Biologia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Studiuj z pasją naukę o życiu!

Studiując Biologię wybierasz kierunek z przyszłością, stanowiący podstawę wielu dziedzin gospodarki oraz praktycznej ochrony bioróżnorodności i środowiska przyrodniczego.

Oferujemy:

 • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania,
 • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe,
 • rozwijanie pasji w kołach naukowych,
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po biologii na UKW?

 • laboratoria i placówki naukowe,
 • laboratoria analityczne placówek służby zdrowia i ochrony środowiska,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy farmaceutyczne,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • redakcje radiowe i telewizyjne oraz czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • ośrodki hodowli roślin i zwierząt,
 • własna działalność gospodarcza.

Osoby zainteresowane pracą w placówkach edukacyjnych mogą zdobyć kwalifikacje nauczycielskie w ramach dodatkowego Modułu kształcenia nauczycieli (płatnego). Po studiach można znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych oraz jako nauczyciel biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Warto studiować biologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Biologicznych
Al. Ossollińskich 12
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

1. Absolwenci studiów wyższych (I i II stopnia) kierunku: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych).

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2. Absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy kompetencyjnej (połączonej z testem kompetencyjnym z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku biologia). Zakres zagadnień w teście przygotowywany jest zgodnie z deklaracją wyboru specjalności na studiach drugiego stopnia.
Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do rozmowy kompetencyjnej połączonej z testem mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wymienionych w pkt. 1, ale uzyskana średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia.

Zagadnienia do testu kompetencyjnego: 
(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Zagadnienia z zakresu biologii molekularnej - 30 punktów (w przypadku wyboru specjalności molekularnej)

 • Molekularna organizacja komórki.
 • Struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Budowa i funkcja enzymów. Metabolizm – lokalizacja, regulacja i integracja procesów komórkowych. Zaburzenia metabolizmu.
 • Replikacja DNA. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja genetyczna. Kod genetyczny. Ekspresja genów i jej regulacja. Metody analizy genetycznej. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Dziedziczenie pozachromosomowe.
 • Molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa.
 • Budowa i zróżnicowanie mikroorganizmów. Fizjologia drobnoustrojów. Wirusologia molekularna. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja i nadwrażliwość immunologiczna. Szczepienia i przeszczepy.
 • Biotechnologia – wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie.

Budowa, funkcje i rozwój organizmów - 20 punktów (w przypadku wyboru specjalności molekularnej)

 • Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych.
 • Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa.
 • Cykl komórkowy i jego regulacja.
 • Podstawowe procesy fizjologiczne komórki.
 • Metody stosowane w biologii komórki.
 • Funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt.
 • Biologia i regulacja rozwoju poszczególnych grup organizmów. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 • Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych.
 • Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska.
 • Anatomia funkcjonalna człowieka.

Zagadnienia z zakresu różnorodności i ewolucji organizmów - 20 punktów (w przypadku wyboru specjalności środowiskowej)

 • Rola i zadania systematyki (taksonomii).
 • Zasady współczesnej nomenklatury biologicznej. źródła danych i sposoby ich interpretacji w taksonomii.
 • Podstawy systematyki fenetycznej, kladystycznej i ewolucyjnej.
 • Taksonomia molekularna.
 • Główne hipotezy i teorie pochodzenia roślin plechowych i osiowych.
 • Przegląd systematyczny głównych linii rozwojowych roślin.
 • Polifiletyczny charakter glonów.
 • Pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin lądowych.
 • Stopnie organizacyjne i ich przegląd systematyczny, ze szczególnym uwzględnieniem roślin nasiennych.
 • Budowa i biologia grzybów. Formy troficzne. Mikoryza, endofity, grzyby lichenizowane. Rola grzybów w ekosystemie. Mikologia stosowana. Organizacja komórki pierwotniaków.
 • Przegląd systematyczny pierwotniaków.
 • Teorie pochodzenia tkankowców.
 • Rodzaje symetrii. Gąbki i jamochłony, powstanie Bilateralia. Przegląd typów Metazoa w aspekcie ewolucyjnym. Powstanie strunowców.
 • Przegląd systematyczny kręgowców.

Zagadnienia z zakresu biologii środowiskowej - 30 punktów (w przypadku wyboru specjalności środowiskowej)

 • Struktura i rozwój biosfery - teorie powstania i ciągłości życia na Ziemi.
 • Cykl hydrologiczny. Cyrkulacja atmosferyczna.
 • Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza.
 • Procesy redoks w biosferze. Bilans energetyczny biosfery.
 • Warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne a różnorodność i struktura biomów.
 • Trwałość układów przyrodniczych w czasie i przestrzeni.
 • Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Poziomy organizacji systemów ekologicznych.
 • Organizmy a środowisko.
 • Bioenergetyka organizmów. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Nisza ekologiczna.
 • Rozrodczość, śmiertelność, migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji.
 • Strategie życiowe. Dynamika liczebności. Regulacja liczebności.
 • Interakcje między gatunkami.
 • Biocenoza. Sukcesja ekologiczna. Ekosystem. Mechanizmy ewolucji-molekularne podstawy ewolucji, dobór naturalny, genetyka populacji: prawo Hardy’ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych.
 • Systemy kojarzeń i dobór płciowy. Konflikty wewnątrz genomu. Ewolucja altruizmu biologicznego.
 • Specjacja i radiacje przystosowawcze. Wymieranie gatunków i wielkie wymierania.
  Prawidłowości makroewolucji.
 • Ochrona przyrody i środowiska - podstawy prawne.
 • Organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Ochrona gatunkowa i obszarowa.
 • Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
 • Strategia ochrony przyrody. Formy eksploatacji środowiska. Degradacja wód, gleb i atmosfery.
 • Monitoring środowiska.
 • Stan środowiska a wzrost gospodarczy.
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Postępy w naukach przyrodniczych
 • Metody statystyczne w biologii
 • Techniki mikroskopowe
 • Paleobiologia
 • Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa
 • Ekologia krajobrazu
 • Biogeografia
 • Teledetekcja i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego

MODUŁY ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • Metodologia nauk przyrodniczych (e-learning)
 • Bioetyka (e-learning)
 • Prawo własności przemysłowej (e-learning)

Semestr II
MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Inwazje biologiczne
 • Toksykologia – metody analityczne w biologii
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Seminarium
 • Język obcy

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Ekologia roślin z fitosocjologią
 • Szata roślinna Polski
 • Ekologia i jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy
 • Dokumentacja fotograficzna badań: makro- i mikrofotografia

Wariant II – Molekularny

 • Roślinne kultury in vitro
 • Zwierzęce kultury in vitro
 • Metody badawcze w biologii molekularnej

Semestr III

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Bioinformatyka
 • Zmiany klimatyczne Ziemi
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium
 • Język obcy specjalistyczny

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Biologia wybranych grup organizmów
 • Hydrobiologia
 • Współczesne zjawiska ewolucyjne

Wariant II – Molekularny

 • Techniki znakowania cząsteczek biologicznych
 • Genetyka molekularna
 • Molekularna genetyka populacyjna
 • Immunologia porównawcza
 • Reaktywne formy tlenu a mechanizmy antyoksydacyjne

Semestr IV

MODUŁY ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 • Endokrynologia
 • Odnawialne źródła energii
 • Aktywność biologiczna mikroorganizmów
 • Ekologia ewolucyjna
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU

Wariant I – Środowiskowy

 • Biologia wybranych grup organizmów
 • Ekologia zwierząt

Wariant II – Molekularny

 • Inżynieria genetyczna
 • Podstawy biokatalizy
 • Techniki biologii molekularnej w diagnostyce

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom biologii:

 • Bułgaria - Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen
 • Francja - University de La Reunion,
 • Grecja - Uniwersytet w Patras,
 • Hiszpania - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
 • Litwa - Vilnius University,
 • Macedonia - Goce Delcev University,
 • Norwegia - Inland Norway University of Applied Sciences (Hamar),
 • Portugalia - University of the Azores,
 • Rumunia - Alexandru Ioan Cuza Universityof Iasi,
 • Serbia - University of Kragujevac,
 • Turcja - Erzurum Technical University,
 • Turcja - Uniwersytet Mugla,
 • Turcja - Düzce University.

Biologia