Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

Dzięki temu modułowi zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

Absolwent modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe
z coachingiem uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w tym m.in. rekrutacji i selekcji, szkoleń i systemów motywowania pracowników). Uzyskuje też przygotowanie do realizacji procesu doradztwa zawodowego oraz zastosowania w praktyce podejścia coachingowego.

Praca po pedagogice z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem na UKW

Zakres stanowisk dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Absolwent tego modułu:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działach Human Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Zakres stanowisk dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego:

Absolwent tego modułu:

 • może uzyskać zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych oraz specjalista odpowiedzialny za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych, zwłaszcza w działachHuman Resources, a także w instytucjach doradztwa personalnego, instytucjach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • może uzyskać zatrudnienie jako doradca zawodowy w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • może starać się o pracę jako coach lub otworzyć prywatną praktykę coachingową.

Absolwent uzyskuje:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego(zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, określającym szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli),
 • uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi - doradcy personalnego (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242303), specjalisty ds. rekrutacji pracowników (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242309) oraz specjalisty ds. coachingu (w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Warto studiować pedagogikę z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl


 

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem