Dla poliglotów praca na całym świecie

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. niemieckim na UKW?

Absolwenci lingwistyki stosowanej j. angielski z j. niemieckim na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru anglo- i niemieckojęzycznego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. niemieckim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

 

Podstawowe zasady

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku lingwistyka stosowana
angielsko-niemiecka oraz kierunków i specjalności pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat
macierzystej uczelni.

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu
pisemnego (test z zakresu modułów przewidzianych planem studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka.

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka oraz na kierunkach i specjalnościach pokrewnych, jeśli ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie

Zakres zagadnień egzaminacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1)

 1. Praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Praktyczna nauka języka niemieckiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 3. Gramatyka opisowa j. angielskiego i j. niemieckiego
 4. Językoznawstwo kontrastywne historia krajów anglojęzycznych
 5. Historia literatury brytyjskiej
 6. Historia literatury amerykańskiej
 7. Historia literatury niemieckiej
 8. Językoznawstwo stosowane
 9. Kultura angielskiego obszaru językowego
 10. Kultura niemieckiego obszaru językowego
 11. Podstawy translatoryki angielskiej
 12. Historia języka angielskiego lub niemieckiego z elementami gramatyki opisowej

Szczegółowe treści dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)
 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Pisanie z elementami ortografii i gramatyki  (sem.  1, 2, 3)

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Konwersacje 
 • Pisanie z elementami ortografii i gramatyki

Translatoryka niemiecka (sem. 1)

Teoria przekładu (sem. 1)

Tłumaczenie specjalistyczne  (sem. 1, 2)

Językoznawstwo ogólne  (sem. 2)

Językoznawstwo stosowane (sem. 3)

Współczesny j. angielski i jego odmiany (sem. 1)

Analiza języka mediów  (sem. 3)

Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)

Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)

Komunikacja interkulturowa (sem. 3)

Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 1, 2)

Współczesna literatura niemiecka (sem.  1)

Kultura języka/Stylistyka (sem. 1, 2)

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)

Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (sem. 2, 3)

Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)

Analiza tekstów literackich (sem. 4)

Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4 )

Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)