Dla kogo te studia?

Studia magisterskie są przeznaczone zarówno dla absolwentów kierunków związanych z grami i mediami, jak również dla osób które, ukończywszy inne kierunki, interesują się branżą gier, i albo pracują w tej branży, albo chcieliby się na tę branżę przeorientować. Są to studia dla praktyków, dla przyszłych badaczy, i dla entuzjastów, kładące nacisk na pogłębianie wiedzy teoretycznej o grach, branży gier, i o związanych z nimi zjawiskach kulturowych.

Czego uczymy?

Nasz program dzieli się na trzy główne działy:

 • Gry komputerowe i analogowe jako dzieło sztuki i obiekt kultury; historia gier; narracja i fabuła w grach; wykorzystanie kulturowe gier; kontrowersje wokół gier; oraz zjawisko światotwórstwa wokół i na potrzeby gier.
 • Gracze, ich psychologia, zachowania oraz kultura; kultura graczy w szerszym ujęciu kultury popularnej.
 • Branża gier, jej struktura, historia i teraźniejszość; dziennikarstwo i media gamingowe; esport oraz esportowcy; prawo autorskie i inne prawne uwarunkowania produkcji gier; wyzwania nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ukończeniu naszych studiów na UKW?

Absolwenci kierunku badanie i projektowanie gier mogą znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach w branży gier, zwłaszcza jako projektanci i analitycy – szczególnie jeżeli uprzednio ukończyli studia pierwszego stopnia w tej dziedzinie, którą znaczą wzbogacą na studiach drugiego stopnia.
Poza branżą gier, absolwenci mogą zajmować się grami jako krytycy artystyczni lub dziennikarze (w tym niezależni wideobloggerzy), analitycy gier i rynku gier, oraz oczywiście jako badacze-groznawcy i wykładowcy akademiccy. Dysponując wiedzą groznawczą oraz o zastosowaniu gier w kulturze i dziedzictwie kulturowym, mogą znaleźć pracę również w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury (muzea, galerie, miejskie centra kultury, parki rozrywki) oraz placówkach edukacyjnych.

Warto studiować badanie i projektowanie gier na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Kulturze
ul. Jagiellońska 1185-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci kierunków humanistyka drugiej generacji, badanie i projektowanie gier, groznawstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo oraz kierunków, których efekty uczenia się odnoszą się do jednej z dyscyplin z zakresu dziedzin nauk humanistycznych, społecznych lub do dyscypliny informatyka jako dyscyplin wiodących.

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat/Biuro Obsługi Studentów (BOS) uczelni, która wydała dyplom.

  Ocena na dyplomie absolwentów kierunków humanistyka drugiej generacji, badanie i projektowanie gier, groznawstwo, filmoznawstwo oraz kulturoznawstwo zostanie podwyższona o 20%.

 2. Absolwenci kierunków, których efekty uczenia się nie odnoszą się do jednej z dyscyplin z zakresu dziedzin nauk humanistycznych, społecznych lub do dyscypliny informatyka jako dyscyplin wiodących przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać max. 50 pkt, w tym: znajomość zagadnień branżowych 20 pkt, znajomość metodologii badawczych stosowanych w dziedzinach humanistycznych 10 pkt, język angielski 15 pkt, oraz autoprezentacja 5 pkt. Rozmowa jest zdana jeśli kandydat uzyska min. 30 pkt.
  Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 

Lista przedmiotów 2024/2025

I semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Warstwa artystyczna w grach
 • Warsztat projektowania gier
 • Warsztat narracji i fabuły
 • Warsztat publiczncyh prezentacji
 • Prawo w branży gier
 • Język obyc

II semestr

Moduły zajęć podstawowych

 • Język obcy (angielski) i specjalistyczny
 • Proseminarium magisterskie
 • Advanced Game Studies ENG
 • Projekt badawczy magisterski
 • Psychology of games and gamers ENG

Moduły zajęć do wyboru:

 • Game History ENG/ The Game Industry ENG
 • Kultura popularna / Konteksty kulturowe w grach

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.

III semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Wykład monograficzny z groznawstwa lub kulturoznawstwa
 • Esport i esportowcy
 • Gry polskie i polska tematyka w grach
 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć do wyboru:

 • Kultury gier i graczy / Gry w dziedzictwie i kulturze
 • Stereotypy i kody kulturowe / Antropologia i kultury LIve Games

IV semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć do wyboru:

 • Komiks na pograniczu mediów / Nowe media w perspektywie kulturoznawczej
 • Sztuczna inteligencja w produkcji gier / Polska prasa i media gamingowe
 • Worldbuilding & Transmedia Studies ENG / Controversial Games ENG

Praktyki

 • Warsztat testowania gier
 • Warsztat produkcji i promocji gier
 • Współpraca z interesariuszami