Wychowanie fizyczne

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2100 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Odkryj swoje sportowe pasje, rozwijaj sprawność fizyczną, zdobywaj przydatną wiedzę

Jeżeli bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna i sport to właśnie kierunek Wychowanie Fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby, dla których aktywność ruchowa jest życiową pasją.

Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi.

Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie!

W ramach studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej. Uzyskują uprawnienia pedagogiczne w ramach:

 •          specjalności nauczycielskiej.

oraz:

 •          kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznych na UKW?

Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. 

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne stanowią pierwszy, określony standardami MNiSW etap ścieżki kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. W ramach programu studiów uzyskasz ponadto przygotowanie do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w szkołach podstawowych, klubach sportowych, związkach i stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych działających w obszarze kultury fizycznej.

Studia przygotowują do podjęcia kontynuacji nauki na studiach magisterskich uzupełniających. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość jej kontynuowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW!

Jednostka prowadząca:
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
 • Kandydaci składają: oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz), o obowiązku ubezpieczenia w trakcie studiów (pobierz) oraz umiejętności pływania (pobierz)
 • Konkurs świadectw dojrzałości odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 1 Uchwały Senatu UKW.
 • O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.
 • Kandydat uzyskuje dodatkowo 4 pkt. za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu (punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia).
 • Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 pkt.
 • Kandydaci legitymujący się aktualną I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt.
 • Kandydaci legitymujący się II klasą sportową otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 • Kandydaci legitymujący się młodzieżową klasą sportową otrzymują dodatkowo 5 pkt.

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Wykaz przedmiotów – wychowanie fizyczne specjalność nauczycielska, studia pierwszego stopnia:

 • Pedagogika aktywności ruchowej
 • Psychologia aktywności ruchowej 
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka WF
 • Emisja głosu z elementami komunikacji i kultury języka
 • Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej
 • Organizacja i prawo w oświacie**
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna w kulturze fizycznej **
 • Anatomia funkcjonalna
 • Antropologia        
 • Biochemia                       
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Teoria WF                          
 • Antropomotoryka            
 • Biomechanika                 
 • Edukacja zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Teoria sportu                     
 • Zabawy i gry ruchowe 
 • Teoria i metodyka tańca
 • Historia kultury fizycznej
 • Propedeutyka medycyny WF
 • Podstawy rekreacji i turystyki
 • Metodologia badań naukowych z elementami statystyki
 • Żywienie człowieka
 • Ergonomia, bhp i ochrona własności intelektualnej
 • Kinezjologia
 • Dydaktyka ćwiczeń kształtujących
 • Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
 • Ćwiczenia ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
 • Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
 • Podstawy fizjoterapii               
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej
 • Nowoczesne formy aktywności ruchowej
 • Teoria i metodyka tańca/ Podstawy teorii i metodyki pracy amatorskich zespołów tanecznych
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki / Teoria i metodyka lekkoatletyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka gimnastyki / Teoria i metodyka gimnastyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka pływania /Teoria i metodyka pływania z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej /Teoria i metodyka piłki ręcznej z elementami sportu kwalifikowanegoTeoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka piłki nożnej z elementami sportu kwalifikowanegoTeoria i metodyka piłki siatkowej /Teoria i metodyka piłki siatkowej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka koszykówki /Teoria i metodyka koszykówki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe o charakterze praktycznym / Seminarium dyplomowe o charakterze teoretycznym
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Programowy obóz letni
 • Programowy obóz zimowy
 • Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne