Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań poliglotą, podróżuj po całym świecie i znajdź wymarzoną pracę!

Kontynuuj studia filologiczne z języka angielskiego i j. arabskiego na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem arabskim na poziomie C1. Studia otwierają ogromne możliwości wiązania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi, stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. arabskim na UKW?

Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim z na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego i arabskiego, jak też kultury obszaru anglojęzycznego i świata arabskiego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. arabskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

[A] Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków: filologia
o specjalności: lingwistyka stosowana (język angielski z językiem arabskim), filologia o specjalności język angielski z językiem arabskim oraz specjalności pokrewnych.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia
  studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona
  przez dziekanat macierzystej uczelni.

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności
innych niż wymienione w pkt A.

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu
  pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów
  licencjackich kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski
  z językiem arabskim).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50
 3. punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu również mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem arabskim), ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zagadnienia egzaminacyjne (dla absolwentów kierunków innych niż filologia, specjalność  lingwistyka stosowana [język angielski z językiem arabskim] lub specjalności pokrewnych)

 1. Praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Praktyczna nauka języka arabskiego (wiedza na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy )
 3. Gramatyka opisowa j. angielskiego i j. arabskiego
 4. językoznawstwo kontrastywne
 5. Historia krajów anglojęzycznych
 6. Historia literatury brytyjskiej
 7. Historia literatury amerykańskiej
 8. Wybrane zagadnienia z klasycznej i współczesnej literatury arabskiej,
 9. Podstawowe wiadomości o islamie
 10. Językoznawstwo stosowane
 11. Kultura angielskiego obszaru językowego
 12. Podstawy translatoryki angielskiej
 13. Historia języka z elementami gramatyki opisowej .

Lista przedmiotów 2021/2022

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)

Praktyczna nauka języka niemieckiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Pisanie z elementami gramatyki i ortografii  (sem.  1, 2, 3)
 • Translatoryka niemiecka (sem. 1)
 • Teoria przekładu (sem. 1)
 • Tłumaczenie specjalistyczne  (sem. 1, 2)
 • Językoznawstwo ogólne  (sem. 2)
 • Językoznawstwo stosowane (sem. 3)
 • Współczesny j. angielski i jego odmiany ( sem. 1)
 • Analiza języka mediów  (sem.  3)
 • Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)
 • Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)
 • Komunikacja interkulturowa (sem. 3)
 • Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 1, 2)
 • Współczesna literatura niemiecka (sem.  1)
 • Kultura języka/ Stylistyka (sem. 1, 2)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (2, 3)
 • Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)
 • Analiza tekstów literackich ( sem. 4)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4 )
 • Ochrona własności intelektualnej (sem. 1)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska