Politologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Interesują Cię problemy i wyzwania współczesnego świata?  Pasjonuje Cię śledzenie wydarzeń politycznych i procesów społecznych? A może marzy Ci się kariera, dzięki której wywierać będziesz wpływ na te wydarzenia i procesy – w wymiarze lokalnym, krajowym, a nawet europejskim bądź globalnym?

 

Studia na kierunku Politologia są właśnie dla Ciebie!

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy podejmować będą pracę w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, organizacjach pozarządowych, a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

Studia dadzą Ci wszechstronne wykształcenie w zakresiepolityki i życiapublicznego. Opierając się na najnowszym stanie wiedzy, wyróżni Cię dogłębne rozumienie procesów politycznych i społecznych, dotyczących Polski, Europy i świata.

Studia na kierunku Politologia umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:   

 1. Lider społeczny – moduł obejmuje zajęcia przygotowujące do pełnienia odpowiedzialnych ról w zarządzaniu instytucjami publicznymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wybierając go, poznasz m.in. tajniki przywództwa społecznego, zarządzania zespołem, prowadzenia dialogu społecznego, pozyskiwania środków i zarządzania projektami, a także kreowania osobistej marki lidera.
 2. Polityka lokalna – moduł kształci w obszarze wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do działania publicznego i politycznego w zakresie zarządzania i rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Zajęcia obejmują m.in. politykę miejską i regionalną, marketing terytorialny, bezpieczeństwo lokalne oraz zarządzanie projektami. 

Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci nie tylko doskonale rozumieli złożoną rzeczywistość społeczną i polityczną, lecz także posiadali konkretne umiejętności, pozwalające na jej kształtowanie.

Adresaci studiów

Studia politologiczne przeznaczone są dla osób o szerokich horyzontach, zdolnościach analitycznych oraz ambicjach podejmowania odpowiedzialnych wyzwań w sferze publicznej. Jest to kierunek dla pragnących aktywnie wpływać na rzeczywistość. To wybór dla kandydatek i kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kompleksowego oraz elastycznego wykształcenia, które umożliwi łatwe dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Kariera zawodowa

Studia przygotują Cię do pracy na następujących stanowiskach:

 • polityk pełniący służbę publiczną na szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • urzędnik administracji publicznej, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • doradca polityczny w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia kampanii wyborczych,
 • analityk rynku politycznego lub copywriter w agencji marketingowej,
 • analityk w instytucie badania opinii publicznej,
 • działacz społeczny w organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeniu, fundacji),
 • ekspert w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi,
 • specjalista ds. public relations w instytucjach samorządowych,
 • animator społeczności lokalnych.

Warto studiować politologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój 105
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Wstęp do nauki o polityce i administracji
 • Nauka o państwie i prawie
 • Klasyczna myśl polityczna
 • Komunikowanie społeczne i polityczne
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Historia polityczna świata po 1945 r.
 • Wstęp do ekonomii
 • Wstęp do filozofii
 • Język obcy

Semestr II

 • Demografia
 • Technologia informacyjna
 • Systemy polityczne Europy Zachodniej i USA
 • Najnowsza historia Polski
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Geografia polityczna
 • Komentarz polityczny
 • Wstęp do badań politologicznych
 • Systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej
 • Język obcy

Semestr III

 • Ruchy społeczne
 • Ideologie polityczne
 • Socjologia polityki
 • Prawa człowieka
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Proseminarium
 • Język obcy

Semestr IV

 • Partie i systemy partyjne
 • System polityczny RP
 • Polska myśl polityczna
 • Integracja europejska
 • Administracja publiczna
 • Język obcy
 • Seminarium licencjackie
 • Wychowanie fizyczne

Semestr V

 • Samorząd i polityka lokalna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Marketing polityczny
 • Seminarium licencjackie
 • Wychowanie fizyczne

Semestr VI

 • e-polityka (e-learning)
 • Sztuka dyplomacji i negocjacji
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka ekologiczna
 • Seminarium licencjackie

MODUŁY DO WYBORU (realizowane od IV semestru)

MODUŁ I  Lider społeczny

 • Przywództwo społeczne
 • Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami
 • Planowanie partycypacyjne
 • Aktywizowanie społeczności lokalnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Public relations w sferze publicznej
 • Zarządzanie zespołem
 • Marka osobista lidera
 • Dialog społeczny
 • e-administracja (e-learning) 

MODUŁ II  Polityka lokalna

 • Polityka regionalna
 • Polityka miejska
 • Marketing terytorialny
 • Ruchy miejskie i aktywność lokalna
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Lider społeczności lokalnych
 • Zarządzanie projektami na szczeblu lokalnym
 • Eco-cities i zrównoważony rozwój miast
 • Public Relations miast
 • e-partycypacja (e-learning)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom politologii:

Politologia