Wychowanie fizyczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2300 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań nauczycielem, pogłębiaj swoje zdolności pedagogiczne, wychowawcze i menedżerskie! Rozwijaj sportowe pasje, rozszerz swoje kompetencje!

Oferując studia magisterskie uzupełniające dbamy o to, aby absolwenci wychowania fizycznego pierwszego stopnia mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy, a także osoby, dla których ruch i aktywność fizyczna jest pasją życia. Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi. W ramach studiów studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej.

Studia II stopnia umożliwiają:

 • nauczanie przedmiotu podstawowego - wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • w ramach modułów do wyboru uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie*:
  – zarządzania w sporcie i rekreacji,
  – odnowy biologicznej,
  – pracy instruktora (w wybranej dyscyplinie sportu)*.

Moduł:

 • Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu): daje możliwości uzyskania kompetencji instruktorskich w dyscyplinach takich jak: pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka. 
 • Zarządzanie w sporcie i rekreacji: sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i konieczność zarządzania klubami i organizacjami. Studenci poznają zasady marketingu, tworzenia programów i preliminarzy finansowych w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.
 • Odnowa biologiczna: każdy sportowiec po skończonym wysiłku potrzebuje regeneracji – za nią będą odpowiedzialni absolwenci tego modułu. W trakcie studiów poznają oni m.in. techniki masażu, zabiegów rehabilitacyjnych a także sprzęt wykorzystywany w odnowie.

*Wybór specjalności następuje od drugiego semestru. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest spełnienie wymagań związanych z liczebnością grup, tj. minimum 25 osób.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznym na UKW

Dzięki nam w przyszłości stawisz czoła najbardziej wymagającym pracodawcom, a praca z dziećmi i młodzieżą po studiach u nas nie będzie Ci obca. Oferta miejsc pracy jest szeroka, zatem tym bardziej powinieneś skusić się na studia uzupełniające w naszej uczelni.

Przez dwa lata nauki sprawimy, że staniesz się nauczycielem wychowania fizycznego mogącym podjąć pracę w szkołach oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Możesz także zostać specjalistą zgodnie z uprawnieniami w ramach wybranego modułu z możliwością podjęcia pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych i rządowych. Kończąc studia wychowania fizycznego możesz starać się także o pracę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, instytucjach kultury fizycznej, a także instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej.

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706
e-mail: ikf@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z uprawnieniami pedagogicznymi.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia.

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

 • Kandydaci składają: oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz), o obowiązku ubezpieczenia w trakcie studiów (pobierz) oraz umiejętności pływania (pobierz)

Lista przedmiotów 2020/2021

MU studia drugiego stopnia:

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny
 • Promocja zdrowia
 • Teoria treningu
 • Medycyna sportowa
 • Teoria i metodyka lekkiej atletyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka tańca
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych
 • Biomedyczne aspekty aktywności ruchowej
 • Seminarium magisterskie
 • Sport do wyboru
 • Wykład monograficzny
 • Media społecznościowe w kulturze fizycznej
 • Pedagogika kultury fizycznej
 • Psychologia aktywności fizycznej
 • Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Moduł : Zarządzanie w sporcie i rekreacji:

 • Sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
 • Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji
 • Planowanie i organizacja w sporcie i rekreacji
 • Zarzadzanie obiektami sportowymi
 • Sport, turystyka i rekreacja w zdrowiu publicznym
 • Przepisy prawne w sporcie, turystyce i rekreacji
 • Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji

Moduł: Instruktor:  pływania, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, gimnastyki sportowej, lekkoatletyki * (*dyscyplina do wyboru):

 • Żywienie w sporcie
 • Prawo w sporcie
 • Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej
 • Odnowa biologiczna
 • Programowanie i kontrola procesu treningowego
 • Projektowanie przedsięwzięć sportowych

Moduł: Odnowa biologiczna:

 • Współczesne oddziaływania w odnowie biologicznej
 • Odnowa psychosomatyczna
 • Masaż
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy kinezyterapii
 • Wellness&SPA
 • Marketing i zarządzanie w odnowie biologicznej

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne