Inżynieria bezpieczeństwa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają  3,5 roku

Zostań inżynierem od trudnych sytuacji

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o życiu superbohatera ratującego świat? Taką szansę dają Ci studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na nie osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak: walka z żywiołami, lub protesty i uliczne zamieszki. Na tym kierunku otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków.

Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak: awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii bezpieczeństwa na UKW?

Uzyskana przez absolwentów szeroka wiedza ogólnotechniczna oraz specjalistyczna umożliwiają absolwentom zatrudnienie - zależnie od wybranej specjalności - w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzaniem kryzysowym, w podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną mienia i osób (po ukończeniu dodatkowych kursów kwalifikacyjnych), a także przygotowuje do aplikacji do służb państwowych, działających w obszarach ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego. W tych też służbach absolwent ma kwalifikacje do zatrudnienia na stanowiskach cywilnych.

Warto studiować inżynierię bezpieczeństwa na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I rok I semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Matematyka
 • Fizyka ogólna i techniczna
 • Chemia i technologia chemiczna
 • Materiałoznawstwo
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Zarządzanie
 • Podstawy analizy ryzyka
 • Prawo
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy

I rok II semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Systemy informatyczne
 • Podstawy ekonomii i marketingu
 • Podstawy technicznych systemów zabezpieczeń
 • Termodynamika i mechanika płynów
 • Podstawy środków bezpieczeństwa i ochrony
 • Podstawy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
 • Procesy informacyjne
 • Język obcy
 • Współczesne problemy techniki

II rok III semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Mechanika z elementami wytrzymałości materiałów
 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Podstawy budownictwa
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Język obcy
 • Humanizacja techniki w życiu społecznym

Moduł zajęć do wyboru A

 • Podstawy bezpieczeństwa technicznego
 • Bezpieczeństwo techniczne infrastruktury krytycznej

Moduł zajęć do wyboru B

 • Podstawy wojskoznawstwa
 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa

II rok IV semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Elektrotechnika, elektronika i zagrożenia elektryczne
 • Jakość systemów
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Organizacja systemów ratownictwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Skutki zagrożeń
 • Modelowanie zagrożeń
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł zajęć do wyboru A

 • Certyfikacja i dokumentacja w bezpieczeństwie technicznym

Moduł zajęć do wyboru B

 • Przemysł i gospodarka w systemie obronności państwa

III rok V semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Bazy danych
 • Inżynieria transportu
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Wychowanie fizyczne
 • Wprowadzenie do wiedzy o polityce

Moduł zajęć do wyboru A

 • Monitorowanie stanu technicznego i ocena ryzyka awarii maszyn i urządzeń
 • Bezpieczeństwo konstrukcji w budownictwie technicznym
 • Środki bezpieczeństwa i ochrony w bezpieczeństwie technicznym
 • Analiza niezawodności i procedury awaryjne w bezpieczeństwie technicznym

Moduł zajęć do wyboru

 • Procedury administracyjne w służbie publicznej
 • Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie państwa
 • Nowoczesne materiały i technologie w bezpieczeństwie i obronności
 • Wprowadzenie do międzynarodowych uwarunkowań obronności państwa

III rok VI semestr

Moduł zajęć podstawowych

 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii bezpieczeństwa:

Inżynieria bezpieczeństwa