Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  1600 zł/semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

ZOSTAŃ KREATOREM BEZPIECZNEGO SPOŁECZEŃSTWA!

Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, a zwłaszcza globalna walka z koronawirusem, wyznaczają nowy styl myślenia. Dotyczy to głównie zagrożeń, na które narażony jest człowiek oraz środowisko. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem i potrafisz dzielić się tą wiedzą, jeśli bycie aktywnym obywatelem stanowi dla Ciebie wartość i chcesz mieć udział w przygotowywaniu do pracy liderów demokratycznego społeczeństwa, jeśli szkoła, jak również służby mundurowe: Policja, Wojsko to dla Ciebie także miejsca edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie to TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

Dlaczego warto?

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie to kierunek unikalny w skali kraju i Europy - studia, realizowane w trybie 3+2, umożliwią absolwentom uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nie jednego, ale dwóch przedmiotów jednocześnie po 5 latach studiów - na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 2. Ponadto kierunek przygotowuje profesjonalne kadry kompetentne do zajmowania się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w ramach realizacji zadań na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach związanych ze służbami mundurowymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Dzieje się tak dzięki ścisłej współpracy nauczycieli akademickich przede wszystkim z Policją oraz innymi służbami mundurowymi a także instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

1 + 2 = znalezienie dobrej, stabilnej i satysfakcjonującej pracy!

Co oferujemy?

 • rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie, bądź euroregionie; edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie;
 • umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego;
 • innowacyjne metody i formy nauczania: zajęcia praktyczne, wizyty studyjne w takich instytucjach państwowych i samorządowych jak: Policja, Centra Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Wojsko, Służba Graniczna, biura poselskie, Sejm, Senat, KPRM, IPN, organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością obywatelską i problematyką bezpieczeństwa;
 • atrakcyjne zajęcia dodatkowe: kurs samoobrony, kurs ratownictwa wodnego, obóz survivalowy.

Kto prowadzi zajęcia na specjalności?

 • doświadczeni i kompetentni nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy – wyróżniający się nauczyciele WOS i edukacji dla bezpieczeństwa, przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Wojska, ratownicy, samorządowcy.

Co jest celem studiów?

 • przygotowanie nauczycieli dwóch przedmiotów jednocześnie: edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Studia na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, jako studia nauczycielskie, muszą być ze względów prawnych studiami I i II stopnia. Na I stopniu zapewniają one studentom nauczycielskie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Konstrukcja studiów dla całego kierunku została zaprojektowana w taki sposób, aby na I stopniu wyposażyć studentów w gruntowne przygotowanie merytoryczne do nauczania obu przedmiotów: edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej, a na II stopniu do nauczania obu przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej;
 • przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa do wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach związanych z służbami mundurowym (Policja, Wojsko itp.) oraz zarządzaniem kryzysowym.

Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu całego cyklu studiów (3+2):

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie);
 • Policja, Wojsko, inne służby mundurowe;
 • Centra Zarządzania Kryzysowego;
 • instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe (stanowiska związane z edukacją dla bezpieczeństwa i wiedzą o społeczeństwie).

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydziałpedagogiki@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 UchwałySenatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna
 • Podstawy socjologii i socjologia wychowania
 • Historia myśli społecznej i pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy pedeutologii z elementami tutoringu
 • Społeczno-edukacyjna przestrzeń rodziny
 • Edukacja włączająca
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy metodologii badań w edukacji
 • Praktyka zawodowa – pedagogiczna
 • Dydaktyka ogólna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • Metodyka wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej
 • Praktyka zawodowa – nauczycielska (WoS) na poziomie szkoły podstawowej
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej
 • Praktyka zawodowa – nauczycielska (EdB) na poziomie szkoły podstawowej
 • Wprowadzenie do nauki o polityce i administracji
 • Funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej
 • Podstawy wiedzy o społeczeństwie obywatelskim
 • Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

Alternatywne przedmioty do wyboru:

 • Debata publiczna i media w polityce
 • Sfera publiczna w demokracji
 • Podstawy prawne systemu politycznego
 • Prawa człowieka i wolności obywatelskie
 • Współczesne problemy społeczne
 • Patologie życia społecznego
 • Nowe ruchy społeczne i religijne
 • Wprowadzenie w problematykę stosunków międzynarodowych
 • Wychowanie obywatelskie i patriotyczne
 • Komunikacja w sytuacjach zagrożenia
 • Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego
 • Etyczne i prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe
 • Istota i rodzaje bezpieczeństwa
 • Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole i placówkach oświatowych
 • Promocja zdrowia i ochrona środowiska naturalnego
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych
 • Współpraca szkoły i placówek oświatowych z Policją

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie