To ciekawe i interdyscyplinarne studia oparte o nowoczesny, a ostatnio zmodyfikowany program nadający im wysoce specjalistyczny wymiar. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, od lat przygotowując liczne grono magistrów administracji do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej. Oferowany program jest konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiającym kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co przez to należy rozumieć? Po pierwsze - nasi pracownicy to specjaliści z danej dziedziny - nie tylko przekażą Ci wiedzę, ale również wskażą praktyczne zastosowanie instytucji prawa administracyjnego. Jak? - poprzez praktyczne konwersatoria, jak i realizację spotkań z praktykami i nie tylko. Po drugie - szeroki katalog zajęć dodatkowych - w tym: możliwość uczestnictwa w dedykowanych Kołach Naukowych czy poprzez prowadzenia badań wraz w pracownikami. Po trzecie - inspirujące wykłady skłaniające do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Studiowanie administracji w ramach studiów drugiego stopnia stanowi doskonałą ofertę zarówno dla osób, które ukończyły studia licencjackie na tym kierunku, jak i dla absolwentów innych kierunków, którzy posiadając już tytuł zawodowy licencjata, rozszerzą swoje kompetencje zawodowe właśnie dzięki studiom administracyjnym.

Studia te opierają się o interesującą formułę wyboru przez studentów jednego z trzech modułów do wyboru obejmujących przedmioty charakterystyczne dla administracji samorządowej, administracji w gospodarce oraz administracji bezpieczeństwa publicznego. Każdy znajdzie więc tu dla siebie, to co najbardziej go interesuje!

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja, przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe. Student w trakcie trwania studiów może również skorzystać z oferty odbycia nieobowiązkowych praktyk w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Cennym doświadczeniem jest również możliwość aktywności naukowej w ramach kół naukowych oraz uczestnictwo w spotkaniach z praktykami z zakresu administracji publicznej.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę na stanowiskach samodzielnych i niższych stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także wszelkich innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (m.in. społecznych, kulturalnych i oświatowych), w tym organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną oraz organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.

Studia na kierunku administracja, przygotowują również do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto studiować administrację na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 00

email: ipie@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

[A] Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku administracja, prawo, zarządzanie, politologia, europeistyka, ekonomia, zarządzanie regionalne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, prawo w biznesie lub inne kierunki nauk społecznych, w których efekty kształcenia pokrywają co najmniej 50% efektów z obszarów kształcenia nauk społecznych. 

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. A

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku administracja).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 3. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

UWAGA: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Zagadnienia egzaminacyjne

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

Prawoznawstwo

Pojęcie i działy prawoznawstwa; Pojęcie prawa i jego podziały; Funkcje prawa; System prawa; Normy prawne i przepisy prawne; Tworzenie prawa; Stosowanie prawa; Obowiązywanie prawa; Wykładnia prawa; Wnioskowanie prawa; Stosunek prawny; Praworządność.

Historia i ustrój samorządu terytorialnego

Teorie powstania samorządu terytorialnego; społeczeństwo obywatelskie i partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, profil gminy; Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku: a) samorząd gminny (ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku; b) samorząd powiatowy (ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku), c) regiony w Polsce (ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku).

Historia administracji

Podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej; Administracje w Polsce w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Struktura administracji w II Rzeczpospolitej, postępowanie administracyjne; Narodziny nowożytnej administracji w dobie absolutyzmu (na przykładzie Francji, Austrii, Prus i Rosji).

Prawo karne i prawo wykroczeń

Definicja prawa karnego i prawa wykroczeń; Pojęcia: prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze; Nauki pokrewne prawu karnemu; Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń; Budowa kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń; Zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu , miejsca i osób; Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia; Kto może być podmiotem przestępstwa. Warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych; Odpowiedzialność karna osób prawnych i podmiotów zbiorowych; Wina w prawie karnym; Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną; Kara kryminalna a kary spotykane w życiu społecznym; Geneza kary pozbawienia wolności i rozwój systemów penitencjarnych; Kara grzywny w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środek karny pozbawienia praw publicznych; Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie karnym i prawie wykroczeń; Środki probacyjne; Przedawnienie karalności i zatarcie skazania; Przestępstwa funkcjonariuszy i przeciwko funkcjonariuszom; Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze – charakterystyka, karalność.

Konstytucyjny system organów państwowych

Zasady demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności Narodu; Zasada podziału władzy i równoważenia się władz; Zasada pluralizmu politycznego; Podstawowe sfery kompetencji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; Konstytucyjny katalog wolności i praw człowieka i obywatela.

Postępowanie administracyjne

Władztwo administracyjne; Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego; Podział prawa administracyjnego: - Typy (rodzaje) norm materialnego prawa administracyjnego, -Podział materialnego prawa administracyjnego na działy; Zakres stosowania przepisów kpa; Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym; Pojęcie i elementy decyzji administracyjnej; Odwołanie od decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych; Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo pracy i prawo gospodarcze

Istota telepracy; Praca tymczasowa; Podstawowe zasady prawa pracy; Samozatrudnienie; Przedsiębiorca; Działalność gospodarcza; Rejestr działalności gospodarczej; Agencja zatrudnienia; Umowy o świadczenie pracy.

Ekonomia

Podstawowe elementy gospodarki rynkowej (popyt, podaż i cena); Kategorie PKB (produktu krajowego brutto); Pieniądz i polityka pieniężna; Wzrost gospodarczy; Problem bezrobocia.

Prawo administracyjne

Definicje administracji publicznej.; Podstawowe funkcje administracji publicznej; Pojęcie i podział prawa administracyjnego; Zasady prawa administracyjnego; Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna; Źródła prawa administracyjnego – ich promulgacja. Prawne formy działania administracji publicznej; Ogólne podstawy ustroju administracji publicznej; Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej.


Semestr I

 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Projektowanie decyzji administracyjnych i pism
 • Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego
 • Wybrane problemy współczesnego prawa i postępowania cywilnego
 • Prawo własności przemysłowej
 • Kontrola administracji publicznej
 • Prawo wyborcze
 • Postępowanie mediacyjne
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Podstawy prawa handlowego
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo materialne Unii Europejskiej

Semestr II

 • Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej
 • Administracyjnoprawne aspekty aktywności obywatelskiej
 • Projekt badawczy
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Patologie w administracji
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Dokumenty w działalności administracji publicznej
 • Język obcy
 • Seminarium dyplomowe, napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Moduły zajęć do wyboru od II semestru (3 do wyboru z 12):

 • Podstawy wiedzy o gospodarce
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Historia gospodarcza
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Historia samorządu terytorialnego
 • Prawna ochrona zwierząt
 • Bezpieczeństwo publiczne i jego zagrożenia
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Instytucje bezpieczeństwa publicznego
 • Historia bezpieczeństwa publicznego

Semestr III

 • Legislacja administracyjna
 • Etykieta w administracji publicznej 
 • Prezentacje publiczne
 • Prawne instrumenty wspierania innowacyjności
 • Język obcy specjalistyczny 
 • Seminarium dyplomowe, napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Moduły zajęć do wyboru od III semestru (4 do wyboru z 12):

 • Postępowanie ewidencyjne i rejestrowe w sprawach gospodarczych
 • Polityka gospodarcza
 • Prowadzenie obsługi administracyjno-prawnej firmy
 • Przestępczość gospodarcza
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo wykroczeń
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo karne wykonawcze
 • Finanse samorządowe
 • Marketing terytorialny
 • Gospodarka komunalna
 • Postępowanie przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi

Semestr IV

 • Administracyjnoprawne zagadnienia symboliki państwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo organizacji międzynarodowych
 • Prawo karne skarbowe
 • Socjologia organizacji
 • Seminarium dyplomowe, napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Moduły zajęć do wyboru od IV semestru (3 do wyboru z 11):

 • Ochrona osób i mienia
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
 • Polityka motoryzacyjna
 • Brand design
 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Państwowe prawo wyznaniowe
 • Samorządy zawodowe
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Samorząd terytorialny wobec różnych potrzeb mieszkańców

Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.