Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty

Opłaty rekrutacyjne wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe wynoszą:

 • kandydaci na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia): 150 zł
 • kandydaci na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 85 zł

Informacje ogólne

 1. Opłata pobierana od osób ubiegających się o przyjęcie na studia obowiązuje na każdy kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oddzielnie w wysokości określonej przez Rektora.
  Ważne: Numer konta bankowego znajduje się w koncie kandydata w dziale: "Opłata rekrutacyjna". Dział ten uaktywni się po wybraniu kierunku studiów.
 2. Procedura księgowania opłaty rekrutacyjnej może potrwać 2-3 dni.
 3. Każdy kandydat posiada indywidualny numer rachunku bankowego właściwy dla danego kandydata i dla danego kierunku studiów, podany w koncie kandydata, na który należny wnieść opłatę rekrutacyjną.
 4. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęcia na studia.
 5. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest:
  • pełna rejestracja on-line,
  • dokonanie opłaty do ostatniego dnia rejestracji,
  • zarejestrowanie opłaty na koncie kandydata przed ogłoszeniem wyników wstępnej kwalifikacji. Data wpłaty nie może być jednak późniejsza niż ostatni dzień rejestracji na dany kierunek studiów.

Ważne informacje organizacyjne

 1. Należy pamiętać, że wpłata realizowana w sposób tradycyjny (np. przekazem pocztowym) może skutkować wydłużeniem terminu przekazania środków na konto uczelni nawet do dwóch tygodni.
 2. Nie ma możliwości uiszczania opłaty rekrutacyjnej w kasie Uczelni.
 3. Jeżeli opłaty rekrutacyjnej dokonano w terminie do ostatniego dnia rejestracji, a wpływ opłaty nie został odnotowany na koncie kandydata w terminie przewidzianym na procedurę księgowania przelewu (ok. 2-3 dni), kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich kserokopię dowodu opłaty rekrutacyjnej.
 4. Formy płatności preferowane ze względu na najszybszą realizację to:
  • przelew z konta elektronicznego,
  • przelew z macierzystego oddziału banku kandydata,
  • wpłata w oddziale Santander Bank Polska S,A. (w tym banku UKW prowadzi rachunek bankowy).

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

 1. Zwrot opłaty jest możliwy tylko w przypadku:
  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów tzn., jeżeli kandydat w swoim koncie wycofa wybrany wcześniej kierunek,
  • gdy kierunek nie zostanie utworzony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 2. Wycofanie kierunku jest możliwe tylko do ostatniego dnia rejestracji internetowej na dany kierunek.
 3. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym opłata rekrutacyjna nie będzie zwracana.
 4. Po wycofaniu kierunku należy skierować wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.
  • Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej pobierz
  • Wzór wniosku o zwrot opłaty za legitymację pobierz
 5. Wniosek bez oryginału dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywany.
 6. Wniosek o zwrot opłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Ważne: Wnioski przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane!

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć najpóźniej do:
31 lipca - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 11 lipca 2023.
29 września - w przypadku kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie do 17 września 2023. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, opłata zostanie przekazana na wskazane konto lub przesłana na podany adres, na koszt wnioskującego.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24
85-096 Bydgoszcz