Językoznawstwo

szkoła doktorska

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Kształcenie w Szkole doktorskiej nie dłużej niż 4 lata

Ważne informacje

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych).
 2. Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.
 3. Limit miejsc: 2
 4. Informacje o programie kształcenia i regulaminie szkoły doktorskiej
 5. Kontakt: tel. 52 34 19 218
 6. Strona Szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/

Rekrutacja

Przebieg rekrutacji krok po kroku

 

Terminy

 1. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 1 do 7 września 2020 roku.
 2. Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od  1 do 7 września 2020  w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 10 do 18 września 2020 roku. W szczególnych wypadkach rektor lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej mogą wydłużyć termin do 25 września 2020 roku.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:

 1. średnią ocen z toku studiów (0-5 punktów),
 2. aktywność naukową kandydata (0-10 punktów),
 3. dodatkową aktywność kandydata (0-5 punktów),
 4. potencjał naukowy kandydata oceniany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (0-30 punktów).

Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie przez kandydata co najmniej 26 punktów rekrutacyjnych, w tym co najmniej 15 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje

 1. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł (płatne na indywidualne konto podane w systemie IRK).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2019/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 wraz z Załącznikiem do uchwały nr 1  w sprawie kryteriów oceny kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty

 • podanie do rektora o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zawierające dane kontaktowe oraz określające dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie;
 • życiorys lub CV;
 • opis projektu badawczego lub artystycznego będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 3 strony);
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego) lub kopii ww. dyplomu poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni;
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitymi studiami magisterskimi), bądź poświadczonej przez pracownika Biura ds. Stopni kopii suplementu do dyplomu zawierającego informację o średniej ocen;
 • dokumentów potwierdzających aktywność naukową lub artystyczną kandydata w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku, w szczególności: kopii publikacji naukowych, kopii dokumentów potwierdzających patenty, wdrożenia, zaświadczeń o udziale w konferencjach naukowych, informacji o dokonanych osiągnięciach artystycznych;
 • dokumentów potwierdzających dodatkową aktywność kandydata w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku (określonych w § 9 ust.1 pkt. 7 załącznika nr 1 do Uchwały rekrutacyjnej)
 • rekomendacji planowanego promotora;
 • wniosku o udostępnienie sprzętu potrzebnego do przedstawienia prezentacji, o której mowa w § 14 ust. 4;
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (150 zł);
 • jednej fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

W przypadku, gdy kandydat w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku przebywał na urlopach wskazanych w art. 204 ust. 3 ustawy, okres aktywności kandydata brany pod uwagę podczas postępowania kwalifikacyjnego zostaje wydłużony, na wniosek kandydata, proporcjonalnie do czasu trwania urlopu.

Projekty badawcze

Projekt badawczy lub artystyczny powinien mieć ścisły związek z tematyką planowanej przez kandydata rozprawy doktorskiej oraz powinien mieć związek ze specjalnością lub zainteresowaniami naukowymi lub artystycznymi planowanego promotora.

Kandydat może wybrać temat projektu badawczego lub artystycznego spośród tematów opublikowanych na stronie internetowej szkoły doktorskiej lub zaproponować własny temat projektu.

 

Proponowane tamaty projektów badawczzych 2020/2021. 

Językoznawstwo