Nowy praktyczny kierunek studiów

Studia na kierunku prawo to studia jednolite magisterskie. Trwają one pięć lat. Po raz pierwszy ruszają one w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od października 2021 r.

Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia. Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Prowadzącymi te przedmioty będą osoby posiadające doświadczenie praktyczne zdobyte w sądach, prokuraturach czy samorządach prawniczych. W wielu przypadkach to nadal osoby czynne zawodowo i dzięki temu mające styczność z codziennymi wyzwaniami, jakie stawiają przed nami regulacje prawne.

Bardzo bogaty zakres przedmiotów, kompetentna kadra je prowadząca oraz właśnie połączenie tradycji z praktycznością to walory kierunku prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Jeśli chcesz zostać dobrze wykształconym i skutecznym prawnikiem dołącz do nas!

Funkcjonowanie państwa i społeczeństwa bez wsparcia prawników jest niemożliwe. To prawo jako jeden z systemów normatywnych wyznacza bowiem standardy naszego funkcjonowania. Poznaj je, a w przyszłości kreuj rzeczywistość, zdobywając dobre wykształcenie prawnicze!

Gdzie można znaleźć pracę po prawie na UKW?

Studia na kierunku prawo przygotowują do podjęcia zatrudnienia w instytucjach ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w firmach i w wielu innych miejscach, w których niezbędna jest wiedza prawnicza. Przede wszystkim przygotowują do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, w tym sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Warto studiować prawo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Prawa i Ekonomii
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001 

email: ipie@ukw.edu.pl 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

 Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 uchwały.

 Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Semestr I

 • Prawoznawstwo

 • Powszechna historia państwa i prawa

 • Prawo konstytucyjne

 • Łacińska terminologia prawnicza

 • Ekonomiczne podstawy prawa

 • Filozofia prawa

 • Podstawy psychologii

 • Język obcy

Semestr II

 • Historia państwa i prawa polskiego

 • Prawo rzymskie

 • Instytucje ochrony prawa

 • Prawo administracyjne — część ogólna

 • Logika prawnicza

 • Informatyka dla prawników

 • Język obcy

Semestr III

 • Prawo administracyjne — część ustrojowa

 • Prawo cywilne — część ogólna

 • Prawo karne

 • Prawo międzynarodowe publiczne/International Public Law*

 • Prawo własności intelektualnej

 • Archeologia prawa

 • Język obcy

Semestr IV

 • Prawo rzeczowe

 • Prawo finansowe

 • Postępowanie administracyjne

 • Postępowanie karne

 • Doktryny polityczne i prawne/Political and legal doctrines*

 • Wychowanie fizyczne

Semestr V

 • Prawo zobowiązań

 • Prawo pracy

 • Postępowanie cywilne

 • Prawa człowieka/Human Rights*

 • Prawo podatkowe

 • Etyka prawnicza (e-learning)

 • Wychowanie fizyczne

 • Język obcy

Semestr VI

 • Prawo gospodarcze publiczne

 • Prawo europejskie/European Law *

 • Prawo spadkowe

 • Prawo samorządu terytorialnego

 • Prawo międzynarodowe prywatne

 • Postępowanie podatkowe

 • Prezentacje publiczne i retoryka prawnicza

 • Język obcy specjalistyczny

Semestr VII

 • Prawo handlowe

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Prawo ubezpieczeń społecznych

 • Seminarium dyplomowe

 • Przedmioty praktyczne do wyboru 3 z 5

  • Przygotowywanie pism w sprawach cywilnych

  • Przygotowywanie pism w sprawach karnych

  • Przygotowywanie pism w sprawach administracyjnych

  • Przygotowywanie pism w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

  • Przygotowywanie pism w sprawach egzekucyjnych

Semestr VIII

 • Prawo zamówień publicznych

 • Prawo ochrony środowiska

 • Prawo socjalne

 • Prawo karne skarbowe

 • Prawo wykroczeń

 • Seminarium dyplomowe

 • Przedmioty praktyczne do wyboru 2 z 3:

  • Przygotowywanie pism w sprawach gospodarczych

  • Przygotowywanie pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Przygotowywanie pism w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Semestr IX

 • Prawo ochrony danych osobowych i ochrony informacji

 • Prawo procesu inwestycyjnego

 • Prawa grup wrażliwych/ Rights vulnerable groups (e-learning)*

 • Przygotowanie do aplikacji

 • Seminarium dyplomowe

 • Przedmioty praktyczne do wyboru 4 z 6:

  • Kazusy z materialnego i procesowego prawa cywilnego

  • Kazusy z materialnego i procesowego prawa karnego

  • Kazusy z materialnego i procesowego prawa administracyjnego

  • Kazusy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Kazusy z prawa rodzinnego i opiekuńczego

  • Kazusy z prawa gospodarczego

  • Kazusy z prawa własności intelektualnej

Semestr X

 • Prawo wyborcze

 • Prawo oświatowe, szkolnictwa wyższego i nauki

 • Prawo ochrony zdrowia

 • Prawo transportowe i komunikacyjne

 • Prawo sportowe i turystyczne

 • Przygotowanie do aplikacji

 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru A

 • Administracyjne prawo osobowe – 6 semestr

 • Zarządzanie kryzysowe - 6 semestr

 • Kontrola administracji publicznej – 7 semestr

 • Prawne aspekty aktywności obywatelskiej – 7 semestr

 • Prawo urzędnicze – 8 semestr

 • Legislacja administracyjna – 8 semestr

 • Prawo gospodarki komunalnej – 9 semestr

 • Prawo ochrony dóbr kultury – 9 semestr

 • Egzekucja administracyjna – 10 semestr

 • Prawo nieruchomości – 10 semestr

Moduł zajęć do wyboru B

 • Prawo ubezpieczeniowe - 6 semestr

 • Prawo mieszkaniowe - 6 semestr

 • Umowy w obrocie profesjonalnym - 7 semestr

 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - 7 semestr

 • Postępowanie w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych – 8 semestr

 • Rejestry sądowe i system ksiąg wieczystych – 8 semestr

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – 9 semestr

 • Prawo papierów wartościowych - 9 semestr

 • Egzekucja cywilna – 10 semestr

 • Prawo handlu elektronicznego i usług świadczonych drogą elektroniczną – 10 semestr

Moduł zajęć do wyboru C

 • Podstawy kryminologii – 6 semestr

 • Podstawy kryminalistyki -6 semestr

 • Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich - 7 semestr

 • Prawo karne wykonawcze – 7 semestr

 • Wiktymologia - 8 semestr

 • Prawo wobec patologii społecznych - 8 semestr

 • Prawo karne wojskowe – 9 semestr

 • Prawo karne międzynarodowe - 9 semestr

 • Przestępczość i szczególne jej rodzaje – 10 semestr

 • Polityka kryminalna – 10 semestr

 

*Przedmioty realizowane do wyboru w języku polskim/angielskim.

Studenci wybierają moduł A, B lub C.

Oraz w semestrach 7,8 i 9 przedmioty praktyczne.

Planowane jest uruchomienie modułów, przedmiotów praktycznych oraz przedmiotów realizowanych w języku angielskim pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Praktyki realizowane są na I, II, III i IV roku w wymiarze 960 godzin łącznie.