Zostań poliglotą, podróżuj po całym świecie i znajdź wymarzoną pracę!

Studia otwierają ogromne możliwości wiązania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi, stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. arabskim na UKW?

Absolwenci lingwistyki stosowanej j. angielski z j. arabskim z na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego i arabskiego, jak też kultury obszaru anglojęzycznego i świata arabskiego. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. angielski z j. arabskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

 

Podstawowe zasady

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku lingwistyka stosowana angielsko-arabska oraz kierunków i specjalności pokrewnych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu modułów przewidzianych planem studiów I stopnia kierunku lingwistyka stosowana angielsko-arabska).

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-arabska oraz na kierunkach i specjalnościach pokrewnych, jeśli ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zagadnienia egzaminacyjne (dla absolwentów kierunków innych niż filologia, specjalność lingwistyka stosowana [język angielski z językiem arabskim] lub specjalności pokrewnych)

 1. Praktyczna nauka języka angielskiego (wiedza na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Praktyczna nauka języka arabskiego (wiedza na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 3. Gramatyka opisowa j. angielskiego i j. arabskiego
 4. językoznawstwo kontrastywne
 5. Historia krajów anglojęzycznych
 6. Historia literatury brytyjskiej
 7. Historia literatury amerykańskiej
 8. Wybrane zagadnienia z klasycznej i współczesnej literatury arabskiej,
 9. Podstawowe wiadomości o islamie
 10. Językoznawstwo stosowane
 11. Kultura angielskiego obszaru językowego
 12. Podstawy translatoryki angielskiej
 13. Historia języka z elementami gramatyki opisowej.

Praktyczna nauka języka angielskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2)
 • Pisanie (sem. 1, 2)
 • Gramatyka praktyczna (sem. 1, 2)
 • Pisanie akademickie (sem. 3)
 • Kurs zintegrowany (sem. 3, 4)

Praktyczna nauka języka arabskiego:

 • Konwersacje (sem. 1, 2, 3)
 • Pisanie z elementami gramatyki i ortografii  (sem.  1, 2, 3, 4)

Teoria przekładu (sem. 1)

Tłumaczenie specjalistyczne  (sem. 1, 2)

Językoznawstwo ogólne  (sem. 2)

Językoznawstwo stosowane (sem. 3)

Współczesny j. angielski i jego odmiany (sem. 1)

Arabskie teksty źródłowe(sem. 1)

Analiza języka mediów (sem. 3)

Dialekt języka arabskiego (poziom średniozaawansowany) (sem. 3)

Metodologia badań językoznawczych (sem. 1)

Metodologia badań kulturoznawczych (sem. 2)

Komunikacja interkulturowa (sem. 3)

Współczesna literatura anglojęzyczna (sem. 1, 2)

Wielokulturowość i regionalizm świata arabskiego (sem.  3)

Kultura języka /Onomastyka (sem. 1, 2)

Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa (sem. 3, 4)

Wykład specjalizacyjny z literaturoznawstwa (2, 3)

Wykład specjalizacyjny z kulturoznawstwa (sem. 3, 4)

Analiza tekstów literackich (sem. 4)

Seminarium dyplomowe (sem. 1, 2, 3, 4 )

Ochrona własności intelektualnej (sem. 2)