Pedagogika z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  1750 zł/semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zostań specjalistą od sytuacji kryzysowych!

Moduł ten przeznaczony jest dla osób lubiących ekstremalne wyzwania, chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i jego zarządzania, rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi, usuwania ich skutków. Moduł ten koncentruje się na kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu monitorowania bezpieczeństwa, organizowania pomocy poszkodowanym na skutek różnych wypadków i klęsk żywiołowych, a także przeciwdziałania różnym zagrożeniom. Absolwenci tego modułu uzyskują uprawnienia do wykonywania takich zawodów, jak: Specjalista zarządzania kryzysowego (w klasyfikacji zawodów kod: 242227), Pracownik zarządzania kryzysowego (kod: 341206), Inspektor obrony cywilnej (kod: 325513), Pracownik cywilny służb mundurowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po Pedagogice z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW w Bydgoszczy?

Absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym,
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna),
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
 • pracownik krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego,
 • pracownik w strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską oraz placówkach oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską i kształtowanie tożsamości narodowej w społeczeństwie polskim.

Warto studiować Pedagogikę z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW w Bydgoszczy.

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydziałpedagogiki@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 3 UchwałySenatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna
 • Podstawy socjologii i socjologia wychowania
 • Historia myśli społecznej i pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy pedeutologii z elementami tutoringu
 • Społeczno-edukacyjna przestrzeń rodziny
 • Edukacja włączająca
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy metodologii badań w edukacji
 • Praktyka zawodowa – pedagogiczna
 • Dydaktyka ogólna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • Metodyka wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej
 • Praktyka zawodowa – nauczycielska (WoS) na poziomie szkoły podstawowej
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej
 • Praktyka zawodowa – nauczycielska (EdB) na poziomie szkoły podstawowej
 • Wprowadzenie do nauki o polityce i administracji
 • Funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej
 • Podstawy wiedzy o społeczeństwie obywatelskim
 • Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

Alternatywne przedmioty do wyboru:

 • Debata publiczna i media w polityce
 • Sfera publiczna w demokracji
 • Podstawy prawne systemu politycznego
 • Prawa człowieka i wolności obywatelskie
 • Współczesne problemy społeczne
 • Patologie życia społecznego
 • Nowe ruchy społeczne i religijne
 • Wprowadzenie w problematykę stosunków międzynarodowych
 • Wychowanie obywatelskie i patriotyczne
 • Komunikacja w sytuacjach zagrożenia
 • Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego
 • Etyczne i prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe
 • Istota i rodzaje bezpieczeństwa
 • Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole i placówkach oświatowych
 • Promocja zdrowia i ochrona środowiska naturalnego
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych
 • Współpraca szkoły i placówek oświatowych z Policją

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne