Inżynieria techniczno-informatyczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej na UKW?

Absolwent kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) i jest przygotowany do nauczania przedmiotów: technika, podstawy informatyki, oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent ma także pełne kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Warto studiować inżynierię techniczno-informatyczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemia lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku   Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I rok I semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Matematyka
 • Chemia\
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja pracy, zarządzanie, elementy ergonomii i BHP
 • Ekonomia z elementami marketingu
 • Grafika inżynierska
 • Metrologia techniczna
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

I rok II semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Matematyka
 • Fizyka techniczna
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (tw. sztuczne)
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania ( mat. drzewne)
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania( metale)
 • Podstawy informatyki i algorytmiki
 • Technologia polimerów
 • Język obcy
 • Recykling materiałów inżynierskich
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Historia postępu naukowo-technicznego

II rok III semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • Podstawy programowania
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Język obcy

Moduł zajęć do wyboru A

 • Innowacyjne materiały i technologie (tw. sztuczne)
 • Innowacyjne materiały i technologie (mat. drzewne)
 • Innowacyjne materiały i technologie (metale)

Moduł zajęć do wyboru B

 • Kształtowanie właściwości materiałów inżynierskich ( tw. sztuczne)
 • Kształtowanie właściwości materiałów inżynierskich ( mat. drzewne)
 • Kształtowanie właściwości materiałów inżynierskich (metale)

II rok IV semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • Elektrotechnika
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Podstawy bioinżynierii medycznej
 • Pracownia technologiczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedsiębiorczość

Moduł zajęć do wyboru A

 • Nowe procesy wytwarzania

Moduł zajęć do wyboru B

 • Nowe materiały inżynierskie

III rok V semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Elektronika
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • Komputerowe wspomaganie w technice
 • Pracownia projektowo-konstruktorska urządzeń mechanicznych
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru A

 • Wykład monograficzny I
 • Projekt I

Moduł zajęć do wyboru B

 • Wykład monograficzny I
 • Projekt I

III rok VI semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Termodynamika
 • Pracownia projektowo-konstruktorska urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Innowacyjność w gospodarce i przemyśle

Moduł zajęć do wyboru A

 • Laboratorium specjalizacyjne
 • Wykład monograficzny II
 • Projekt II
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru B

 • Laboratorium specjalizacyjne
 • Wykład monograficzny II
 • Projekt II
 • Seminarium dyplomowe

IV rok VII semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Nowoczesne technologie w procesie samokształcenia
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Edukacja ekologiczna

Moduł zajęć do wyboru A

 • Seminarium dyplomowe\
 • Pracownia dyplomowa

Moduł zajęć do wyboru B

 • Seminarium dyplomowe\
 • Pracownia dyplomowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii techniczno-informatycznej:

Inżynieria techniczno-informatyczna