Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Najmłodsze pokolenia potrzebują profesjonalnych opiekunów

Nowoczesne rodzicielstwo to nie jedynie troska o dziecko, ale także zapewnienie warunków opieki, rozwoju i wczesnej edukacji. Wielkim projektem społecznym jest stworzenie klimatu i systemu wsparcia dla rodziny chcącej dla swego dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach życia, wysokiej jakości opieki wspierającej edukacyjnie.
Rodzice są gotowi powierzać swoje potomstwo specjalistom, twórczym profesjonalistom o wysokich kompetencjach opiekuńczych oraz wychowawczych.
Te pedagogiczne studia skupiają się na umiejętnościach związanych z rozpoznawaniem potencjału dziecka i pomaganiem mu w procesach rozwoju. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do pracy z najmłodszymi, ale również z ich rodzinami.
Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu:

 • wychowawca małego dziecka (w klasyfikacji zawodów nr 234202- Grupa elementarna 2342 – Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka, w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2342 Early childhood educators), zgodnie z Krajowym standardem kompetencji zawodowych;
 • uzyskuje przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć opiekuńczych i w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie MEN z 01 sierpnia 2017, § 2, ust. 2, § 15, ust.4, pkt.1, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 98);
 • uzyskuje uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym a także sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w charakterze opiekuna dziennego lub niani na podstawie umowy o świadczeniu usług (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zmianami).

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o module opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju na UKW?

 • żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
 • placówki typu opiekuńczo-wychowaczego (np. DMDz.,Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
 • przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi) oraz inne formy wychowania przedszkolnego na stanowisku osoby niebędącej nauczycielem (w tym pomocy nauczyciela) do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci (na podst. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 15.1.; Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 14, ust. 2 załącznika nr 1, z późn. zm.);
 • placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora;
 • inne placówki oferujące opiekę i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) w roli pedagoga - członka Zespołu WWRD;
 • Absolwent może pracować także jako dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r.ż. oraz niania, sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy uaktywniającej), a także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (zgodnie z ustawą z dnia 4.02. 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm.).

Warto studiować pedagogikę o module opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.

Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Pedeutologia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Filozofia edukacji
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związane z wybranym modułem kształcenia)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju