Jesteś kreatywny, innowacyjny i posiadasz pasję? Turystyka i Rekreacja - to studia dla Ciebie!

Celem kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych.

Podczas studiów drugiego stopnia student ma możliwość zastosowania uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności, śledząc mechanizmy funkcjonowania branży turystycznej (w modułach przedmiotów związanych z organizacją rynku turystycznego, funkcjonowaniem i tworzeniem przedsiębiorstwa turystycznego, tworzenia produktów turystycznych, itp.). Potrafi również zastosować je w praktyce – podczas realizacji praktyk zawodowych (w kraju lub zagranicą).

Kształcenie praktyczne studentów odbywa się m.in. poprzez organizowanie wizyt studyjnych w podmiotach turystycznych i rekreacyjnych, spotkania z ekspertami, uczestniczenie w projektach, symulacje działań podejmowanych przez podmioty branży turystycznej, współuczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale.

W 2022 roku kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wskazując na wysoką jakość realizowanych studiów.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Absolwent studiów na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą turystyki i rekreacji, m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. Posiada również kompetencje umożliwiające pracę zawodową w instytucjach publicznych różnych szczebli, np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie na stanowiskach związanych z zarządzaniem i rozwojem turystyki i rekreacji w jednostkach terytorialnych. Absolwent może również obrać ścieżkę kariery zawodowej powiązanej z organizacjami pozarządowymi, np. lokalnymi organizacjami turystycznymi. Ponadto dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto studiować turystykę i rekreację na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Geograficznych
Plac Kościeleckich
885-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, sport.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa). Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.
Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja lub kierunkach określonych w pkt. 1, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.


Moduły zajęć podstawowych

semestr I

 • Regiony i centra turystyczne
 • Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji
 • Aktywność ruchowa i promocja zdrowia
 • Trening zdrowotny
 • Informatyka w branży turystycznej
 • Metodologia badań naukowych w turystyce
 • Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 • Metody badań w turystyce i rekreacji
 • Wykład monograficzny
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

semestr II

 • Etykieta w biznesie
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa
 • Historia kultury materialnej

semestr III

 • Język obcy specjalistyczny
 • Funkcjonowanie obiektów hotelarskich
 • Praktyka zawodowa

Moduły zajęć do wyboru

semestr II

blok I

 • Funkcjonowanie biura turystycznego
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Turystyka zdrowotna
 • Seminarium magisterskie

semestr III

blok I

 • Międzynarodowy rynek usług turystycznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Turystyka społeczna
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
 • Animacja czasu wolnego
 • Seminarium magisterskie

semestr IV

blok I

 • Wyjazd studyjny blok I
 • English in tourism and hospitality
 • Pilotaż wycieczek i rezydentura
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Turystyka na obszarach chronionych
 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Wyjazd studyjny blok II
 • Formy rekreacji w mieście
 • Turystyka kulturoznawcza
 • Turystyka i rekreacja różnych grup społecznych
 • Turystyka specjalistyczna
 • Ruch turystyczny na obszarach chronionych
 • Seminarium magisterskie