Odkryj swoje sportowe pasje, rozwijaj sprawność fizyczną, zdobywaj przydatną wiedzę w zakresie kultury fizycznej

Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi.

Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kompetencje. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie!

W ramach nauki, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze kultury fizycznej. 

Studia I stopnia stanowią pierwszy etap przygotowania do nauczania przedmiotu podstawowego wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych oraz nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznym na UKW?

Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy styl życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. 

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne stanowią pierwszy, zgodny ze standardami określonymi przez MEiN, etap ścieżki kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. W ramach programu studiów uzyskasz dodatkowo przygotowanie do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Jako absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne będziesz miał możliwość podjęcia pracy w klubach sportowych, związkach i stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych działających w obszarze kultury fizycznej. Jako absolwent uzyskujesz również kompetencje do prowadzenia własnej działalności zawodowej np. jako trener personalny.

Studia przygotowują do podjęcia nauki na studiach magisterskich uzupełniających. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość jej kontynuowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na studiach II stopnia.

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706


Podstawowe zasady

 1. Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
 2. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymaga się umiejętności pływania (pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania).
 3. Kandydaci składają: oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych Pobierz, o obowiązku ubezpieczenia w trakcie studiów Pobierz oraz umiejętności pływania Pobierz
 4. Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek wychowanie fizyczne zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na w/w kierunku. Skierowania na badania wystawia Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.
 5. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
 6. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.
 7. Kandydat uzyskuje dodatkowo: za pracę instruktora, trenera sportu 5 pkt. (punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia).
 8. Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 30 pkt.
 9. Kandydaci legitymujący się I klasą sportową otrzymują dodatkowo 20 pkt.
 10. Kandydaci legitymujący się II klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt.
 11. Kandydaci legitymujący się młodzieżową klasą sportową otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 12. Kandydaci reprezentujący formy aktywności fizycznej spoza systemu sportu kwalifikowanego, otrzymują dodatkowe punkty za legitymowanie się osiągnięciami:
 • na poziomie Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata – dodatkowo 20 pkt.
 • na poziomie ogólnopolskim: konkursy, imprezy sportowe – dodatkowo 10 pkt.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

 • Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej
 • Język obcy
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Teoria i metodyka tańca
 • Historia kultury fizycznej
 • Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie
 • Dydaktyka ćwiczeń kształtujących
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika

Zajęcia wprowadzające na I semestrze

 • Organizacja uczelni i etykieta akademicka
 • BHP
 • Szkolenie biblioteczne
 • Szkolenie z praw studenta
 • Szkolenie antydyskryminacyjne
 • Planowanie kariery zawodowej

Semestr II

 • Pedagogika aktywności ruchowej
 • Psychologia aktywności ruchowej
 • Podstawy dydaktyki wychowania fizycznego
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna w kulturze fizycznej (e)
 • Anatomia funkcjonalna
 • Antropomotoryka
 • Ćwiczenia ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka tańca/Podstawy teorii i metodyki pracy amatorskich zespołów tanecznych
 • Pedagogika
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • Praktyki w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Semestr III

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Język obcy
 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Programowy obóz zimowy

Semestr IV

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Język obcy
 • Antropologia
 • Biochemia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Edukacja zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodologia badań naukowych
 • Genetyka sportowa
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • Psychologia sportu
 • Programowy obóz letni

Semestr V

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Emisja głosu z elementami komunikacji i kultury języka
 • Biomechanika
 • Podstawy rekreacji i turystki
 • Podstawy fizjoterapii
 • Nowoczesne formy aktywności ruchowej (do wyboru)
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Wykład monograficzny I/II
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe w zakresie przygotowania dydaktycznego w szkole podstawowej cz. 1
 • Praktyki zawodowe w zakresie przygotowania dydaktycznego w szkole podstawowej cz. 2

Semestr VI

 • Teoria sportu
 • Kinezjologia
 • Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
 • Zespołowe gry sportowe
 • Nowoczesne formy aktywności ruchowej (do wyboru)
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Wykład monograficzny I/II
 • Seminarium dyplomowe