Zostań nauczycielem, pogłębiaj swoje zdolności pedagogiczne, wychowawcze i menedżerskie! Rozwijaj sportowe pasje, rozszerz swoje kompetencje!

Oferując studia magisterskie uzupełniające dbamy o to, aby absolwenci wychowania fizycznego pierwszego stopnia mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy, a także osoby, dla których ruch i aktywność fizyczna jest pasją życia. Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi. W ramach studiów studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej.

Studia II stopnia umożliwiają:

 • nauczanie przedmiotu - wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • w ramach modułów do wyboru uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie*:
  • pracy instruktora ( w wybranej dyscyplinie sportu)
  • zarządzania w sporcie i rekreacji,
  • odnowy biologicznej.

Moduł:

 • Zarządzanie w sporcie i rekreacji: sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i konieczność zarządzania klubami i organizacjami. Studenci poznają zasady marketingu, tworzenia programów i preliminarzy finansowych w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.
 • Odnowa biologiczna: każdy sportowiec po skończonym wysiłku potrzebuje regeneracji - za nią będą odpowiedzialni absolwenci tego modułu. W trakcie studiów poznają oni m.in. techniki masażu, zabiegów rehabilitacyjnych, a także sprzęt wykorzystywany w odnowie.
 • Instruktor ( w wybranej dyscyplinie sportu): daje możliwości uzyskania kompetencji instruktorskich w dyscyplinach tj. pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka.

*Wybór specjalności następuje od drugiego semestru. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest spełnienie wymagań związanych z liczebnością grup, tj. minimum 25 osób.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznym na UKW

Dzięki nam w przyszłości stawisz czoła najbardziej wymagającym pracodawcom, a praca z dziećmi i młodzieżą po studiach u nas nie będzie Ci obca. Oferta miejsc pracy jest szeroka, zatem tym bardziej powinieneś skusić się na studia uzupełniające w naszej uczelni.

 

Przez dwa lata nauki sprawimy, że staniesz się nauczycielem wychowania fizycznego mogącym podjąć pracę w szkołach oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Możesz także zostać specjalistą zgodnie z kompetencjami w ramach wybranego modułu z możliwością podjęcia pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych i rządowych. Kończąc studia z wychowania fizycznego możesz starać się także o pracę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, instytucjach kultury fizycznej, a także instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej.

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706
e-mail: ikf@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z uprawnieniami pedagogicznymi.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia.
 1. O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez Biuro Obsługi Studenta macierzystej uczelni.
 2. Kandydat uzyskuje dodatkowo:
  • za pracę w charakterze nauczyciela 15 pkt.,
  • za pracę w charakterze instruktora, trenera sportu 5 pkt.
   (punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia).
 3. Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 30 pkt.
 4. Kandydaci legitymujący się I klasą sportową otrzymują dodatkowo 20 pkt.
 5. Kandydaci legitymujący się II klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt.
 6. Kandydaci legitymujący się młodzieżową klasą sportową otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 7. Kandydaci reprezentujący formy aktywności fizycznej spoza systemu sportu kwalifikowanego, otrzymują dodatkowe punkty za legitymowanie się osiągnięciami:
  • na poziomie Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata – dodatkowo 20 pkt.
  • na poziomie ogólnopolskim: konkursy, imprezy sportowe – dodatkowo 10 pkt.

Kandydaci składają: oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych Pobierz, o obowiązku ubezpieczenia w trakcie studiów Pobierz oraz umiejętności pływania Pobierz.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek wychowanie fizyczne zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na w/w kierunku. Skierowania na badania wystawia Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Semestr I

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Zdrowie, aktywność fizyczna i sport w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • Promocja zdrowia
 • Medycyna sportowa
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych (e)
 • Biomedyczne aspekty aktywności ruchowej
 • Media społecznościowe w kulturze fizycznej (e)
 • Pedagogika kultury fizycznej
 • Psychologia aktywności fizycznej
 • Praktyki zawodowe w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Zajęcia wprowadzające na I semestrze

 • Organizacja uczelni i etykieta akademicka
 • BHP
 • Szkolenie biblioteczne
 • Szkolenie z praw studenta
 • Szkolenie antydyskryminacyjne
 • Planowanie kariery zawodowej

Semestr II

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Diagnoza i ewaluacja w szkolnym wychowaniu fizycznym
 • Język obcy
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • Seminarium magisterskie

Moduł: Zarządzanie w Sporcie i Rekreacji

 • Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Sport, turystyka i rekreacja w Zdrowiu Publicznym
 • Przepisy prawne w sporcie, turystyce i rekreacji
 • Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji

Moduł: Odnowa Biologiczna

 • Współczesne oddziaływania w odnowie biologicznej
 • Odnowa psychosomatyczna
 • Masaż
 • Podstawy fizykoterapii
 • Marketing i zarządzanie w odnowie biologicznej

Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej

 • Żywienie w sporcie
 • Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej
 • Odnowa biologiczna
 • Prawo w sporcie
 • Programowanie i kontrola procesu treningowego

Semestr III

 • Język obcy specjalistyczny
 • Metodologia i planowanie badań żywieniowych
 • Teoria treningu
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Współczesne kierunki badań w naukach o kulturze fizycznej
 • Metody wnioskowania statystycznego w naukach o kulturze fizycznej
 • Seminarium magisterskie
 • Sporty do wyboru
 • Praktyki zawodowe w zakresie przygotowania dydaktycznego w szkole ponadpodstawowej cz. 1
 • Praktyki zawodowe w zakresie przygotowania dydaktycznego w szkole ponadpodstawowej cz. 2

Moduł: Zarządzanie w Sporcie i Rekreacji

 • Planowanie i organizacja w sporcie, turystyce i rekreacji

Moduł: Odnowa Biologiczna

 • Masaż

Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej

 • Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej

Semestr IV

 • Diagnostyka sportowa
 • Biochemia i mikrobiologia adaptacji
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka tańca
 • Trening siłowy i wytrzymałościowy
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • Współczesne wyzwania cywilizacyjne w sporcie
 • Seminarium magisterskie
 • Sporty do wyboru
 • Wykład monograficzny I/II

Moduł: Zarządzanie w Sporcie i Rekreacji

 • Sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

Moduł: Odnowa Biologiczna

 • Masaż
 • Podstawy kinezyterapii
 • Wellnes i SPA

Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej

 • Teoria i praktyka dyscyylpiny kierunkowej
 • Projektowanie przedsięwzięć sportowych