Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Efektywnie zarządzaj swoją pasją

Ukończyłeś zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, a Twoje ambicje nadal są niespełnione? Idź na studia II stopnia! Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne uniwersyteckie wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, historii sztuki powszechnej i polskiej, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa oraz ochrony zabytków, dlatego jesteś doskonałym kandydatem na podjęcie studiów II stopnia. Tam szerzej poznasz warsztat historyka sztuki, konserwatora zabytków i muzealnika. Dzięki studiom na II stopniu nauczysz się posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wspomnianych wyżej dziedzin. Twoje umiejętności na tym poziomie będą bardzo wysokie. Doskonale będziesz radził sobie z oceną wartości historycznej i kulturowej oraz prawidłowej, nieinwazyjnej techniki eksploracji obiektów historycznych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków na UKW

Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków II stopnia ma ogromy wachlarz ofert a rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Wybierz Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochronę zabytków na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Historyczny
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku ochrona dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych i społecznych.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20%.

Lista przedmiotów 2019/2020

I SEMESTR

 1. Rozwój cywilizacyjny ziem polskich
 2. Problemy ochrony zabytkowych parków i cmentarzy
 3. Dzieje i organizacja badań archeologicznych w Polsce
 4. Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym
 5. Muzea Europy - historia i zbiory
 6. Pracownia dyplomowa
 7. Spuścizna kulturowa Bydgoszczy i regionu
 8. Finansowanie ochrony zabytków

II SEMESTR

 1. Społeczno- kulturowe uwarunkowania sztuki europejskiej
 2. Podstawy znawstwa architektury - zajęcia terenowe
 3. Historia kultury życia codziennego
 4. Problemy interpretacji dawnych sztuk plastycznych
 5. Ikonografia i język obrazu
 6. Ochrona zabytków w systemach prawnych Europy
 7. Język obcy
 8. Seminarium magisterskie

III SEMESTR

 1. Zabytkowe miejskie układy przestrzenne
 2. Zabytki przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym
 3. Dziedzictwo kulturowe mniejszości wyznaniowych
 4. Język obcy specjalistyczny
 5. Seminarium magisterskie
 6. Warsztat zabytkoznawcy
 7. Warsztat kulturoznawczy

IV SEMESTR

 1. Historia rzemiosł artystycznych
 2. Seminarium magisterskie
 3. Warsztat zabytkoznawcy
 4. Warsztat kulturoznawczy

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków