Administracja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Interdyscyplinarny charakter studiów

Jeżeli chcesz sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, zostań studentem Administracji! Studia na tym kierunku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od lat, co potwierdza ich atrakcyjność i przydatność zawodową. 

Program studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowanie do zajmowania różnych stanowisk w instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Jest to program w pełni nowoczesny, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co przez to należy rozumieć? Po pierwsze - praktyczny wymiar zajęć - nasi pracownicy to specjaliści z danej dziedziny - nie tylko przekażą Ci wiedzę ale również wskażą praktyczne zastosowanie instytucji prawa administracyjnego Jak? - poprzez praktyczne konwersatoria, jak i realizację spotkań z praktykami i nie tylko. Po drugie - szeroki katalog zajęć dodatkowych - w tym: możliwość uczestnictwa w dedykowanych Kołach Naukowych, a po trzecie - inspirujące wykłady skłaniające do samodzielnego poszerzania wiedzy.

UKW zapewnia dostęp do internetowych baz danych oraz platform zdalnego nauczania, które pozwalają na indywidualne tempo nauki lub powtórek. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się prawem, stosowania prawidłowej argumentacji w oparciu o przepisy prawa, doktrynę i orzecznictwo, konstruowania pism urzędowych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. Jako profesjonalista w tym obszarze możesz pomagać innym osobom w kontaktach z różnymi urzędami. 

Studia z zakresu administracji otworzą drogę do dalszej edukacji na studiach magisterskich oraz stanowisk średniego oraz kierowniczego stopnia w szerokim wachlarzu instytucji. UKW oferuje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz wyboru formy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Studenci mogą efektywnie łączyć pracę, życie rodzinne oraz naukę zachowując optymalny work-life balance.

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Student w trakcie trwania studiów może również skorzystać z oferty odbycia nieobowiązkowych praktyk w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Cennym doświadczeniem jest również możliwość aktywności naukowej w ramach kół naukowych oraz uczestnictwo w spotkaniach z praktykami z zakresu administracji publicznej.

Warto studiować administrację  na UKW

Jednostka prowadząca:

Instytut Prawa i Ekonomii
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001 

Zobacz prezentację multimedialną Instytutu Prawa i Ekonomii UKW

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo konstytucyjne
 • Nauka o administracji
 • Historia administracji
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna w administracji publicznej
 • Język obcy 

Semestr II 

 • Prawo administracyjne. Część ogólna
 • Instytucje ochrony prawa
 • Prawa człowieka
 • Podstawy logiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy statystyki
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr III

 • Wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji rządowej
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo finansów publicznych
 • Instytucje i prawo europejskie
 • Dostęp do informacji i ich ochrona w administracji publicznej
 • Język obcy

Semestr IV

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Postępowanie cywilne
 • Umowy w administracji
 • E-administracja
 • Polityka społeczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Administracja zatrudnienia i rynku pracy
 • Administracja dóbr kultury
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Moduł B:

 • Administracyjne prawo osobowe
 • Administracja spraw socjalnych
 • Administracja oświaty i nauki
 • Administracja obrony kraju
 • Komunikacja interpersonalne (zajęcia realizowane w ramach e-learningu)

Semestr V

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Administracja publiczna w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Status prawny urzędników administracji publicznej
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodologia badań społecznych
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Administracja nieruchomościami i mieszkalnictwa
 • Administracja transportu

Moduł B:

 • Administracja planowania przestrzennego i budownictwa
 •  Administracja turystyki i sportu

Semestr VI

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Postępowanie karne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja rolnictwa i rozwoju wsi

Moduł B:

 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Administracja wobec patologii społecznych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom administracji:

Administracja