Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 4 lata

Dla poliglotów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem rosyjskim i chińskim oraz kulturą Rosji i Chin. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. rosyjski z j. chińskim na UKW gwarantują znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem chińskim na poziomie B2.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. rosyjski z j. chińskim na UKW?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować w roli nauczyciela, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego lub chińskiego, jak też kultury obszaru rosyjsko- lub chińskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Warto studiować lingwistykę stosowaną j. rosyjski z j. chińskim

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -


Lista przedmiotów 2021/2022

Praktyczna nauka języka rosyjskiego :

 • Kurs podstawowy (sem. 1,2)
 • Fonetyka (sem. 3,4)
 • Konwersacje (sem. 3,4,5,6)
 • Pisanie z ortografią (sem. 3,4,5,6)
 • Struktury (sem. 3,4,5,6)
 • Kurs zintegrowany (sem. 7,8)

Praktyczna nauka języka chińskiego:

 • Kurs podstawowy (sem. 1,2,3,4)
 • Fonetyka (sem. 3)
 • Konwersacje (sem. 5,6,7,8)
 • Pismo chińskie (sem. 1,2)
 • Rozumienie ze słuchu ( sem. 6,8)
 • Kompozycja tekstu (sem. 7,8)

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:

 • Fonetyka ze słowotwórstwem (sem. 3)
 • Fleksja (sem. 4)
 • Składnia (sem. 5)
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego (sem. 4,5)
 • Leksykologia rosyjska (sem. 7)
 • wstęp do językoznawstwa z terminologią w języku rosyjskim (sem. 1)
 • Tłumaczenie tekstów z języka chińskiego (sem. 7,8)
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych (sem. 6)
 • Akwizycja i nauczanie języka z terminologią w języku obcym (sem. 1)
 • Historia filozofii (sem. 1)
 • Technologia informacyjna (sem. 2)
 • Wychowanie fizyczne (sem. 3,4)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 5,6,7)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 5,6,7)
 • Językoznawstwo kontrastywne (chiński/rosyjski) (sem. 5)
 • Historia języka z elementami gramatyki (chiński/rosyjski) (sem. 6)
 • Wybrane elementy z kultury rosyjskiej ( sem. 4,5)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej (sem. 5)
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej (chiński/rosyjski) (sem. 6,7)
 • Wybrane elementy z kultury Chin (sem. 4,5)
 • Wybrane zagadnienia z historii Chin (sem. 2,3)
 • Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa/kulturoznawstwa (4,5)
 • Seminarium dyplomowe (sem. 7,8)
 • Komunikacja społeczna (sem. 1)   

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

 

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska (bez znajomości języków)