Tryb stacjonarny za darmo!
Kształcenie w Szkole Doktorskiej nie dłużej niż 4 lata

Ważne informacje

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych).
 2. Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.
 3. Limit miejsc: 1
 4. Informacje o programie kształcenia i regulaminie szkoły doktorskiej.
 5. Kontakt: tel. 52 34 19 218, e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl
 6. Strona Szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/

Przebieg rekrutacji krok po kroku

Terminy

 1. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 19 do 30 sierpnia 2024 roku.
 2. Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od 26 do 30 sierpnia 2024 w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 9 do 20 września 2024 rokuHarmonogram prac komisji rekrutacyjnej z dysycpliny nauki biologiczne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:

 1. średnią ocen z toku studiów (0-5 punktów),
 2. aktywność naukową kandydata (0-10 punktów),
 3. dodatkową aktywność kandydata (0-5 punktów),
 4. potencjał naukowy kandydata oceniany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (0-30 punktów).

Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez kandydata co najmniej 26 punktów rekrutacyjnych, w tym co najmniej 15 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram rekrutacji 

https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_doktorska/harmonogram_rekrutacji

Inne informacje

 1. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł (płatne na indywidualne konto podane w systemie IRK).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2023/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikami okreslającymi Kryteria oceny kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej.

 • podanie do rektora o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zawierające dane kontaktowe oraz określające dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie,
 • życiorys lub CV,
 • opis projektu badawczego/artystycznego będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 3 strony),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego) lub kopii ww. dyplomu poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitymi studiami magisterskimi) bądź poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni kopii suplementu do dyplomu zawierającego informację o średniej ocen,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w szczególności: kopie publikacji naukowych bądź zaświadczenia o publikacjach przyjętych do druku; kopie dokumentów potwierdzających patenty, wdrożenia; zaświadczenia o udziale w projektach badawczych, konferencjach naukowych; informacje o dokonanych innych osiągnięciach naukowych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkową aktywność dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w szczególności: udział w pracach kół naukowych; osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki; udział w programach wymiany studentów; nagrody i wyróżnienia oraz stypendia naukowe; wolontariat; inne.
 • kwestionariusz kandydata wypełniony według wzoru, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
 • rekomendacja proponowanego promotora,
 • wniosek o udostępnienie sprzętu potrzebnego do przedstawienia prezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (200 zł).

W przypadku braku dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 spowodowanego oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej, kandydat winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły doktorskiej będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu (albo wystawionego przez dziekanat zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera lub równorzędnego) nie później niż do 27 września 2024 roku.

Projekt badawczy powinien mieć ścisły związek z tematyką planowanej przez kandydata rozprawy doktorskiej oraz powinien mieć związek ze specjalnością lub zainteresowaniami naukowymi planowanego promotora.

Kandydat może wybrać temat projektu badawczego spośród tematów opublikowanych na stronie internetowej szkoły doktorskiej lub zaproponować własny temat projektu.

Lista kandydatów na promotorów wraz z listą proponowanych tematów projektów badawczych.