Politologia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 2 lata

Pragniesz zrozumieć istotę zjawisk i procesów politycznych we współczesnym świecie? Chcesz posiąść kompetencje i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie działań wpływających na te zjawiska i procesy?

Jeśli tak, to studia politologiczne są właśnie dla Ciebie!

Celem studiów jest przygotowanie ekspertów o pogłębionej wiedzy na temat polityki i społeczeństwa, którzy podejmować będą zatrudnienie w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo publiczne, organizacjach pozarządowych (trzeci sektor), a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

Studia na kierunku Politologia umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:          

 1. Polityka bezpieczeństwa – moduł obejmuje zajęcia dotyczące najważniejszych wymiarów bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego. Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie polityki bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa oraz analizy konfliktów zbrojnych.
 2. Analityk polityczny – moduł przygotowuje do wszechstronnego i kompetentnego opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych. Zajęcia obejmują m.in. projektowanie kampanii wyborczych, ilościową i jakościową analizę danych, analizę przekazów medialnych, konfliktów politycznych, a także zachowań wyborczych oraz decyzji politycznych.

Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci łączyli dogłębną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania polityki z praktycznymi umiejętnościami kształtowania życia politycznego w jego różnych wymiarach i na różnych poziomach.

Adresaci studiów

Studia politologiczne II stopnia przeznaczone są dla osób, które wcześniej zdobyte wykształcenie pragną poszerzyć o zaawansowaną wiedzę na temat życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. Kierunek przeznaczony jest dla kandydatek i kandydatów o ponadprzeciętnych umiejętnościach analitycznych, ciekawych świata, a także zainteresowanych aktywnym wpływaniem na rzeczywistość.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotują Cię do pracy na następujących stanowiskach:

 • polityk pełniący służbę publiczną na szczeblu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • dziennikarz polityczny,
 • analityk rynku politycznego w zespołach marketingowych,
 • urzędnik administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • doradca polityczny w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia kampanii wyborczych,
 • analityk danych politycznych w instytucie badania opinii publicznej,
 • działacz społeczny w organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeniu, fundacji),
 • specjalista w zakresie bezpieczeństwa w administracji rządowej i samorządowej.

Warto studiować politologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój 105
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: wnopia@ukw.edu.pl

Lista przedmiotów 2020/2021

Semestr I.

 • Teoria polityki
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Metodologia badań politologicznych
 • Psychologia polityki
 • Innowacyjność społeczna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Proseminarium
 • Komentarz polityczny
 • Filozofia nowożytna

Semestr II.

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Kultura a polityka
 • System bezpieczeństwa UE
 • Polityka zagraniczna RP
 • Filozofia polityki
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Semestr III.

 • Mediatyzacja polityki
 • Systemy polityczne Azji, Afryki i Am. Pd (e-learning)
 • Systemy władzy w Europie Środkowej i Wsch.
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie

Semestr IV.

 • Globalne problemy demograficzne
 • Prawo europejskie
 • Postępowanie administracyjne
 • Seminarium magisterskie

Moduły do wyboru (realizowane od semestru II.)
Moduł I. Polityka bezpieczeństwa

 • Polski system bezpieczeństwa
 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
 • Analiza konfliktów zbrojnych
 • Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Polityka bezpieczeństwa społecznego
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Polityka bezpieczeństwa ekologicznego

Moduł II. Analityk polityczny

 • Ilościowa i jakościowa analiza danych
 • Analiza narracji i przekazów medialnych
 • Biznes i polityka
 • Analiza konfliktów politycznych
 • Projektowanie kampanii wyborczych
 • Zachowania wyborcze
 • Analiza polityczna - casestudy
 • Decydowanie polityczne

*Uruchomienie poszczególnych modułów jest zależne od wyborów dokonywanych przez Studentów po drugim semestrze studiów. 

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku politologia oraz absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom politologii:

Politologia