Humanistyka drugiej generacji

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studiuj i pracuj na styku dwóch światów - projektuj i testuj gry!

Reagujemy na zmiany cywilizacyjne i rynkowe! 

Studia przygotowują w zakresie badania i projektowania gier.

Gdzie możesz znaleźć pracę po humanistyce drugiej generacji na UKW?

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku:

 • projektant gier,
 • programista gier,
 • grafik w branży growej,
 • tester gier,
 • dziennikarz growy,
 • specjalista ds. PR w branży gier. 

Warto studiować humanistykę drugiej generacji na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
tel. +48 52 326 64 35


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim i języku angielskim.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 13/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

I semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Introduction to Game Design ENG
 • Introduction to Game Studies ENG
 • Literatura interaktywna
 • Projektowanie gier planszowych
 • Wprowadzenie do testowania gier

II semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Logika i probabilistyka
 • Project Management ENG
 • Warstwa artystyczna w grach
 • Wprowadzenie do matematyki stosowanej
 • Wprowadzenie do projektowania fabuł
 • Wprowadzenie do silników gier

III semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Prawo własności intelektualnej
 • Ekonomia rynku gier (e)
 • Produkcja gier
 • Nowe media
 • Grywalizacja w edukacji i zarządzaniu
 • Game Monetization ENG
 • Role-Playing Games ENG

Moduły zajęć do wyboru

 • Unity ENG / Game Writing ENG
 • Projekt (cyfrowy) / Projekt (analogowy) 

Praktyki

 • Współpraca z interesariuszami

IV semestr

Moduły zajęć podstawowych:

 • Virtual and Augmented Reality ENG
 • Prawo rynku gier
 • Ludologia
 • Warsztat tekstów naukowych

Moduły zajęć do wyboru:

 • Programowanie C# / Projektowanie dialogów i questów
 • Projekt (cyfrowy) / Projekt (analogowy) 
 • Projekt badawczy / projekt wdrożeniowy

Praktyki

 • Współpraca z interesariuszami

V semestr

Moduły zajęć do wyboru:

 • Unreal Engine ENG / Worldbuilding ENG
 • Level Design/ Projektowanie larpów
 • Gry miejskie/ Dziennikarstwo growe
 • Projekt (cyfrowy) / Projekt (analogowy) 
 • Seminarium dyplomowe

Praktyki

 • Praktyka zawodowa (zewnętrzna)
 • Współpraca z interesariuszami

VI semestr

Moduły zajęć do wyboru:

 • Seminarium dyplomowe

Praktyki

 • Praktyka zawodowa (zewnętrzna)
 • Współpraca z interesariuszami

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szcególnie polecane studentom humanistyki drugiej generacji:

Humanistyka drugiej generacji