* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW

Studia na kierunku Matematyka w edukacji rozpoczynają cykl kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki. Jednocześnie umożliwiają nabycie umiejętności związanych z zastosowaniem matematyki.

Treści kształcenia pozwalają studentowi uzyskać praktyczne kompetencji związane z działalnością zawodową nauczyciela matematyki w zakresie:

  • podstawy programowej z matematyki we wszystkich typach szkół realizowanej na przedmiotach matematyczncyh (np. Analzia matematyczna I, Algebra liniowa I, Geometria euklidesowa, Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa),
  • wstępnego przygotowania pedagogicznego (np. Propedeutyka uczenia się matematyki, Matematyczna edukacjia wczesnoszkolna, Psychologiczne koncepcje motywacji i uczenia się, Współczesne metody aktywizujące, Podstawy prawa oświatowego),
  • prowadzenia zajęć z matematyki (np. Warsztaty popularyzacji matematyki w szkole podstawowej, Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych w szkole podstawowej, Dostosowania wymagań edukacyjnych w nauczeniu matematyki),
  • praktyki zawodowej realizowanej w formie zajęć praktycznych w placówkach edukacyjnych.

Ponadto studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne związane z optymalizacją, formułowaniem i rozwiązywaniem problemów algorytmicznych, wykorzystaniem modelowania matematycznego, także z zastosowaniem metod komputerowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po Matematyce w edukacji na UKW?

Kontynuując naukę po studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Matematyka w edukacji możesz uzyskać pełne kwalifikacji do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów.

Dzięki innowacyjności studiów, bezpośrednio po uzyskaniu tytułu licencjata, absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza danych, w szczególności w urzędach statystycznych, administracji skarbowej, firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowisku analityka. 

Jaką ścieżkę rozwoju wybrać po studiach pierwszego stopnia na kierunku Matematyka w edukacji?

Możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Matematyka w edukacji lub kierunkach pokrewnych, np. matematyka, matematyka stosowana.

Warto studiować matematykę w edukacji na UKW

Jednostka prowadząca:

Instytut Matematyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 
85-090 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 6166
email: imath@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

1.Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.
2.Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę na poziomie rozszerzonym, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 50%.
3.Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze starą maturą POBIERZ

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) POBIERZ

Wykaz przedmiotów 

Student może zgodnie ze swoimi zainteresowaniami budować swój plan studiów poprzez realizację modułów do wyboru, które zostają uruchomiane po osiągnięciu wymaganej liczby zapisanych studentów. Studia realizowane są z uwzględnieniem nowoczesnych form edukacji, w tym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (w wykazie przedmiotów oznaczone symbolem (e)).

Semestr I
Analiza matematyczna I
Algebra liniowa I
Wstęp do matematyki
Kombinatoryka
Repetytorium z matematyki
Technologie informacyjne
Psychologiczne koncpecje motywacji i uczenia się
Język obcy

Semestr II
Analiza matematyczna II
Algebra liniowaII
Geometra elementarna
Statystyka opisowa
Arkusze kalkulacyjne
Propedeutyka uczenia się matematyki
Matematyczna edukacji wczesnoszkolna
Język obcy
Zajęcia praktyczne w placówkach edukacyjnych

Semestr III
Analiza matematyczna III
Rachunek prawdopodobieństwa
Geometria analityczna
Technologie informacyjne w edukacji
Podstawy kształcenia matematyki
Język obcy
Zajęcia praktyczne w placówkach edukacyjnych
Moduły do wyboru: Konstrukcje zbiorów liczbowych/Teoria grafów


Semestr IV
Wstęp do teorii liczb
Statystyka matematyczna (e)
Język programowania I (e)
Heurystyczne metody rozwiązywania zadań matematycznych
Współczesne metody aktywizujące w edukacji
Matematyka szkoły podstawowej cz.1
Proseminarium
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (e)
Moduły do wyboru: Dodatkowe rozdziały algebry/Dodatkowe rozdziały analizy

Semestr V
Równania różniczkowe zwyczajne
Prognozowanie statystyczne (e)
Język programowania II (e)
Rozwiązywania problemów algorytmicznych (e)
Warsztaty popularyzacji matematyki w szkole podstawowej
Matematyka szkołu podstawowej cz.2
Seminarium licencjackie
Wychowanie fizyczne
Zajęcia praktyczne w placówkach edukacyjnych
Moduły do wyboru: Przestrzenie metryczne/Teoria mnogości

Semestr VI
Fizyka
Matematyka obliczeniowa (e)
Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego
Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych w szkole podstawowej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w nauczaniu matematyki
Podstawy prawa oświatowego
Seminarium licencjackie
Kultura języka i komunikacja interpersonalna (e)
Historia matematyki (e)
Zajęcia praktyczne w placówkach edukacyjnych