Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Dla poliglotów praca na całym świecie

Kontynuuj studia filologiczne z angielskiego i niemieckiego na drugim stopniu studiów (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. niemieckim na UKW?

Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. niemieckim na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, jak też kultury obszaru anglo- i niemieckojęzycznego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW. 

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl


 

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższych kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim lub język niemiecki z językiem angielskim) lub filologia o specjalności angielski z niemieckim lub język niemiecki z językiem angielskim

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), filologia o specjalności angielski z niemieckim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie mogą przystąpić do egzaminu (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim).  

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt. A.

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego(test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał 30 punktów. 

Zakres zagadnień egzaminiacyjnych

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A) 

 1. praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
 2. praktyczna nauka języka niemieckiego (wiedza na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ),
 3. gramatyka opisowa j. angielskiego i j. niemieckiego,
 4. językoznawstwo kontrastywne historia krajów anglojęzycznych,
 5. historia literatury brytyjskiej,
 6. historia literatury amerykańskiej,
 7. historia literatury niemieckiej,
 8. językoznawstwo stosowane,
 9. kultura angielskiego obszaru językowego,
 10. kultura niemieckiego obszaru językowego,
 11. podstawy translatoryki angielskiej,
 12. historia języka angielskiego lub niemieckiego z elementami gramatyki opisowej.

Szczegółowe treści  dostępne są w programach nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Lista przedmiotów 2020/2021

Nowa lista przedmiotów zostanie podana wkrótce.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka