Tryb stacjonarny za darmo!
Kształcenie w Szkole Doktorskiej nie dłużej niż 4 lata

Ważne informacje

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych).
 2. Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.
 3. Limit miejsc: 1
 4. Informacje o programie kształcenia i regulaminie szkoły doktorskiej
 5. Kontakt: tel. 52 34 19 218, e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl
 6. Strona Szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/

Przebieg rekrutacji krok po kroku

Terminy

 1. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 17 do 31 sierpnia 2023 roku.
 2. Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od 21 do 31 sierpnia 2023 w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 7 do 15 września 2023 rokuHarmonogram prac komisji rekrutacyjnej z dysycpliny literaturoznawstwo

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:

 1. średnią ocen z toku studiów (0-5 punktów),
 2. aktywność naukową kandydata (0-10 punktów),
 3. dodatkową aktywność kandydata (0-5 punktów),
 4. potencjał naukowy kandydata oceniany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (0-30 punktów).

Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez kandydata co najmniej 26 punktów rekrutacyjnych, w tym co najmniej 15 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram rekrutacji 

https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_doktorska/harmonogram_rekrutacji

Inne informacje

 1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł (płatne na indywidualne konto podane w systemie IRK).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2022/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2023/2024 wraz z załącznikami okreslającymi Kryteria oceny kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej.

 • podanie do rektora o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zawierające dane kontaktowe oraz określające dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie,
 • życiorys lub CV,
 • opis projektu badawczego będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 3 strony),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego) lub kopii ww. dyplomu poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitymi studiami magisterskimi) bądź poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni kopii suplementu do dyplomu zawierającego informację o średniej ocen,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata w okresie od 2018 roku do 2023 roku dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w szczególności: kopie publikacji naukowych bądź zaświadczenia o publikacjach przyjętych do druku; kopie dokumentów potwierdzających patenty, wdrożenia; zaświadczenia o udziale w projektach badawczych, konferencjach naukowych; informacje o dokonanych innych osiągnięciach naukowych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkową aktywność kandydata w okresie od 2018 roku do 2023 roku dla kandydatów do szkoły doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w szczególności: udział w pracach kół naukowych; osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki; udział w programach wymiany studentów; nagrody i wyróżnienia oraz stypendia naukowe; wolontariat; inne.
 • kwestionariusz kandydata wypełniony według wzoru, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
 • rekomendacja proponowanego promotora,
 • wniosek o udostępnienie sprzętu potrzebnego do przedstawienia prezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (150 zł),
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

W przypadku, gdy kandydat w okresie od 2018 roku 2023 roku przebywał na urlopach wskazanych w art. 204 ust. 3 ustawy, okres aktywności kandydata brany pod uwagę podczas postępowania kwalifikacyjnego zostaje wydłużony, na wniosek kandydata, proporcjonalnie do czasu trwania urlopu.

W przypadku braku dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 spowodowanego oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej, kandydat winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły doktorskiej będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu (albo wystawionego przez dziekanat zaświadczenia o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera lub równorzędnego) nie później niż do 28 września 2023 roku.

Projekt badawczy powinien mieć ścisły związek z tematyką planowanej przez kandydata rozprawy doktorskiej oraz powinien mieć związek ze specjalnością lub zainteresowaniami naukowymi planowanego promotora.

Kandydat może wybrać temat projektu badawczego spośród tematów opublikowanych na stronie internetowej szkoły doktorskiej lub zaproponować własny temat projektu.

Listą promotorów

Proponowane tematy projektów badawczych