Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Biznes potrzebuje lingwistów

Kontynuuj studia filologiczne z języka angielskiego i rosyjskiego na drugim stopniu studiów (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. rosyjskim na UKW?

Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. rosyjskim na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem angielskim. 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejnościocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt.1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie mogą przystąpić do egzaminu (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim). 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. A.

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zakres zagadnień egzaminiacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A.)

 1. praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 2. praktyczna nauka języka rosyjskiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ),
 3. gramatyka opisowa j. angielskiego i j. rosyjskiego,
 4. językoznawstwo kontrastywne,
 5. historia krajów anglojęzycznych,
 6. historia literatury brytyjskiej,
 7. historia literatury amerykańskiej,
 8. historia literatury rosyjskiej,
 9. językoznawstwo stosowane,
 10. kultura angielskiego obszaru językowego,
 11. kultura rosyjska,
 12. podstawy translatoryki angielskiej,
 13. historia języka z elementami gramatyki opisowej.

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Lista przedmiotów 2020/2021

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Pisanie  (sem.  1, 2, 3)
 • Struktury (sem. 1, 2)
 • Translatoryka rosyjska (sem. 1)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Tłumaczenie specjalistyczne  (sem. 1, 2)
 • Językoznawstwo ogólne  (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Współczesny j. angielski i jego odmiany ( sem. 1)
 • Lingworealioznawstwo  (sem. 3)
 • Analiza języka mediów  (sem.  3)
 • Leksykologia rosyjska (sem.  3)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Komunikacja interkulturowa (sem. 3)
 • Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 1, 2)
 • Wielokulturowość i regionalizm Rosji (sem.  1)
 • Kultura języka/ Onomastyka (sem. 1, 2)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny  z literaturoznawstwa (2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Analiza tekstów literackich ( sem. 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4 )
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 1)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska