Tryb stacjonarny za darmo!
Kształcenie w Szkole Doktorskiej nie dłużej niż 4 lata

Ważne informacje

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne (dziedzina sztuki).
 2. Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.
 3. Limit miejsc: 1
 4. Informacje o programie kształcenia i regulaminie szkoły doktorskiej
 5. Kontakt: tel. 52 34 19 218, e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl
 6. Strona Szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/

Przebieg rekrutacji krok po kroku

Terminy

 1. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 19 do 30 sierpnia 2024 roku.
 2. Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od 26 do 30 sierpnia 2024 w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 9 do 20 września 2024 roku

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:

 1. średnią ocen z toku studiów (0-5 punktów),
 2. aktywność naukową kandydata (0-10 punktów),
 3. dodatkową aktywność kandydata (0-5 punktów),
 4. potencjał naukowy kandydata oceniany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (0-30 punktów).

Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez kandydata co najmniej 26 punktów rekrutacyjnych, w tym co najmniej 15 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram rekrutacji 

https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_doktorska/harmonogram_rekrutacji

Inne informacje

 1. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł (płatne na indywidualne konto podane w systemie IRK).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2023/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikami okreslającymi Kryteria oceny kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej.

 • podanie do rektora o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zawierające dane kontaktowe oraz określające dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie,
 • życiorys lub CV,
 • opis projektu badawczego/artystycznego będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 3 strony),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego) lub kopii ww. dyplomu poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitymi studiami magisterskimi) bądź poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni kopii suplementu do dyplomu zawierającego informację o średniej ocen,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową
 • dla kandydatów z dyscypliny sztuki muzyczne dokumentów potwierdzających aktywność artystyczną kandydata, obejmującą w szczególności: dokumenty potwierdzające aktywność artystyczną w szczególności: działalność artystyczna; nagrania płytowe; programy radiowe i TV.
 • dokumenty potwierdzające dodatkową aktywność dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dyscypliny sztuki muzyczne dokumenty potwierdzające dodatkową aktywność naukową/artystyczną w szczególności: artykuł w czasopiśmie naukowym/studenckim/ doktoranckim; udział w konferencjach naukowych oraz konkursach i festiwalach muzycznych; praca w kołach naukowych; nagrody i wyróżnienia w zakresie sztuk muzycznych; stypendia naukowe; wolontariat.
 • kwestionariusz kandydata wypełniony według wzoru, stanowiący załącznik nr 2a do uchwały,
 • rekomendacja proponowanego promotora,
 • wniosek o udostępnienie sprzętu potrzebnego do przedstawienia prezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (200 zł).

W przypadku braku dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 spowodowanego oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej, kandydat winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły doktorskiej będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu (albo wystawionego przez dziekanat zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera lub równorzędnego) nie później niż do 27 września 2024 roku.

Projekt badawczy powinien mieć ścisły związek z tematyką planowanej przez kandydata rozprawy doktorskiej oraz powinien mieć związek ze specjalnością lub zainteresowaniami naukowymi planowanego promotora.

Kandydat może wybrać temat projektu badawczego spośród tematów opublikowanych na stronie internetowej szkoły doktorskiej lub zaproponować własny temat projektu.

Lista kandydatów na promotorów wraz z listą proponowanych tematów projektów badawczych zostaną opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej UKW do 14 czerwca 2024 r.