a środowisko.
 • Bioenergetyka organizmów. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Nisza ekologiczna.
 • Rozrodczość, śmiertelność, migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji.
 • Strategie życiowe. Dynamika liczebności. Regulacja liczebności.
 • Interakcje między gatunkami.
 • Biocenoza. Sukcesja ekologiczna. Ekosystem. Mechanizmy ewolucji-molekularne podstawy ewolucji, dobór naturalny, genetyka populacji: prawo Hardy’ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych.
 • Systemy kojarzeń i dobór płciowy. Konflikty wewnątrz genomu. Ewolucja altruizmu biologicznego.
 • Specjacja i radiacje przystosowawcze. Wymieranie gatunków i wielkie wymierania.
  Prawidłowości makroewolucji.
 • Ochrona przyrody i środowiska - podstawy prawne.
 • Organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Ochrona gatunkowa i obszarowa.
 • Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
 • Strategia ochrony przyrody. Formy eksploatacji środowiska. Degradacja wód, gleb i atmosfery.
 • Monitoring środowiska.
 • Stan środowiska a wzrost gospodarczy.
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych

 • Postępy w naukach przyrodniczych
 • Metody statystyczne w biologii
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Paleobiologia
 • Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa
 • Ekologia krajobrazu
 • Biogeografia
 • Teledetekcja i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Metodologia nauk przyrodniczych (e-learning)
 • Bioetyka (e-learning)
 • Prawo własności przemysłowej (e-learning)

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych

 • Inwazje biologiczne
 • Toksykologia – metody analityczne w biologii
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Seminarium
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Analizy środowiskowe
 • Ekologia roślin z fitosocjologią
 • Szata roślinna Polski
 • Współczesne zastosowania ekologii
 • Dokumentacja fotograficzna badań: makro- i mikrofotografia
 • Wariant II – Analizy molekularne
 • Roślinne kultury in vitro
 • Zwierzęce kultury in vitro
 • Metody badawcze w biologii molekularnej

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych

 • Bioinformatyka
 • Zmiany klimatyczne Ziemi
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium
 • Język obcy specjalistyczny

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy:
 • Biologia wybranych grup organizmów
 • Hydrobiologia
 • Współczesne zjawiska ewolucyjne
 • Wariant II – Molekularny:
 • Techniki znakowania cząsteczek biologicznych
 • Genetyka molekularna
 • Molekularna genetyka populacyjna
 • Immunologia porównawcza
 • Reaktywne formy tlenu a mechanizmy antyoksydacyjne

Praktyki

 • Praktyki zawodowe (indywidualne)

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych

 • Endokrynologia
 • Odnawialne źródła energii
 • Aktywność biologiczna mikroorganizmów
 • Ekologia ewolucyjna
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium

Moduły zajęć do wyboru

 • Wariant I – Środowiskowy:
 • Biologia wybranych grup organizmów
 • Ekologia zwierząt
 • Wariant II – Molekularny"
 • Inżynieria genetyczna
 • Podstawy biokatalizy
 • Techniki biologii molekularnej w diagnostyce

Praktyki

 • Praktyki zawodowe (indywidualne)