Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Połącz pasję ze swoją karierą. Czy jest coś piękniejszego niż możliwość podróżowania?

Od 2014 r. zawód przewodnika należy do tzw. zawodów zderegulowanych. Teoretycznie może wykonywać go każdy. To jednak tylko pozory. By być przewodnikiem lub pilotem turystycznym trzeba posiadać nie tylko predyspozycje psycho-fizyczne, ale także, a może przede wszystkim olbrzymią wiedzę z najróżniejszych dziedzin życia.

Proponowane przez nas studia to nie tygodniowy kurs przewodnicki, ani szkolenie pilotów turystycznych. Studia Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to kompleksowy cykl kształcenia dający Ci bardzo solidne podstawy do podjęcia w przyszłości tej trudnej i odpowiedzialnej, ale też bardzo satysfakcjonującej pracy. Studia trwają trzy lata. Program został ułożony tak, aby przygotować Cię jak najbardziej wszechstronnie do wykonywania profesji przewodnika i pilota, ale też będziemy starać się uświadomić Ci, że ta profesja wymaga ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

W trakcie studiów spotkasz się z wysoko wykwalifikowana kadrą, ludzi dla których turystyka jest też pasją, którzy jakże często sami są przewodnikami. Warto nadmienić, że przed uruchomieniem w 2017 r. Przewodnictwa i pilotażu turystycznego prowadziliśmy studia magisterskie Turystyka krajoznawcza i kulturowa (2014-2017).

Z całą pewnością: takich studiów, próżno szukać w Polsce. Na tych studiach nie będziesz się nudzić. Jest tylko jeden warunek: musisz być człowiekiem z pasją do poznawania. 

Specjalności:

Kierunek Przewodnictwo i pilotaż turystyczny nie posiada specjalności, co wcale nie oznacza, iż nie będziesz mieć możliwości wyboru bloków przedmiotowych. Jest jednak zasada: o wyborze bloku tematycznego decyduje głos większości studentów danego roku.  

Gdzie możesz znaleźć pracę po przewodnictwie i pilotażu turystycznym na UKW?

Przede wszystkim jako przewodnik lub pilot turystyczny pomyśl o samodzielnej działalności gospodarczej. Możesz jednak nawiązać współpracę z organizacjami przewodnickimi lub biurami turystycznymi. Będziesz posiadać także predyspozycje do pracy w biurach informacji turystycznej oraz centrach promocji walorów turystyczno-kulturowych regionu, placówkach muzealnych. Z całą pewnością kompetencje, które zdobędziesz w trakcie studiów będą Twoim atutem w staraniu się o pracę w branży turystycznej.  Posiadać będziesz właściwe horyzonty wiedzy, ale także umiejętności. 

Warto studiować przewodnictwo i pilotaż turystyczny na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I SEMESTR

 • Historia turystyki
 • Krajoznawstwo
 • Krajobraz kulturowy w turystyce
 • Krainy historyczne
 • Archeoturystyka
 • Metodyka i savoir-vivre przewodnictwa i pilotażu
 • Projektowanie i organizacja przedsięwzięć turystycznych
 • Cywilizacje starożytne
 • Historia kultury
 • Polityka turystyczna
 • Język obcy

II SEMESTR

 • Szlaki turystyczne
 • Obszary chronione w turystyce
 • Kartografia turystyczna
 • Marketing i zarządzanie w turystyce
 • Elementy prawa w turystyce
 • Dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy
 • Historia średniowiecza
 • Turystyka sakralna
 • Język obcy
 • Regiony turystyczne

III SEMESTR

 • Miejska turystyka kulturowa
 • Historia nowożytna
 • Historia sztuki
 • Muzea Europy: historia i zbiory
 • Przewodniki turystyczne - metody konstrukcji
 • Elementy atrakcyjności turystycznej
 • Język obcy

IV SEMESTR

 • Historia XIX w.
 • Historia XX w.
 • Zabytkowe założenia pałacowo-ogrodowe
 • Objazd naukowy**
 • Pracownia i zajęcia terenowe - Kujawy (pracownia 11 x 2 h + zajęcia terenowe 1 x 8 h)***
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Vademecum metodologiczno-badawcze

Blok II

 • Vademecum metodologiczno-badawcze

V SEMESTR

 • Język nowożytny****
 • Wychowanie fizyczne

Blok I

 • Historia kolekcjonerstwa
 • Historia kultury ludowej
 • Dziedzictwo judaistyczne w turystyce
 • Tanatoturystyka i turystyka martyrologiczna
 • Dziedzictwo niematerialne w turystyce
 • Seminarium licencjackie

Blok II

 • Turystyka eventowa i ożywionej historii
 • Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych
 • Turystyka wypoczynkowa
 • Turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
 • Turystyka militarna
 • Emisja głosu
 • Seminarium licencjackie

VI SEMESTR

 • Pracownia i zajęcia terenowe - Ziemia Chełmińska (pracownia 11 x 2 h + zajęcia terenowe 1 x 8 h)***
 • Pracownia i zajęcia terenowe - Pomorze (pracownia 11 x 2 h + zajęcia terenowe 1 x 8 h)***
 • Język nowożytny****

Blok I

 • Retoryka*
 • Ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym*
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Rynek, usługi i doradztwo turystyczne
 • Baza noclegowa w turystyce
 • Seminarium licencjackie

Blok II

 • Emisja głosu
 • Promocja dziedzictwa kulturowego
 • Reklama w turystyce
 • Terenowe ścieżki edukacyjne*
 • Retoryka*
 • Seminarium licencjackie

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny