Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Kieruj ścieżkami kariery

W dobie rosnącej świadomości rodziców i maturzystów na temat tego, jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową już w trakcie nauki wyciągamy pomocną dłoń i kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. 

Absolwent modułu uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie doradztwa zawodowego oraz human resources wzbogaconych o metodę tutoringu w zakresie kariery; organizacji  działalności gospodarczej i funkcjonowania współczesnego zakładu pracy; komunikacji interpersonalnej, a także posługiwania się specjalistycznym warsztatem metodycznym i diagnostycznym.

Po ukończeniu modułu absolwent uzyskuje szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i human resources z tutoringiem kariery. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice, moduł: Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery na UKW?

Absolwent modułu Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery:

 • może uzyskać zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy i innych instytucjach realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • może podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • może uzyskać zatrudnienie na stanowisku specjalisty w agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego oraz działach human resources jako doradca personalny oraz specjalista w działach kadr i szkolenia,
 • może także ubiegać się o pracę w charakterze specjalisty ds. tutoringu kariery.

Absolwent uzyskuje:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…)
 • uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy (Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty ds. human resources - doradcy personalnego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242303) oraz specjalisty ds. tutoringu kariery (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Warto studiować pedagogikę, moduł: Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Pedeutologia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Filozofia edukacji
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związane z wybranym modułem kształcenia)

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.

W przypadku uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Doradztwo zawodowe i Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem/tutoringiem moduł kształcenia Doradztwo zawodowe i Human Resources z tutoringiem kariery na kierunku Pedagogika nie będzie uruchamiany.  


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery