Języki obce

Wybór języka podczas rekrutacji

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie proszeni są o wybór języka obcego podczas rekrutacji na studia:

 1. kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz studia  jednolite magisterskie wybierają kontynuację nauki języka obcego ze szkoły średniej,
 2. kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kontynuację nauki języka obcego ze studiów pierwszego stopnia.

Szczegóły dotyczące wyboru języków

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne mają do wyboru kontynuację nauki następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego
 2. Na kierunkach z dwoma lektoratami oba języki stanowią kontynuację nauki ze szkoły średniej: pierwszy język obcy to angielski, drugi jest do wyboru. Dotyczy to kierunków:
   • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
   • przewodnictwo i pilotaż turystyczny,
   • stosunki międzynarodowe.
 3. Kandydaci na kierunki filologia o sp. angielska, germanistyka oraz filologia o sp. rosyjska mają do wyboru wszystkie języki obce wymienione w punkcie 1 oprócz języka, który jest dla danej filologii przedmiotem kierunkowym (np. kandydaci na kierunek filologia angielska dokonują wyboru kontynuacji nauki języka niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego).
  Ww. kierunki realizują program nauki języka obcego jako kontynuacji ze szkoły średniej na studiach pierwszego stopnia, natomiast na studiach drugiego stopnia nauka języka obcego jest kontynuacją lektoratu ze studiów pierwszego stopnia.
 4. Studium nie prowadzi nauki języków obcych jako lektoratu na lingwistyce stosowanej, niezależnie od specjalności.