Dokumenty

1. Dokumenty wymagane na studia

A. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Po ogłoszeniu wyników kandydat ze statusem: wstępna kwalifikacja powinien złożyć dokumenty, które należy dostarczyć w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Kwestionariusz osobowy / Podanie, wydrukowany z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (kserokopia) wydane przez:
  • szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”),
  • Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”),
  • International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą)
  • lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości - poświadczenie może wykonać tylko członek Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł).
  WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymację studencką, wówczas jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji. 
 5. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunku wychowanie fizyczne wymagana jest umiejętność pływaniaKandydaci składają oświadczenia wydrukowane z konta kandydata: o umiejętności pływania, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów w trakcie studiów.
 6. Oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów - wypełniają je tylko kandydaci, którzy w momencie składania dokumentów nie mają ukończonego 18. roku życia. Oświadczenie jest drukowane razem z podaniem o przyjęcie na studia.

B. Studia drugiego stopnia

Po ogłoszeniu wyników kandydat ze statusem: wstępna kwalifikacja powinien złożyć dokumenty, które należy dostarczyć w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Kwestionariusz osobowy / Podanie, wydrukowany z konta kandydata
 3. Kserokopia dyplomu (poświadczona przez członka Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów)
 4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł)
  WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką, wówczas jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie, suplement o średniej z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni.
 6. Od kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne wymagana jest umiejętność pływania. Kandydaci składają oświadczenia wydrukowane z konta kandydata: o umiejętności pływania, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów w trakcie studiów.

Informacje dodatkowe

Deklaracja o podjęciu studiów

Kandydat wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek składa z kompletem wymaganych dokumentów deklarację o podjęciu studiów. Brak deklaracji oznacza rezygnację z podjęcia studiów na danym kierunku. Jeżeli kandydat złoży komplet wymaganych dokumentów, ale w toku postępowania zostanie wstępnie zakwalifikowany również na inny kierunek i zdecyduje o podjęciu studiów na tym kierunku, wówczas musi przenieść wymagane dokumenty i wypełnić nową deklarację o podjęciu studiów.

Świadectwo dojrzałości, Aneks do świadectwa

Świadectwo dojrzałości tzw. „nowa matura” – przyjmowany jest oryginał świadectwa, odpis lub kserokopia. Oryginał świadectwa oraz oryginalny odpis to dokumenty wydrukowane na druku zgodnym z wzorami określonymi przez MENIS (papier ze znakiem wodnym, godło, farba optycznie zmienna ramka z kombinacji przeplatających się linii krzywych). W prawym górnym rogu odpisu świadectwa umieszczony jest napis „ODPIS”. Aneksy do świadectwa dojrzałości składają kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych.W przypadku świadectw tzw. "starej matury" przyjmowane jest tylko świadectwo oryginalne lub odpis na druku zgodnym z wzorami określonymi przez MENIS lub duplikat wydany przez szkołę średnią.

Kserokopia może być poświadczona przez osobę przyjmującą dokumenty.

Fotografia

W koncie kandydata, w dziale "Fotografia" należy zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej, które:

 • jest w formacie JPG,
 • zdjęcie na wprost, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • jest kolorowe, przedstawia twarz osoby (twarz powinna zajmować 2/3 zdjęcia) na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Zdjęcie zostanie wykorzystane do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej.

Zaświadczenie o średniej z toku studiów

Od kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia wymagane jest zaświadczenie o średniej z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni. Wymagane jest oryginalne zaświadczenie, nie są przyjmowane poświadczane kserokopie tego dokumentu. Kandydat nie może wprowadzać średniej ocen z toku studiów na podstawie własnych obliczeń ani z suplementu do dyplomu. W skład średniej z toku studiów powinny wchodzić oceny ze wszystkich lat studiów otrzymane z egzaminów (również z poprawek) i z zaliczeń z oceną. Średnią z tego dokumentu kandydat zobowiązany jest wprowadzić do systemu; stanowi ona podstawę kwalifikacji!


 2. Dostarczanie dokumentów

Dokumenty przyjmowane są tylko od osób ze statusem: wstępna kwalifikacja po ogłoszeniu wyników w terminie określonym w koncie kandydata.

Sposób przygotowania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów powinien być dostarczony w białej, wiązanej teczce z zapisanymi danymi kandydata: imię, nazwisko, kierunek, typ studiów, np.:

Anna Kowalska
Pedagogika sp. resocjalizacja
st. pierwszego stopnia, stacjonarne

Osobiste dostarczanie dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście do punktu urzędowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Informacje o miejscach przyjmowania dokumentów zostaną podane w koncie kandydata. Osoba z Komisji przyjmująca dokumenty musi poświadczyć kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

Przesłanie dokumentów pocztą

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą. Dokumenty należy wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ teczki, które otrzymamy po terminie, nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

Dokumenty prosimy wysyłać na adres:

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 2 "Romek")
85-096 Bydgoszcz

Dostarczanie dokumentów przez inne osoby

Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentów przez osobę inną niż kandydat, przy czym nie jest wymagane upoważnienie na piśmie. Pełnomocnictwo jest wymagane, jeżeli kandydat chce upoważnić inną osobę do decydowania o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w jego imieniu, np.:

 • zarządzania dokumentami (przeniesienie dokumentów na inny kierunek, zmiana deklaracji o podjęciu studiów),
 • rezygnacji z postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie rekrutacji,
 • rezygnacji z podjęcia studiów,
 • dokonywania zmian w koncie kandydata.

Jak przygotować pełnomocnictwo?

 • Kandydat powinien odpowiednio wcześnie stawić się osobiście w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich i wypełnić dokument, upoważniający inną osobę do podejmowania decyzji w jego imieniu.
 • Wymagany jest dowód osobisty kandydata oraz seria i numer dowodu osoby upoważnianej.
 • Po poświadczeniu pełnomocnictwa przez pracownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich kandydat przekazuje go osobie upoważnionej. Osoba ta powinna przedstawić pełnomocnictwo w Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku działania w imieniu kandydata.

Poświadczenie pełnomocnictwa w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich jest bezpłatne.
Honorowane jest również pełnomocnictwo notarialne.
Wzór pełnomocnictwa do pobrania: Pobierz


3. Rezygnacja ze studiów i odbiór dokumentów

Jeśli kandydat zrezygnuje ze studiowania na UKW, powinien zgłosić się po odbiór dokumentów. Dokumenty kandydata są przyjmowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich i później do Biur Obsługi Studenta odpowiedniego Kolegium. W zależności od etapu rekrutacji dokumenty można odebrać w:

 • miejscu przyjmowania dokumentów,
 • Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (ul. Łużycka 21, Dom Studenta nr 2),
 • Biurze Obsługi Studenta odpowiedniego Kolegium.

Odbiór dokumentów jest możliwy tylko przez:

 • kandydata, za okazaniem dowodu osobistego,
 • osobę trzecią, za okazaniem pełnomocnictwa wystawionego przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UKW.

WAŻNE: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich nie przyjmuje dokumentów od kandydatów.